Ki sa ki sans lavi a?


Kesyon : Ki sa ki sans lavi a?

Repons :
Ki sa sans lavi? Kòman nou ka dekouvri objektif, akonplisman, ak satisfaksyon nan lavi? Ki jan nou kab reyalize yon bagay ki gen yon enpòtans dirab? Anpil moun pa janm fon kanpe pou yo poze kesyon enpòtan sa yo. Yo tounen gade dèyè plizyè lane pita epi mande poukisa relasyon yo kraze ak poukisa yo santi gwo vid sa, menm si yo ta rive akonpli objektif ke yo te vize a. Gen yon atlèt ki te rive klase nan tèt espò l tap pratike a, yon lè yo te mande l ki sa li ta swete yon moun ta di li lè li te fenk kòmanse pratike espò li a. Li te reponn: "Mwen swete ke yon moun ta rive di m ke lè ou rive nan tèt la, pa gen anyen la." Anpil objektif revele ke yo vid jis apre yo fin moun fin gaspiye yon pakèt lane nan pouswit yo.

Nan kilti imanistik nou an, moun pouswiv anpil bagay, yo panse ke nan yo yap rive jwenn yon sans. Gen kèk nan akitivite sa yo gen ladan yo siksè biznis, richès, bon relasyon, sèks, amizman, ak fè sa ki byen bay lòt moun. Anpil moun temwaye ke byen ke yo reyalize objektif richès, relasyon, ak plezi yo a, te toujou gen yon gwo twou andedan, yon santiman ke gen yon vid anyen ta sanble pa ka ranpli.

Otè liv biblik Eklezyas la dekri santiman sa lè li te di, "Nan lavi a anyen pa vo anyen" (Eklezyas 1:2). Wa Salomon, ekriven Eklezyas la, te gen richès san mezi, ak plis sajès pase tout moun nan tan li oswa tan nou an, plizyè santèn fanm, gwo kay ak jaden ke lòt wayom te anvi, pi bon manje yo ak diven, ak tout fòm amizman ki disponib. Li te di nan pwen anyen kè l te vle, pou l pat pouswiv li. Sepandan, li rezime "lavi anba solèy la", sètadi lavi se tankou tout sa ki gen ladan l se bagay nou ka wè ak zye nou epi resanti ak sans nou yo; li san sans. Poukisa gen gwo vid sa? Paske Bondye te kreye nou pou yon bagay ki odela de sa nou ap viv nan moman prezan sa a. Salomon di de Bondye, "Li mete letènite nan kè lèzòm..." (Eklezyas 3:11). Nan kè nou, nou rive konsyan ke gen plis lòt bagay ke "moman prezan sa a” nap viv la.

Nan Jenèz, premye liv nan Bib la, nou jwenn ke Bondye te kreye limanite nan imaj Li (Jenèz 1:26). Sa vle di ke nou gen plis bagay komen ak Bondye ke a nenpòt lòt bagay (nenpòt ki lòt fòm lavi). Nou jwenn tou ke anvan limanite te tonbe nan peche epi madichon peche te anvayi tè a, bagay sa yo te vrè: 1) Bondye fè de lòm yon kreyati sosyal (Jenèz 2:18-25); 2) Bondye te bay lòm travay (Jenèz 2:15); 3) Bondye te gen yon bon relasyon ak lòm (Jenèz 3:8); 4) Bondye te bay lòm pouvwa sou tè a (Jenèz 1:26). Ki sa bagay sa yo siyifi? Bondye te gen entansyon pou chak nan bagay sa yo kontribiye nan satisfaksyon nou nan lavi a, men tout bagay sa yo (sitou relasyon lòm ak Bondye) te afekte negativman apre lòm te tonbe nan peche epi madichon an te etann sou tè a (Jenèz 3).

Nan Revelasyon, dènye liv nan Bib la, Bondye devwale ke L'ap detwi tout tè ak syèl prezan sa a e L’ap kreye yon lòt syèl ak yon lòt latè. Nan moman sa a, Li ap retabli relasyon L ak lèzòm, pandan ke sa ki pa ranchte yo pral parèt endiy epi lage nan letan dife (Revelasyon 20:11-15). madichon peche a pral disparèt; pap janm gen peche, lapenn, maladi, lanmò, oswa doulè ankò (Revelasyon 21:4). Bondye ap rete viv ansanm ak yo, e yo ap devni pitit Li (Revelasyon 21:7). Se konsa, nou fè yon wonn konplè: Bondye te kreye nou viv ansanm ak Li, lòm peche, ki kraze relasyon l ak Bondye, Bondye retabli relasyon sa a konplètman nan yon eta etènèl. Pou n ta viv atravè lavi a, akonpli tout bagay epi mouri separe ak Bondye pou letènite pi mal pase initil! Men, Bondye te prepare yon chemen ki non sèlman rann lajwa etènèl posib (Lik 23:43), men tou rann lavi sou tè a gen sans epi satisfezan. Ki jan nou ka atenn lajwa etènèl ak “paradi sou latè” sa a?

