settings icon
share icon
Kesyo

Kisa sa sa vle di kretyen ki fèt yon dezyèm fwa?

Repons


Kisa sa sa vle di yon kretyen ki fèt yon dezyèm fwa? Pasaj klasik nan Bib la ki reponn kesyon sa a se Jan 3:1-21. Seyè Jezi Kris la ap pale ak Nikodèm, yon farizyen enpòtan, yon manm nan Sanedren an (chèf jwif yo). Nikodèm te vin kot Jezi nan mitan lannwit ak kèk kesyon.

Pandan Jezi tap pale ak Nikodèm, Li di, " ‘Sa m'ap di ou la a, se vre wi, pesonn pa kapab wè Pèyi kote Bondye wa a si li pa fèt yon dezyèm fwa.’ Nikodèm mande ‘Ki jan yon nonm ki fin granmoun ka fèt yon dezyèm fwa?’ ‘asireman li pa ka tounen nan vant manman l, pou l fèt yon lòt fwa ankò!’ Jezi reponn ' Sa map di ou la a, se vre wi, pesonn pa ka antre nan peyi kote Bondye wa a si li pa fèt nan dlo ak nan Lespri.’ Lachè bay nesans ak lachè, men Lespri a bay nesans ak espri. Pa sezi si mwen di ou, “se pou nou fèt yon dezyèm fwa”” (Jan 3: 3-7).

Fraz "fèt yon dezyèm fwa a" vle di egzakteman "yon nesans ki soti anwo." Nikodèm te gen yon bezwen reyèl. Li te bezwen yon chanjman de kè -yon transfòmasyon espirityèl. Nouvel nesans lan, fèt yon dezyèm fwa, se yon aksyon divin kote ke Bondye mete lavi etènèl nan moun ki kwè a (2 Korentyen 5:17; Tit 3:5; 1 Pyè 1:3; 1 Jan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Jan 1:12, 13 endike ke lè w " fèt yon dezyèm fwa" savle di tou "vin pitit Bondye" atravè konfyans ou nan non Jezi Kris la.

Lojikman kesyon ki vin nan tèt ou a se, "Poukisa yon moun bezwen fèt yon dezyèm fwa?" Apot Pòl nan Efezyen 2:1 di, "Nou menm moun Efèz, nou te mouri poutèt mechanste ak peche nou yo" (HCV). Ak Women yo li te ekri, " Tout moun fè peche; yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a" (Women 3:23). Pechadò yo "mouri" deja espirityèlman; lè yo resevwa lavi espirityèl atravè lafwa nan Kris la, Bib la konpare li tankou yo te refèt ankò . Sèlman moun ki fèt yon dezyèm fwa yo ki gen peche yo padonnen epi yo gen yon relasyon ak Bondye.

Ki jan sa sa vin fèt? Efezyen 2:8-9 deklare, "Se paske li renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa soti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa, pesonn pa ka vante tèt yo." Lè yon moun sove, li vin fèt yon dezyèm fwa, li renouvle espirityèlman, e kounye a li gen dwa pou l vin yon pitit Bondye atrave nouvel nesans sa a. kwè nan Jezikri, li menm ki te peye penalite pou peche lè Li te mouri sou kwa a, se pa mwayen sa a ou “ka fèt yon dezyèm fwa.” "Se poutèt sa, Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo koulye a!" (2 Korentyen 5:17).

Si ou pa janm te mete konfyans ou nan Seyè Jezi Kris la kòm sovè w, èske w tande Lesentespri a ki ap pale nan kè ou? Ou bezwen fèt yon dezyèm fwa. Èske w pral priye priyè repantans lan pou w ka vin yon nouvel kreyasyon nan Kris la jodi a? "Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kwè nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye. Yo pa t vin pitit Bondye jan sa fèt pami lèzòm sou latè, paske sa pa t soti nan egzijans lachè, ni nan volonte lèzòm. Se Bondye menm ki te papa yo" (Jan 1:12-13).

Si w vle asepte Jezikri kòm sovè w pou vin yon nouvel kreyasyon, men yon senp priyè. Sonje, repete priyè sa a ou nenpòt lòt priyè pa ka sove w. Se sèlman kwayans ou nan Kris la ki ka sove w nan peche. Lapriyè sa a se senpleman yon fason pou ou eksprime konfyans ou nan Bondye epi remèsye li paske li fè yon wout pou ou ka sove. “Bondye, mwen konnen ke m peche kont ou e mwen merite pinisyon. Men Jezikri te pran pinisyon ke m merite a atrave lafwa nan li mwen kapab jwenn padon. Mwen mete tout konfyans mwen nan ou pou m ka sove. Mèsi pou mevèye gras ak padon - kado lavi ki pap janm fini an! Amèn!”

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa sa sa vle di kretyen ki fèt yon dezyèm fwa?
© Copyright Got Questions Ministries