Èske gen lavi aprè lanmò?


Kesyon : Èske gen lavi aprè lanmò?

Repons :
Èske gen lavi apre lanmò? Bib la di-n, "Nou menm moun, se nan vant fanm nou soti. Lavi nou kout, men li pa manke traka. Nou parèt tankou yon flè. Epi lamenm nou fennen. Nou disparèt tankou yon nwaj k'ap pase…. Eske moun mouri ka leve” (Jòb 14: 1-2, 14)?

Menm jan ak Jòb, prèske nou tout fè fas ak kesyon sa-a. Ekzakteman ki sa k rive-n apre-n mouri? Eske-n tou senpleman sispann egziste? Èske lavi se yon pòt k’ap vire ron ki pemèt nou kite tè-a epi retounen pou-n ka acheve grande pèsonèl? Eske tout moun ale nan menm kote, oswa chak moun ale yon kote diferan? Èske reyèlman gen yon syèl ak yon lanfè, oswa se yon eta despri?

Bib-la di-n ke non sèlman gen lavi aprè lanmò, lavi etènèl sa-a li tèlman glorye “Bagay pesonn pa t' janm wè, ni pa t' janm tande, bagay ankenn moun pa t' janm mete nan tèt yo, se sa Bondye te pare pou moun ki renmen li”(1 Korentyen 2: 9). Jezikri, Bondye an pèsonn, te vin sou tè-a pou li ban-n kado sa-a kise lavi ki p'ap janm fini-an. “Men, se pou peche nou kifè yo te mete san l' deyò konsa. Se akòz mechanste nou kifè yo te kraze l' anba kou konsa. Chatiman ki te pou nou an se sou li li tonbe. Se konsa li ban nou kè poze. Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou gerizon” (Ezayi 53: 5).

Jezi te pran pinisyon chak moun nan nou te merite. Li sakrifye tèt li pou nou. Twa jou aprè, li te pwouve ke li gen viktwa sou lanmò lè-l leve soti nan tonbo-a an chè e an espri. Apre sa li rete sou latè pandan karant jou kote milye de temwen wè li anvan-l monte nan demè etènèl li nan syèl-la. Women 4:25 di, “Se Jezi sa a ki te mouri pou peche nou yo epi ki leve soti vivan ankò pou fè Bondye fè nou gras.”

Rezirèksyon Kris-la te yon evènman ki byen dokimante. Apot Pòl voye tout moun al kesyone temwen rezireksyon-an pou yo konnen si-l reyèl, pesònn moun pat ka di anyen de kontrè. Rezirèksyon-an se baz lafwa kretyen-an; paske Kris-la te leve soti vivan lanmò, nou gen konfyans ke nou tou pral resisite.

Pòl egzòte kèlke nouvo kretyen ki p’at kwè rezirèksyon-an: “Si yo preche ke Kris la te leve soti vivan nan lanmò. Bon. Kouman fè gen lòt moun nan mitan nou k'ap di moun mouri yo p'ap leve ankò? Si moun mouri yo p'ap leve ankò, Kris la tou pa te leve soti vivan nan lanmò” (1 Korentyen 15: 12-13).

Kris-la se premye nan gwo rekòt pami tout moun ki pral resisite yo pou yo ka viv ankò. Lanmò fizik vin sou tout moun akòz Adan e nou tout sòti nan Adan. Men, tout moun ki te adopte nan fanmi Bondye-a atravè lafwa nan Jezikri pral resevwa yon lavi tou nèf (1 Korentyen 15: 20-22). Menm jan Bondye te fè kò Jezikri leve nan lanmò, se konsa kò nou pral resisite lè Jezi retounen (1 Korentyen 6:14).

Malgre ke nou tout pral resisite evantyèlman, men nou tout pap antre nan syèl. Chak moun dwe fè chwa pa yo nan lavi sa-a pou-l detèmine kote-l pral pase letènite. Bib-la di ke tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, apre sa, Bondye gen pou jije yo (Ebre 9:27). Moun ki jistifye yo ap gen lavi etènèl nan syèl la, men enkredil yo y’ap voye nan pinisyon k p'ap janm fini-an, oswa lanfè (Matye 25:46).

Lanfè, tankou syèl la, pa sèlman yon eta degzistans, men yon kote ki reyèl. Se yon kote kote enkredil yo pral santi kòlè Bondye ki p’ap janm fini. Yo pral pase nan touman emosyonèl, mantal, ak fizik; ak deje kale yo pral soufri wont, regrè, ak mepri.

Lanfè se tankou yon twou san fon (Lik 8:31, Revelasyon 9: 1), tankou yon etan dife k’ap boule ak souf. Moun ki rete landann yo pral soufri touman jou e nwi pou tout tan (Revelasyon 20:10). Nan lanfè, pral gen rèl ak manje dan, sa endike ke w’ap gen gwo chagren epi wap fè anpil kòlè (Matye 13:42). Li se yon plas kote vè pap janm mouri epi dife ya pa janm etenn (Mak 9:48). Bondye pa pran plezi nan lanmò mechan yo, li ta renmen ke yo bay mechanste do pou yo ka viv (Ezekyèl 33:11). Men, li pap fòse-n pou-n soumèt; si nou chwazi pou rejte-l, li ap kite-w ak chwa ou pou-n viv lwen de li.

Lavi sou tè-a se yon tès, yon preparasyon pou sa k’ap vini. Pou kwayan yo, se lavi etènèl nan prezans Bondye. Kouman nou ka vin jis pou-n kapab resevwa lavi ki p'ap janm fini sa-a? Gen yon sèl fason--atravè lafwa ak konfyans nan Jezikri, Pitit Bondye-a. Jezi di: “Se mwen menm ki leve moun mouri yo, se mwen menm ki bay lavi. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yo viv menm si yo rive mouri. Moun k'ap viv, epi ki mete konfyans yo nan mwen, yo p'ap janm mouri…”(Jan 11: 25-26).

Kado gratis lavi etènèl sa-a disponib a tout moun, men li mande pou nou refize kèk plezi nan monn sa-a pou nou ka sakrifye tèt nou bay Bondye “Nenpòt moun ki mete konfyans yo nan Pitit la, yo gen lavi ki p'ap janm fini, men moun ki rejte Pitit la pap gen lavi sa a men se kòlè Bondye kap rete sou li” (Jan 3:36). Nou p’ap gen chans pou-n repanti aprè lanmò paske osito ke nou wè Bondye fas a fas nou pap gen lot chwa ke pou-n kwè nan li. Li vle pou-n apwoche li avèk lafwa e lanmou kounye-a. Si nou aksepte lanmò Jezi Kris-la kòm peman pou peche rebelyon nou yo kont Bondye, li garanti nou pa sèlman yon lavi ki fè sans sou tè-a, men tou yon lavi etènèl nan prezans Kris la.

Si-w vle asepte Jezikri kòm sovè-w, men yon senp priyè. Sonje, repete priyè sa-a ou nenpòt lòt priyè pa ka sove-w. Se sèlman kwayans ou nan Kris la ki ka sove-w nan peche. Lapriyè Sa-a se senpleman yon fason pou ou eksprime konfyans nan Bondye epi remèsye li paske li fe yon wout pou ou ka sove. “Bondye, mwen konnen ke-m peche kont ou e m’ merite pinisyon. Men, Jezikri te pran pinisyon ke-m merite-a avek lafwa nan li mwen kapab jwenn padon. Mwen mete tout konfyans mwen nan li pou li ka sove-m. Mèsi pou mevèye gras ak padon - kado lavi ki p'ap janm fini-an! Amèn!”

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

English
Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Èske gen lavi aprè lanmò?