settings icon
share icon
Kesyo

Kisa yon Kretyen ye?

Repons


Yon diksyonè defini Kretyen kòm “yon moun kap pwoklame kwayans nan Jezi kòm Kris-la ou nan relijyon sou ansèyeman Jezi-a” Pandan setan, kòm anpil diksyone defini-l, li tonbe kòm yon ti kal reyalite nan kominikasyon verite biblik la de sa Kretyen vle di. Mo kretyen an itilize 3 fwa nan Nouvo Testaman an (Travay 11:26, 26:28; 1Pyè 4:16). Moun ki t’ap swiv Jezikri yo se te premye moun yo te rele disip Jezi nan lavil Antioch (Travay 11:26). Paske konpòtman yo, aktivite yo, langaj yo te sanble ak Kris. Mo kretyen an literalman vle di “pou Kris” ou “disip de Kris.”

Malerezman, atravè tan yo, mo kretyen an vin pèdi yon gran pati nan siyifikasyon li e souvan li itilize pou moun ki relijye ou pou yon moun ki gen yon valè sosyal wo ki kapab ou ki pa kapab yon vrè disip Jezi. Anpil moun ki pa kwè e ki kwè nan Jezikri kosidere tèt yo kòm yon senp kretyen paske yo ale legliz ou paske yo ap viv nan yon nasyon kretyen. Men ale legliz, sèvi moun ki pi piti pase ou, oswa se yon bon moun, sa pa vle di ou se yon kretyen. Ale legliz sa pa ka fè-w yon kretyen pou sa, menm jan ou antre nan yon garaj pa vle di ke ou se yon machin. Se yon manm legliz, asiste sèvis regilyèman, bay patisipasyon ou nan legliz-la, sa pa fè-w yon kretyen.

Bib-la anseye ke bon zèv nou fè pa fè nou akseptab devan Bondye. Tit 3:5 di « Li te delivre nou, li pat delivre nou, paske nou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menm li te gen pitye pou nou. Lè li lave nou, li voye pouvwa Sentespri-a pou chanje nou nèt, pou-n te ka vin yon lòt jan » Alò, yon kretyen se yon moun ki fèt yon dezyèm fwa nan Bondye (Jan 3:3, 3:7, 1 Pyè 1:23). Li te mete lafwa e kwayans nan Jezikri. Efezyen 2:8 di nou « se pa gras ke nou sove, pa mwayen lafwa. Se pa anyen nou fè pou sa, se yon kado Bondye ban nou»

Vrè kretyen an se yon moun ki mete konfyans li e kwè nan zèv Jezikri-yo, epi nan lanmò li sou lakwa kòm moun ki peye dèt pou peche nou yo e rezireksyon li aprè twa jou. Jan 1:12 li di nou « A tout moun ki resevwa li, a tout moun ki kwè nan non li, li bay yo pouvwa pou vini pitit Bondye». Mak vrè kretyen an se sèl lanmou youn pou lòt, obeyisans pou pawòl Bondye-a (1 Jan 2:4-10). Yon vrè kretyen se yon vrè pitit Bondye, li fè yon pati de vrè fanmi Bondye, se yon moun ki vin gen yon lavi tou nèf nan Jezikri.

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa yon Kretyen ye?
© Copyright Got Questions Ministries