ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း?


ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း?

ဂုဏ္ယူမိပါသည္ ! မိတ္ေဆြသည္ တသက္တာေျပာင္းလဲမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါၿပီ! “ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း ? ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ မည္သို႔အစျပဳရမည္နည္း? ဟုမိတ္ေဆြသည္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္း စာမွ ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျခလွမ္းငါးခုသည္ မိတ္ေဆြအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မိတ္ေဆြသည္ ေမးရန္ေမးခြန္းရွိပါလွ်င www.GotQuestions.org/Myanmar ကိုၾကည့္ပ

၁။ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္းတရားသိရွိရမည္။

၁ေယာ၊ ၅း၁၃ က “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ ဟုုသိေစျခင္းငွာ၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကိုသိရွိနားလည္ရန္ ဘုရား သခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိသည္ကို ေသခ်ာရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းေသာ့ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕တို႔ကို အတိုခ်ံဳး၍ေလ့လာၾကပါစို႔။

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳၾကၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်တို႔က ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစသည္ (ေရာမ၊ ၃း၂၃)။

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရခဲြခြာျခင္းျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (ေရာမ၊ ၆း၂၃)။

(ဂ) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈၊၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနရာတြင္ အစားထိုး၍ အေသခံခဲ့ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ထိုက္ တန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ဟူသမွ်ကို သူယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈအေသခံျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရန္လံုေလာက္သည္ဟု သူ၏ ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသထူပါသည္။

(ဃ) သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္သူအားလံုးႏွင့္ သူ၏အေသခံျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုး ေပးဆပ္ေက် ေအးရန္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူအားလံုးတို႔အား ဘုရားသခင္က အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းတရားေပးခဲ့ပါသည္” (ေယာဟန္၊ ၃း၁၆၊ ေရာမ၊ ၅း၁၊ ေရာမ၊ ၈း၁)။

အထက္၌ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာဟူသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ မိတ္ေဆြအျပစ္အားလံုး သည္ လြတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို မစြန္႔ပစ္မေမ့ေလ်ာ့ဘူးဟု ကတိျပဳထားပါသည္။ (ေယာဟန္၊ ၁၀း၂၈-၂၉)။ သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိတ္ေဆြယံုၾကည္လက္ခံပါက ေကာင္းကင္ေရႊအိမ္ေတာ္၌ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလစိုးစံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရရွိႏိုင္ပါသည္!

၂။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သင္ေပးေသာ အသင္းေတာ္ကိုရွာေဖြပါ။

အသင္းေတာ္သည္ အေဆာက္အဦးျဖစ္သည္ဟု မိတ္ေဆြမယူဆသင့္ေပ။ အသင္းေတာ္သည္ လူေတြသာျဖစ္ပါ သည္။ ယံုၾကည္သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာရဖဲြ႕ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ သဟာရဖဲြ႕ျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုမိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ေဆြြသည္ နီးစပ္ရာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ အသင္းေတာ္ကို ရွာေဖြ၍ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ စကား ေျပာရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္အားထက္သန္စြာ ခြန္အားေပးပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ခံေၾကာင္း သင္းအုပ္ဆရာကို သိေစပါ။

အသင္းေတာ္၏ ဒုတိယေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သြန္သင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြအတြက္ ဘုရားသခင္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔ကို မိတ္ေဆြေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားလည္သိကၽြမ္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ရယူပိုင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာရယူပိုင္ဆိုင္ရန္ျဖစ္ ေစေသာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၂တိေမာေသ ၃း၁၆-၁၇ ထဲတြင္ “ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူ ျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ လူသည္ စံုလင္ေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအမႈကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပဳစုျခင္းအလို႔ငွာ ျပင္ဆင္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာျပဳျပင္ျခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ျခင္း အမႈမ်ားျပဳတတ္၏ ”ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

အသင္းေတာ္၏ တတိယေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ သည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဦးေဆာင္လမ္းျပသြန္သင္ သည္။ သူ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်းဇူးမတင္ပဲ အဘယ္သို႔ေနႏိုင္မည္နည္း ? ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းသည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္။ ဗ်ာဒိတ္၊ ၄း၁၁ ထဲတြင္ “အို ထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာတို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသားေရးတန္ခိုးေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕၌ မိမိ တို႔သရဖူမ်ားကို ခ်ထားၾက၏” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိီုင္ရန္ ေန႔တိုင္းသီးသန္႔အခ်ိန္ယူရမည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္ ေန႔တိုင္းသီးသန္႔အခ်ိန္ယူျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕က ၄င္းကို “တိတ္ဆိတ္ေသာအခ်ိန္”ဟုေခၚၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔က ၄င္းကို “၀တ္ျပဳျခင္း”ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ ထိုအခ်ိန္သည္ ဘုရားသခင္ထံ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ အသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူတတ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က ညပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူတတ္ၾကသည္။ မိတ္ေဆြသည္ နံနက္ပိုင္း တြင္အခ်ိန္ယူသည္ျဖစ္ေစ၊ ညေနပိုင္းတြင္ အခ်ိန္ယူသည္ျဖစ္ေစ ျပႆနာမရွိေပ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မွန္မွႏ္ယူဖို႔ရန္က အေရးႀကီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ယူေသာအခါ မည္သည့္အရာတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း ?

