settings icon
share icon
Kesyo

Kisa sa vle di asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou?

Repons


Ou te asepte Jezikri kòm sovè pèsonel ou? Ou konprann kesyon sa-a korèteman, ou dwe premyèman konprann tèm « Jezikri » « pèsonel » « sovè »

Kimoun Jezikri ye? Anpil moun admèt Jezikri kòm yon bon moun, yon gran mèt, ou egal ak yon pwofèt Bondye. Bagay sa-a yo di de Jezi-a definitivman vrè, men yo p’at defini antyèman kimoun vrèman li ye. Bib-la di nou ke Jezi se Bondye nan lachè, li se Bondye nan fòm moun (al wè Jan 1:1-14). Bondye te vinn sou latè pou anseye nou, geri nou, korije nou, padonnen nou e mouri pou nou! Jezikri se Bondye kreyatè-a, souveren Senyè-a, èske-w asepte Jezi sa-a?

Kisa yon sovè ye, e poukisa nou bezwen yon sovè? Bib-la di nou ke nou tout fè peche ; nou tout komèt aksyon movèz (Women 3 :10-18). Kòm yon rezilta de peche-n yo, nou merite kolè ak jijman Bondye. Inik chatiman jis pou peche nou komèt yo kont Bondye enfini se yon chatiman enfini. (Women 6:23 ; Revelasyon 20:11-15). Se pou tèt sa nou bezwen yon sovè.

Jezikri te vini sou latè e-l te mouri nan plas nou. Lanmò Jezi-a te peye dèt peche nou pou toutan. (2 Kontentyen 5:21). Jezi te mouri pou peye fòt peche nou yo. (Women 5:8). Jezi te peye pri-a donk nou pa dwe anyen. Leve sòti vivan nan lanmò-a pwouve ke lanmò te sifi pou peye fòt peche nou yo. Se poutèt sa Jezi se yon sèl e inik sovè. (Jan 14 :6, Travay 4 :12). Èske-w kwè nan Jezi kòm sovè-w?

Èske Jezi se sovè « pèsonel » ou? Anpil moun wè krisyanis kòm asiste legliz; egzekite rit seremonyal, e pa komèt sèten peche. Sa se pa krisyanis; Vrè krisyanis la se yon relasyon pèsonel avek Jezikri. Asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou vle di mete pwòp konfyans ou e kwè nan li. Pa gen okenn moun ki ka sove ak lafwa lòt moun. Pa gen okenn moun ki ka padonnen poutèt kèk zèv li fè. Linik mwayen pou-w sove se asepte pèsonèlman Jezi kòm sovè-w, kwè nan lanmò-l kòm peyman dèt peche nou yo e leve sòti vivan nan lanmò-l la kòm garanti lavi etènel-la. (Jan 3:16). Èske pèsonèlman Jezi se sovè-w?

Si ou vle asepte Jezikri kóm sovè pèsonel ou, di pawòl sa yo ak Bondye. Sonje, di priyè sa ou nenpòt lòt priyè p’ap ka sove-w. Sèlman kwè nan Jezikri e denyè zèv li a sou lakwa kapab sove-w nan peche. Priyè sa-a se senpleman yon mwayen pou esprime konfyans ou nan Bondye e remèsye-l pou pwovisyon Sali-a li ba ou. Bondye, mwen konnen ke-m peche kont ou e-m merite chatiman. Men mwen kwè Jezikri te pran chatiman-m te merite-a donk atravè konfyans nan li, mwen kapab jwenn padon. Mwen resevwa padon-w ofri-m nan e-m mete konfyans mwen ou pou sove-m. Mwen asepte jezi kòm sove pèsonel mwen! Mesi pou gras ak padon mèvèye-w la, kado lavi ki p’ap janm fini-an! Amèn.

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa sa vle di asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou?
© Copyright Got Questions Ministries