settings icon
share icon
Kesyo

Èske Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl?

Repons


Wi, Jezi se sèl wout ki mennen nan syèl la. Deklarasyon sa ka simen sou peryòd pòs-modèn lan, men li rete vrè. Bib la anseye nou ke pa gen okenn lòt fason moun ka delivre ke pa mwayen Jezikri. Jezi Li-menm di nan Jan 14:6, "Mwen se chemen an, laverite a, ak lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase pa mwen." Li pa yon fason, tankou youn nan anpil lòt, Li se sèl fason an, ki vle di pa gen okenn lòt fason. Pa gen moun, kèlkeswa repitasyon l, siksè l, konesans espesyal li, osinon sentete pèsonèl li, ki ka al jwenn Bondye Papa a, eksepte atravè Jezi.

Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl la pou plizyè rezon. “Bondye te chwazi Jezi” pou L te vin Sovè a (1 Pyè 2:4). Jezi se sèl moun ki te desann sot nan syèl, epi tounen (Jan 3:13). Li se sèl moun ki te viv yon lavi pafè (Ebre 4:15). Li se sèl sakrifis pou peche (1 Jan 2:2; Ebre 10:26). Li pou kont Li rive akonpli Lalwa a ak Pwofèt yo (Matye 5:17). Li se sèl nonm ki te rive konkeri lanmò pou tout tan (Ebre 2:14-15). Li se sèl Medyatè ant Bondye ak lòm (1 Timote 2:5). Li se sèl nonm Bondye te "leve. . . nan plas ki pi wo a" (Filipyen 2:9).

Jezi te pale de tèt Li kòm etan sèl chemen ki mennen nan syèl la nan plizyè kote san konte aprè Jan 14:6. Li prezante tèt Li kòm objè lafwa a nan Matye 7:21-27. Li di pawòl li bay lavi (Jan 6:63). Li te pwomèt ke tout moun ki kwè nan Li ap gen lavi etènèl (Jan 3:14-15). Li se sèl pòtay mouton li yo (Jan 10:7); pen ki bay lavi a (Jan 6:35); e Li se rezirèksyon an (Jan 11:25). Pa gen lòt moun ki ka reklame tit sa yo.

Mesaj apot yo konsantre sou lanmò ak rezirèksyon Seyè Jezi a. Pyè, le l tap pale ak Gran Konsèy la, te pwoklame byen klè ke Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl la: "Se li menm sèl ki ka bay delivrans paske Bondye pa bay non okenn lòt moun sou latè ki kapab delivre nou" (Travay 4:12). Pòl, lè l tap pale nan sinagòg la nan lavil Antiòch, te site sèlman Jezi kòm Sovè a: "Frè m' yo, nou fèt pou nou konn sa byen: Bondye voye Jezi fè nou konnen l'ap padonnen tout peche nou yo: tout moun ki mete konfyans yo nan Jezi, y'ap delivre anba tout peche lalwa Moyiz pa t' ka wete pou yo" (Travay 13:38-39). Jan, nan lè li bay legliz la, te presize non Kris la kòm baz padon peche nou: "Timoun mwen yo, m'ap ekri nou paske Bondye padonnen peche nou yo poutèt Jezikri" (1 Jan 2:12). Pa gen lòt moun aprè Jezi ki ka padonnen peche.

Lavi etènel nan syèl la posib sèlman atravè Kris la. Jezi te priye, "Lavi ki p'ap janm fini an, se pou yo konnen ou, ou menm ki sèl Bondye tout bon an, ansanm ak moun ou voye a: Jezikri" (Jan 17:3). Pou resevwa kado delivrans gratis Bondye a, nou dwe leve je gad Jezi e Jezi sèl. Nou dwe kwè nan lanmò Jezi sou kwa a kòm pèman an peche nou yo, ak nan rezirèksyon Li. "Se lè moun mete konfyans yo nan Jezikri Bondye fè yo gras. Li fè l' pou tout moun ki kwè nan Kris la, paske yo tout se menm" (Women 3:22).

Gen yon peryòd nan ministè Jezi a, kote anpil nan foul moun yo te vire do yo ba L epi kite L nan espwa ke yo tap jwenn yon lòt sovè. Jezi te mande douz disip yo, "Nou vle ale tou?" (Jan 6:67, vèsyon Anglè ESV). Repons Pyè a te dwat: "Simon Pyè reponn li: Seyè, ki moun pou n' al jwenn? Se ou menm ki gen pawòl k'ap bay lavi ki p'ap janm fini an. Koulye a nou kwè, nou konnen se ou menm ki moun Bondye chwazi a" (Jan 6:68-69). Annou pataje lafwa Pyè a ke lavi etènèl se sèlman nan Jezi Kris la nou ka jwenn li.

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Èske Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl?
© Copyright Got Questions Ministries