(က) ဆုေတာင္းျခင္း ။ ။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပႆနာတို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေျပာျပပါ။ ပညာႏွင့္မစျခင္းရရွိရန္ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ကို မည္မွ်ခ်စ္သည္ကို၄င္း၊ မိတ္ေဆြ အတြက္ သူျပဳခဲ့ေသာ အမႈအားလံုးကို မည္မွ်ခ်ီးမြမ္းသည္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကိုေျပာျပပါ။ ဤသို႔ျပဳျခင္း သည္ ဆုေတာင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

(ခ) က်မ္းစာဖတ္ျခင္း ။ ။ အသင္းေတာ္၌ျဖစ္ေစ၊ ဥပုဒ္စာေျဖသင္တန္း၌ျဖစ္ေစ၊ သမၼာက်မ္းစာ ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ယူျခင္းမ်ားအျပင္ မိတ္ေဆြသည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သမၼာက်မ္းစာဖတ္႐ႈရန္လိုအပ္သည္။ ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ သိသင့္သိထိုက္ေသာအရာတို႔ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သိရွိရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခားသူတို႔ကို အေစခံႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိၫာဥ္ေရးရာရင့္က်က္ႀကီးထြားႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အရာဟူသမွ်ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ စိတ္ႏွစ္သိမ့္အားရ ျခင္းရွိႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အေျခခံၫႊန္ၾကားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

၄။ မိတ္ေဆြ၏ ၀ိၫာၪ္ေရးရာ တိုးတက္ရန္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာရဖဲြ႕ပါ။

၁ေကာ၊ ၁၅း၃၃ ထဲတြင္ “ အလဲြမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ဓေလ့ယိုယြင္းတတ္၏။” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ “ဆိုး”ေသာသူတို႔၏ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ သမၼာက်မ္းစာက အစဥ္အၿမဲကတိေပးထားပါသည္။ အျပစ္ဒုစရိုက္ျပဳေသာသူတို႔ႏွင့္ အၿမဲလက္တြက္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လည္း ထိုသူတို႔နည္းတူ အျပစ္ဒုစရိုက္၌က်င္လည္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပတ္၀န္းက်င္၌ရွိေသာသူတို႔၏ အက်င့္စာရိတၱက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို “လႊမ္းမိုး”ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူႏွင့္ သူ႔ထံသို႔ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာသူတို႔ကို ရွာေဖြ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြကို ကူညီႏိုင္သူ၊ ခြန္အားေပးႏိုင္သူ တစ္ေယာက္(သို႔) ႏွစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြ၏ အသင္းေတာ္၌ရွာေဖြပါ (ေဟၿဗဲ၊ ၃း၁၃၊ ၁၀း၂၄)။ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္ယူရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ၏သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၌ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြ ဘုရား သခင္ႏွင့္အတူ သြားလာရာတြင္ျဖစ္ေစ မိတ္ေဆြကိုကူညီေဖးမရန္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြတို႔ကို အကူအညီေတာင္းခံပါ။ မိတ္ေဆြသည္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ကို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းရွိလွ်င္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ သူတို႔ကို ခြင့္ေတာင္းပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္မခံေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းတို႔ကို စြန္႔ပစ္ရန္ေဖာ္ျပလိုျခင္းမဟုတ္ေပ။ သူတို႔ကို မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ ေပါင္းသင္း၍ခ်စ္ပါ။ မိတ္ေဆြသည္ မိမိအသက္တာကို သခင္ေယ႐ႈက ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြစဲြလန္းခဲ့ဘူးေသာ ေလာကီအရာမ်ား လံုး၀မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြ၏သူငယ္ခ်င္းတို႔အား သိေစပါ။ မိတ္ေဆြ၏ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအေဖာ္တို႔ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေ၀ငွႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ရရွိရန္ ဘုရား သခင္ထံဆုေတာင္းပါ။

၅။ ဗတၱိဇံ ခံယူပါ။

လူမ်ားစြာတို႔က ဗတၱိဇံအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လဲႊမွားစြာခံယူတတ္ၾကပါသည္။ “ဗတၱိဇ”၏ အဓိပၸါယ္သည္ ေရထဲသို႔ ႏွစ္ႃမႈပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေၾကာင္း လူအမ်ားေရွ႕ တြင္ သက္ေသခံျခင္းျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ မိတ္ေဆြ၏ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းလည္းျဖစ္ပါ သည္။ ေရထဲသို႔ ႏွစ္ႃမႈပ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သၿဂိဳလ္ျခင္း ခံယူျခင္းကို ပံုေဆာင္သည္။ ေရထဲမွ ျပန္လည္ထေျမာက္ ျခင္းသည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ပံုေဆာင္ထားပါသည္။ ဗတၲိဇံ ခံယူျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈက မိတ္ေဆြအတြက္ အေသခံျခင္း၊ သၿဂိဳလ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ (ေရာမ၊ ၆း၃-၄)။

ဗတၱဇံခံယူျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကို ကယ္တင္ေပးေသာအရာမဟုတ္ေပ။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းက မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္တို႔ကို မေဆးေၾကာႏိုင္ေပ။ ဗတၱိဇံခံယူျခင္းသည္ နာခံျခင္းအတြက္ ေရွ႕သို႔ေျခလွမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈကို ရရွိ ႏိုင္ရန္ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ နာခံျခင္း ေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းကို ပရိတ္သတ္အမ်ားေရွ႕၌ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ေနာက္သို႔ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ အသက္တာဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ေဆြသည္ ဗတၱိဇံ ေရႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ခံယူလိုလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားႏွင့္ စကားေျပာသင့္ပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း?