Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?


Kesyon : Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Repons :
Eske-w grangou? Se pa grangou fizik, men eske-w gen yon grangou de kèk bagay anplis nan vi sa-a? Eske genyen bagay nan ou menm ki pwofon ki sanble pajanm satisfè? Si se sa, Jezi se chemen-an ! Jezi te di « Mwen se pen ki bay lavi-a, moun ki vinn jwenn mwen p’ap janm grangou. Moun ki kwè nan mwen p’ap janm swaf” (Jan 6:35).

Eske-w nan konfizyon ? Sanble ou pa janm kapab jwenn yon chemen ou yon objektif nan lavi-w ? Sanble yon moun etènn limyè yo e ou pa kapab jwenn switch-la? Si se sa, Jezi se chemen an! Jezi te pwoklame: Se mwen menm ki limyè k’ap klere monn-lan e moun ki swiv mwen van gen limyè ki bay lavi-a. Yo p’ap janm mache nan fènwa.

Eske-w pa janm santi kòm si yo te fèmen pòt lavi-w? Eske-w te eseye plizyè pòt, sèlman pou jwenn sa ki kache dèyè yo ki vid e san sans? Eske w’ap chache yon antre nan yon lavi konplèt? Si se sa, Jezi se chemen-an! Li deklare : Mwen se pòt-la, moun ki pase nan mwen pou antre, l’a sovè. L’a antre, l’a sòti, l’a jwenn manje pou’l manje. (Jan 10:9).

Eske moun toujou meprize-w? Eske lyen parantal ou vin desann e vid? Eske sanble gen moun k’ap eseye pran avantaj sou ou? Si se sa, Jezi se chemen-an! Li te di: Se mwen menm ki bon bèje-a, mwen konnen mouton-m yo e mouton-m yo konnen mwen. (Jan 10:11,14).

Èske ou mande sa k-ap rive apre vi sa-a? Èske ou fatige viv lavi-w pou bagay k-ap pouri ou k-ap fini ? Èske ou pafwa doute si lavi-a genyen kèk siyifikasyon? Èske ou vle viv apre ou fin mouri? Si se sa, Jezi se chemen-an! Li deklare : Se mwen menm ki leve moun mouri yo, se mwen menm menm ki bay lavi. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yo viv menm si yo rive mouri. Moun k’ap viv, epi ki mete konfyans yo nan mwen, yo p’ap janm mouri. Eske ou kwè sa? (Jan 11:25-26).

Kisa chemen-an ye? Kisa verite-a ye? Kisa lavi-a ye? Jezi te reponn “Se mwen menm menm ki chemen-an, se mwem menm menm ki verite-a, se mwen menm menm ki lavi-a., pèsonn pa ka al jwenn Papa-a si li pa pase nan mwen” (Jan 14:6).

Grangou ou santi-a, se yon grangou espirityèl e ki kapab satisfè pa Jezi sèlman. Jezi se sèl moun ki kapab retire-w nan fènwa. Jezi se pòt-la pou yon vi ki satisfè. Jezikri se zanmi e bèje ke ou t’ap chache-a. Jezi se lavi-a nan monn sa-a ak sa k’ap vini-an. Jezi se chemen Sali-a!

Rezon ki fè ou santi grangou-a, rezon ki fè ou sanble pèdi nan fènwa-a, rezon ki fè ou pa ka jwenn siyifikasyon nan vi-a, se paske ou separe ak Bondye. Bib-la di ke nou tout fè peche, sepandan ou separe ak Bondye (Eklezyas 7 :20 ; Women 3 :23). Vid ou santi nan kè ou-la, se Bondye ou manke nan lavi-w. Nou te kreye pou nou te gen yon relasyon avèk Bondye. Akoz peche nou, nou te separe ak relasyon sa-a. Menm pi mal, peche nou va lakoz nou separe ak Bondye pou tout letènite nan vi sa-a ak nan vi k-ap vini-an. (Women 6 :23, Jan 3 :36).

Kòman pwoblèm sa-a te ka rezoud? Jezi se chemen-an! Jezi te pran peche nou sou li menm menm. (2 Korentyen 5 :21). Jezi te mouri nan plas nou (Women 5:8), li pran chatiman nou te merite-a. Twa jou apre, Jezi leve sòti vivan nan lanmò, li montre viktwa li sou peche ak lanmò (Women 6 :4-5). Poukisa li te fè sa ? Jezi te reponn kesyon-an li menm menm: Pa gen pi bon jan pou ou montre jan ou renmen zanmi ou pase lè ou bay lavi ou pou yo. (Jan 15 :13). Jezi te mouri pou nou te kapab viv. Si nou mete konfyans nou nan li, kwè nan lanmò li kòm li peye pou peche nou, tout peche nou yo padonnen e lave. Alò nou va genyen lavi konplèt. Nou va konnen vrè, pi bon zanmi e bon bèje-a. Nou va konnen ke nou va gen lavi apre nou fin mouri, yon lavi nouvèl nan syèl-la pou letènite ak Jezikri.

« Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm, li bay sèl pitit li-a pou yo. Tout ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini-an” (Jan 3:16).

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

English
Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Chache konnen ki jan yo ...

Pase letènite avèk BondyeResevwa padon nan men Bondye