Sans lavi retabli nan Jezikri

Vrè sans lavi a, kit se koulye a oswa nan letènite, nou ka jwenn li nan restorasyon avèk Bondye ki te pèdi aprè Adan ak Èv te tonbe nan peche. Relasyon sa a posib sèlman nan pa mwayen Pitit Gason L lan, Jezikri (Travay 4:12; Jan 1:12; 14:6). Nou jwenn lavi etènèl lè nou repanti de peche nou (pa vle kontinye ladan l ankò) epi Kris chanje nou, fè de nou yon nouvèl kreyati, epi nou konte sou Jezikri kòm sovè.

Vrè sans nan lavi a twouvab sèlman nan aksepte Jezi kòm Sovè, byen ke se yon bagay mèvèye. Olye de sa, vrè sans nan lavi se lè yon moun kòmanse swiv Kris la kòm disip li, aprann de Li, pase tan ansanm avè L nan Pawòl Li, pale avè L nan lapriyè, ak nan mache ansanm avè L nan obeyi kòmandman Li yo. Si ou pa yon kretyen (oswa petèt yon nouvo kwayan), ou ka ap di tèt ou, "Sa pa twò enteresan oswa satisfezan pou mwen!" Men, Jezi te fè deklarasyon sa yo:

"Vini jwenn mwen, nou tout ki bouke, nou tout ki anba chay, m'a soulaje nou. Pran jouk mwen, mete l' sou zepòl nou. Pran leson nan men mwen. Paske mwen dou, mwen toujou soumèt mwen tout bon devan Bondye. Konsa, n'a viv ak kè poze. Paske, jouk m'ap ban nou an fasil pou pote, chay m'ap ban nou an pa lou"(Matye 11:28-30). "Mwen menm, mwen vin pou moun ka gen lavi, epi pou yo genyen l' an kantite" (Jan 10:10b). "Apre sa, Jezi di disip li yo: Si yon moun vle mache dèyè m', se pou li bliye tèt li. Se pou l' chaje kwa l' sou zepòl li, epi swiv mwen. Paske, moun ki ta vle sove lavi l' va pèdi li. Men, moun ki va pèdi lavi l' poutèt mwen, li va jwenn li ankò" (Matye 16:24-25). "Si se nan Seyè a ou pran tout plezi ou, l'a ba ou tou sa ou ta renmen" (Sòm 37:4).

Sa tout vèsè sa yo vle di se ke nou gen yon chwa. Nou ka kontinye chèche gid pwòp lavi nou, ki mennen nan yon vid, oswa nou ka chwazi pouswiv Bondye ak volonte Li pou lavi nou ak tout kè nou, ki gen kòm rezilta viv lavi totalman, atenn dezi kè nou, epi jwenn kontantman ak satisfaksyon. Li konsa paske Kreyatè nou an dezire sa ki pi bon pou nou an (pa nesesèman lavi ki pi fasil la, men ki pi satisfezan an).

Lavi kretyen kab konpare ak chwa yon moun ka fè ant peye chè pou chèz ki tou prè aksyon yo nan yon evènman espòtif, oswa peye mwens epi gade jwèt la nan yon distans. Gade travay Bondye "apati ranje devan an" se sa nou ta dwe chwazi men, malerezman, se pa sa pifò moun chwazi. Gade Bondye kap travay tou prè se pou disip Kris la ki te tout bon vre sispann kouri dèyè pwòp dezi pa yo pou yo pouswiv volonte Bondye. Yo te peye pri a (rann tèt konplètman nan men Kris ak volonte L); yo ap viv lavi a konplètman; epi yo ka fè fas a tèt yo, ak moun parèy yo, epi ak Sila a ki fè yo a san yo pa gen okenn regrè. Eske ou te peye pri a? Èske w vle fè sa? Si se konsa, ou pap janm grangou konsènan sans ak rezon nan lavi a ankò.

English
Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Ki sa ki sans lavi a?

Chache konnen ki jan yo ...

Pase letènite avèk BondyeResevwa padon nan men Bondye