settings icon
share icon
Pangutana

Kanus-a ang saktong panahon sa kaminyoon?

Tubag


Ang saktong panahon alang sa kaminyoon managlahi sa matag tawo ug talagsaon sa matag kahimtang. Ang mga ang-ang sa kahamtong ug mga kasinatian sa kinabuhi maoy nagkandaiyang mga hinungdan; ang ubang mga tawo andam na nga maminyo inig-18, ug ang uban wala gayud naandam alang niini. Ingon nga ang hatag-bili diborsyo sa Estados Unidos milapas na sa 50 ka porsiyento, klaro kaayo nga kinabag-an sa atong katilingban wala nagatan-aw sa kaminyoon isip usa ka dayon nga pasalig. Apan, moa kini ang panglantaw sa kalibotan, nga kasagarang mosukwahi sa Dios (Unang Corinto 3:18).

Ang usa ka lig-on nga patukoranan kinahanglanon alang sa usa ka malampusong kaminyoon ug kinahanglang mahusay sa dili pa magsugod ang usa ka tawo sa pagpangulitawo o pamalaye sa usa ka linaoman nga pares sa kinabuhi. Ang atong Cristohanong panaw kinahanglan dili lamang maglakip sa pagsimba kada Dominggo ug malambigit sa pagtuon sa Biblia. Kinahanglan nga ma-edukar nato ang atong mga kaugalingon mahitungod sa kaminyoon, pangitaon nga panglantaw sa Dios mahitungod niini, sa dili pa kita mosulod niini. Ang usa ka tawo kinahanglang masayod unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa gugma, pasalig, makihilawasnong kalambigitan, ang papel sa usa ka bana ug sa asawa, ug ang mga gipaabot sa Dios kanato sa dili pa kita mopasalig sa kaminyoon. Ang pagbaton ug bisan usa ka Cristohanong kasado nga magtiayon isip sulondan mahinungdanon usab. Ang usa ka edaran nga magtiayon makatubag sa mga pangutana mahitungod sa unsay ganap sa usa ka malampusong kaminyoon, unsaon paggama ug kasuod (labaw pa sa pisikal), sa unsang paagi nga ang pagtoo bililhon, ug uban pa.

Ang minyoonon nga magtiayon nagkinahanglan usab nga nagkailhanay gayud sila sa usa’g usa. Kinahanglang nga masayran nila ang panglantaw sa usa’g usa mahitungod sa kaminyoon, panalapianon, mga ugangan, pagpadako sa anak, pagpanton, mga katungdanan sa usa ka bana ug asawa, kon ang usa o duha ba kanila ang manarbaho gawas sa balay, ug ang ang-ang sa espirituhanong pagkahamtong sa kapikas. Daghang mga tawo ang naminyo nga gidawat ang sulti sa ilang pares nga sila Cristohanon, aron lamang hibaloan kinadugayan nga kadto kutob ra sa baba. Ang matag magtiayon nga nagahunahuna pagminyo kinahanglang moagi ug pagtambag sa usa ka Cristohanong magtatambag sa kaminyoon o pastor. Gani, daghang mga pastor ang dili mukasal hangtod nga magkahibalag sila sa pipila ka mga higayon kuyog sa magtiayon diha sa pagtambag nga himutangan.

Ang kaminyoon dili lamang pasalig, apan usa ka pakigsaad uban sa Dios. Usa kini ka saad nga magpabilin niana nga pares sa tibuok nimong kinabuhi, bisan pa kon ang imong kapikas adunahan, kabus, himsog, masakiton, tambok, niwang, o lay. Ang usa ka Cristohanong kaminyoon kinahanglang molahutay taliwala sa tanang kahimtang, apil na ang panag-away, kasuko, pagkaguba, katalagman, kagul-anan, kapaitan, pagkagumon, ug kamingaw. Ang kaminyoon kinahanglang dili gayud sudlan inubanan sa alinghuna nga ang panagbulag usa ka kapilian – dili bisan ingon nga kataposang kapilian. Gisultian kita sa Biblia nga pinaagi sa Dios ang tanang butang mahimo (Lucas 18:27), ug kini seguradong naglakip sa kaminyoon. Kon ang usa ka magtiayon mohimo ug pagpili sa sinugdanan nga magpabilin sa ilang pasalig ug unahon ang Dios, ang panagbulag dili mahimong dili kalikayan nga kasulbaran sa usa ka miserable nga kahimtang.

Mahinungdanon nga kahinumdoman nga buot ang Dios nga hatagan kita sa mga pangandoy sa atong kasingkasing, apan kana mahimo lamang kon ang atong mga pangandoy parehas sa Iyaha. Ang mga tawo kasagarang maminyo tungod kay ilang “gibati nga sakto” kini. Sa sayo nga mga yugto sa pagpanguyab, ug bisan sa kaminyoon, makita nimo ang laing tawo nga moabot, ug bation nimo ang kakulba hinam. Ang sugilanon sa gugma anaa sa kinapungkayan niini, ang masayran nimo ang pagbati nga “mahigugma.” Daghan ang naglaom nga kini nga pagbati magpabilin sa kahangtoran. Ang kamatuod mao nga dili. Ang sangpotanan mahimong kapakyasan ug bisan pa gani panagbulag sa dihang ang maong mga pagbati mapus-aw, apan kadtong ana sa malampusong mga kaminyoon nasayod nga ang kakulba-hinam sa makuyog sa pares dili na kinahanglan nga matapos. Hinuon, ang mga ka-alikasi mohatag ug dalan ngadto sa mas lawom nga gugma, usa ka mas lig-on nga pasalig, usa ka mas solido nga patukoranan, ug usa ka dili mabungkag nga seguridad.

Ang Biblia klaro nga ang gugma wala nakasandig sa mga pagbati. Dayag kin isa dihang gisultihan kita sa paghigugma sa atong mga kaaway (Lucas 6:35). Ang tinuod nga gugma mahimo lamang sa dihang atong tugotan ang Balaang Espiritu nga magpanglihok kanato, pag-ugmad sa bunga sa atong kaluwasan (Galacia 5:22 – 23). Usa kini ka pagpili nga atong himoon kada adlaw nga mamatay sa atong mga kaugalingon ug sa atong kahakog, ug itugot nga modan-ag ang Dios ngari kanato. Gisultian kita ni Pablo unsaon paghigugma sa uban sa Unang Corinto 13:4 – 7: “Ang gugma mapailubon, ang gugma maluluy-on. Dili kini masina, dili kini tigpanghambog, dili kini tigpasigarbo. Dili kini bastos, dili kini maakop-akopon, dili kini daling masuko, dili kini maligutgoton. Ang gugma dili malipay sa daotan apan apan malipay sa kamatuoran. Kanunay kini nga manalipod, kanunay nga mosalig, kanunay nga molaom, kanunay nga magmainantuson.” Kon andam na kita mohigugma sa laing tawo sama sa gihulagway sa Unang Corinto 13:4 – 7, mao na kana ang saktong panahon alang sa kaminyoon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kanus-a ang saktong panahon sa kaminyoon?
© Copyright Got Questions Ministries