settings icon
share icon
Kesyo

Kijan mwen ka vin byen ak Bondye?

Repons


Pou n ka vin “byen” ak Bondye, nou dwe premyèman konprann sa ki “mal.” Repons la se peche nou yo. "Pa gen okenn moun ki fè sa ki byen, pa menm yon sèl" (Sòm 14:3). Nou te vire do bay kòmandman Bondye yo; nou " Pèdi, tankou mouton" (Ezayi 53:6)

Men move nouvèl la chatiman pou peche se lanmò. "Nanm ki fè peche a, se li menm kap mouri" (Ezekyèl 18:4). Men bòn nouvèl la Bondye a ki plen ak lanmou vin chache nou pou l ka delivre nou. Jezi deklare ke objektif li se te pou l "chache sa kite te pèdi pou l delivre yo" (Lik 19:10), e lè li te mouri sou kwa a li te declare ke objektif li a akonpli ak mo sa yo, "li fini!" (Jan 19:30)

Yon bon relasyon ak Bondye kòmanse lè w rekonèt peche w yo. Epi san ògèy konfese peche w yo ak Bondye (Ezayi 57:15) epi pran detèminasyon pou kite peche. “Paske, lè yon moun gen konfyans tout bon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras. Lè yon moun deklare ak bouch li devan tout moun li gen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondye sove li" (Women 10:10)

Repantans sa a dwe mache ak lafwa - espesyalman, lafwa ke sakrifis lanmò Jezi a ak rezirèksyon li an kalifye li kòm Sovè ou. "Si ou konfese ak bouch ou ke, 'Jezi se Seyè,' epi tou ou kwè nan kè w ke Bondye fè l leve soti vivan nan lanmò, ou va sove" (Women 10:9). Anpil lòt pasaj pale de kijan li nesesè pou gen lafwa, pasaj tankou Jan 20:27; Ak 16:31; Galat 2:16; 3:11, 26; ak Efezyen 2:8.

Ou vin byen ak Bondye le w rekonèt sa li fe pou ou. Li te voye Sovè a, li ofri tèt li kòm sakrifis pou wete peche lwen w (Jan 1:29), epi tou li ofri w pwomès sa a: "Tout moun ki rele non Seyè a va sove" (Ak 2:21)

Parabòl fis prodig la se yon bèl ilistrasyon de repantans ak padon (Lik 15:11-32). Pitit gason ki pi piti a gaspiye kado papa l te fe l nan yon fason ki fè wont (vèsè 13). Lè li rekonèt peche li yo, li deside pou li retounen lakay (vèsè 18). Li sipoze ke papa li patap konsidere li kòm yon pitit gason ankò (vèsè 19), men li te panse mal. Papa a te renmen rebèl la pi plis lè li te retounen lakay (vèsè 20). Papa a te padonnen tout sa li te fè epi fè yon fèt (vèsè 24). Bondye bon li kenbe pwomès li, pwomès pou bay padon. "Seyè a kanpe toupre moun ki gen kè yo brize, li delivre tout moun ki gen lespri yo abati" (Sòm 34:18)

Si ou vle etabli yon relasyon ki dwat ak Bondye, men yon senp priyè. Sonje, repete priyè sa a ou nenpòt lòt priyè pa ka sove w. Se sèlman kwayans ou nan Kris la ki ka sove w nan peche. Lapriyè sa a se tou senpleman yon fason pou w eksprime konfyans ou nan Bondye epi remèsye li paske li fe yon wout pou w ka sove. “Bondye, mwen konnen ke m peche kont ou e m merite pinisyon. Men, Jezikri te pran pinisyon ke m merite a ak lafwa nan li mwen kapab jwenn padon. Mwen mete tout konfyans mwen nan li pou li ka sove m. Mèsi pou mevèye gras ak padon - kado lavi etènel la! Amèn!”

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kijan mwen ka vin byen ak Bondye?
© Copyright Got Questions Ministries