ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
မိတ္ေဆြသည္ မြတ္သိပ္မႈကို ခံစားသလား? ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မြတ္သိပ္ျခင္း မဟုတ္ပဲ မိတ္ေဆြတစ္သက္တာ၌ တစ္စံုတစ္ခုကို မြတ္သိပ္ေနပါသလား? မိတ္ေဆြအသက္တာထဲ၌ အားရေက်နပ္မႈမရွိႏိုင္ေသာ တစ္စံုတစ္ခုခံစားဘူးပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္း ခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ။ ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေနာက္တစ္ဖန္ေရငတ္မခံရ” (ေယာဟန္၊ ၆:၃၅)။

စိတ္ရႈပ္ေနပါသလား? ေအာင္ျမင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္း (သို႔) အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀တစ္သက္တာ မ်ိဳးမေတြ႔ဘူးေသာဘ၀မ်ိဳးခံစားခဲ့ဘူးပါသလား? ထို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏ (ေယာဟန္၊ ၈:၁၂)။

မိတ္ေဆြသည္ ဘ၀အေမွာင္ထုထဲ၌ က်င္လည္ျခင္းဘ၀မ်ိဳးကို ခံစားဘူးပါသလား? ထြက္ ေပါက္ရွာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပါက္ကိုမေတြ႕ႏိုင္ဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အနတၱ၊ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဘ၀မ်ိဳးကိုခံစားပါသလား? ျပည့္စံုေသာဘ၀ရရွိရန္ မိတ္ေဆြသည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏၊ ငါျဖင့္၀င္ေသာသူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလႊတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍က်က္စားရာ ကိုေတြ႕ရ လိမ့္မည္” (ေယာဟန္၊ ၁၀:၉) ။

တျခားသူတို႔က မိတ္ေဆြကိုနိမ့္က်ေအာင္ အျမဲတမ္းျပဳေနပါသလား? မိတ္ေဆြ၏ လူမႈေရး သည္က်ဆင္း၍ ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနပါသလား? လူတဦးက မိတ္ေဆြထံမွ အခြင့္အေရးအျမဲတမ္း ရယူပါသလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ ေယရွဳက “ငါသည္ ေကာင္းေသာ သိုးထိန္းျဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းသည္ သိုးတို႔အဖို႔အလိုငွာ မိမိအသက္ကိုစြန္႔တတ္၏…ငါသည္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုသိေတာ္မူ၍ ငါသည္လည္း ခမည္းေတာ္ကို သိသကဲ့သို႔ ငါ၏သိုးတို႔ကိုပါသိ၏။ ငါ့သိုးတို႔သည္လည္း ငါ့ကိုသိၾက၏၊ (ေယာဟန္၊ ၁၀:၁၁၊၁၄) ။

ေနာင္တစ္မလြန္ဘ၀တြင္ မည္သို႔ျဖစ္မည္ကို မိတ္ေဆြသိသလား? ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးယိုယြင္း တတ္ေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြ၍အသက္ရွင္ရန္ မိတ္ေဆြႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနပါသလား? ဘ၀သည္ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးဟု မိတ္ေဆြေတြးေတာေနပါသလား? ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိုပါ သလား? ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳက “ငါသည္ ျပန္ရွင္ျခင္း အေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုယံၾကည္၍ အသက္ရွင္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေသျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။” (ေယာဟန္၊ ၁၁:၂၅ -၂၆)

လမ္းခရီးသည္အဘယ္နည္း? သမၼတမ်ားသည္ အဘယ္နည္း? ထာ၀ရအသက္သည္ အဘယ္ နည္း? သခင္ေယရွဳက “ ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏” ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ” (ေယာဟန္၊ ၁၄:၆)။

မိတ္ေဆြ၏ မြတ္သိပ္မႈသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ မြတ္သိပ္ျခင္း မ်ိဳးကို သခင္ေယရွဳကသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည္။ အေမွာင္ထုႀကီးကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေသာသူသည္ သခင္ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည့္စံုႀကြယ္၀ေသာအသက္တာသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာဂိတ္၀သည္ သခင္ ေယရွဳပဲျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယရွဳသည္ မိတ္ေဆြရွာေဖြေနေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္း ျဖစ္သည္။ ဤဘ၀၌ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္ဘ၀၌ျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ထာ၀ရအသက္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ ဆာေလာင္မြတ္သိမ့္မႈကို ခံစားျခင္း၊ အေမွာင္ထုထဲ၌ လမ္းေပ်ာက္ျခင္း၊ ဘ၀ အဓိပၸါယ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိျခင္း မရွိႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာခဲ့သည္(မႆဲ၊ ၇:၂၀၊ ေရာမ၊ ၃:၂၃)။ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ ဟာတာတာ ျဖစ္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အားလံုး တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာဖြဲ႕ရန္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ကၽြႏူ္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေ၀းကြာခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡကိုယ္အျပစ္ႏွင့္ ဗီဇအျပစ္တို႔က ယခုဘ၀ႏွင့္ေနာင္ တလြန္ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခြဲခြာေစခဲ့ပါသည္။ (ေရာမ၊ ၆း၂၃၊ ေရာ၊ ၃း၃၆)။

ျပႆနာကို ကၽြႏ္ူ္ပ္တို႔သည္ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္နည္း? သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္ သခင္ေယရွဳကမိမိကိုယ္တိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ကို ယုူေဆာင္သြားခဲ့သည္(၂ေကာ၊ ၅:၂၁)။ သခင္ေယရွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္ကိုယ္စားအေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ဟူသမွ် သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူသည္ေသျခင္းမွထေျမာက္ ၍အျပစ္တရားႏွင့္ေသျခင္းတရားတုိ႔အေပၚတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုသက္ေသထူသည္(ေရာမ၊ ၆း၄၊၅)။ အဘယ္ေၾကာင့္သခင္ေယရွဳ ဤသို႔ျပဳသနည္း။ သခင္ေယရွဳကဤသို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ “ကိုယ္အေဆြတို႔ အဖို႔အလို႔ငွာ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ” (ေယာဟန္၊ ၁၅း၁၃) ။ သခင္ေယရွဳသည္ အေသခံေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အသက္ ရွင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္သခင္ေယရွဳကို ယံုၾကည္၍ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရ၍ အျပစ္ဟူသမွ်ေဆးေၾကာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ကၽြႏ္ူပ္တို႔ သည္၀ိညာဥ္ေရးရာမြတ္သိပ္ျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္။ အလင္းလင္းသြားပါလိမ့္မည္။ ၾကြယ္၀ ေသာအသက္တာ ရယူပါလိမ့္မည္။ကၽြႏ္ူပ္တို႔၏ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြႏွင့္ သိုးထိန္းကို ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိ ပါလိမ့္မည္။ ေနာင္တမလြန္ဘ၀တြင္ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ူပ္တို႔သိရွိပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယရွဳ ႏွင့္အတူအသက္ရွင္၍ ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ထာ၀ရကာလစိုးစံပါလိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္ တိုင္ေအာင္ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆)။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?