settings icon
share icon
Kesyo

Kisa kat lwa espirityèl yo ye?

Repons


Kat Lwa Espirityèl yo se yon fason pou pataje bòn nouvèl delivrans ki disponib atravè lafwa nan Jezi Kris. Li se yon fason ki senp pou òganize enfòmasyon enpòtan Levanjil la an kat pwen.

Premye lwa nan Kat Lwa Espirityèl yo di konsa "Bondye renmen ou e li gen yon plan mèvèye pou lavi ou." Jan 3:16 di nou, "Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li pap pedi lavi yo. Okontrè ya gen lavi ki pap janm fini an " Jan 10:10 ban nou rezon ki fè Jezi te vini, "Mwen te vini pou yo ka gen lavi, yon lavi ki abondan." Ki sa ki bloke nou de lanmou Bondye? Ki sa ki anpeche nou pou nou gen yon lavi abondan?

Dezyèm lwa nan Kat Lwa Espirityèl yo di konsa "Limanite tache ak peche se pou sa ke li separe de Bondye. Pa konsekan, nou pa ka konnen plan ekstraòdinè Bondye gen pou lavi nou an." Women 3:23 konfime enfòmasyon sa a, "nou tout fè peche, nou tout tonbe lwen laglwa Bondye." Women 6:23 ban nou konsekans peche, "salè peche se lanmò." Bondye te kreye nou pou nou kenbe relasyon ak li. Men, limanite rantre peche nan monn sa a, pa kosekan li separe de Bondye. Nou te gate relasyon ke Bondye te vle pou nou gen avèk li a. Ki sa ki se solisyon an?

Twazyèm lwa nan Kat Lwa Espirityèl yo di konsa, "Bondye bay selman Jezikris kòm pwovizyon pou peche nou yo. Atravè Jezikri, nou ka gen peche nou padonnen epi restore yon bon relasyon ak Bondye." Women 5:8 di nou, "Men, Bondye demontre lanmou li pou nou sou pwen sa a: Pandan ke nou te nan peche, Kris la te mouri pou nou." 1 Korentyen 15:3-4 enfòme nou de sa nou bezwen konnen, de sa nou dwe kwè pou n ka sove, "...Kris la te mouri pou peche nou, dapre Ekriti yo, li te antere, li te leve soti vivan nan lanmo sou twazyèm jou dapre Ekriti yo... "Jezi li menm deklare ke li se sel fason sèlman ou ka sove nan Jan 14:6, "Se mwen menm ki chemen an ak verite a ak lavi. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si li pa pase nan mwen". Kouman mwen ka resevwa kado ekstraòdinè delivrans sa a?

Katriyèm lwa nan Kat Lwa Espirityèl yo di, "Nou dwe mete konfyans nou nan Jezikri kòm Sovè nou pou n ka resevwa kado delivrans la epi pou n konnen plan ekstraòdinè Bondye gen pou lavi nou." Jan 1:12 dekri sa pou nou, "Men, sa ki te resevwa li yo, sa ki te kwè nan non li, li ba yo pouvwa pou yo vin pitit Bondye" Ak 16:31 di li trè klè, "Mete konfyans nou nan Seyè Jezi a, epi ou va sove!" Nou ka sove pa gras sèlman, atravè lafwa sèlman, nan Jezikris sèlman (Efezyen 2:8-9).

Si w vle mete konfyans ou nan Jezikri kòm sovè w, di pawòl sa yo ak Bondye. Repete pawòl sa yo pa pral sove w, men se kwayans nan Kris la kap sove w! Lapriyè sa a se tou senpleman yon fason pou w eksprime lafwa ou nan Bondye epi remèsye li paske li fe yon wout pou w ka sove. "Bondye, mwen konnen ke m peche kont ou menm e mwen merite pinisyon. Men, Jezikri te pran pinisyon an ke mwen merite a atravè lafwa nan li mwen kapab jwenn padon. Mwen mete tout konfyans mwen nan ou pou m ka sove. Mèsi pou gras ekstraòdinè ak padon - kado lavi etènèl la! Amèn!”

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Kisa kat lwa espirityèl yo ye?
© Copyright Got Questions Ministries