settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglan ba natong mahimong malihokong mangita alang sa usa ka kapikas, o magpaabot nga dad-on sa Dios ang maong kapikas ngari kanato?

Tubag


“Oo” ang tubag sa duha ka mga pangutana. Adunay mahinungdanong balance tali sa duha. Dili kita angay nga mataranta sa pagpangita alang sa usa ka kapikas nga murag nagdepende ang tanan sa atong mga paningkamot. Dili pod kita mahimong magyaya, kay naghunahuna kita nga moabut ra ang adlaw nga ihatod sa Dios ang kapikas sa atong pultahan. Ingon nga mga Cristohanon, sa dihang makahukom n akita nga panahon aron pagsugod ug pangita sa kapikas, kinahanglan natong pagasugdan ang maong proseso sa pag-ampo. Ang pagtugyan nato sa atong kaugalingon sa kabubot-on sa Dios alang sa atong kinabuhi maoy unang lakang. “Himoang kalipay ang imong kaugalingon diha sa GINOO ug Iyang ihatag ang mga pangandoy sa imong kasinkasing” (Salmo 37:4). Ang maglipay diha sa GINOO nagpasabot nga atong nakaplagan ang kalipay diha sa paghibalo Kaniya ug mosalig nga malipay Siya uban kanato agig balos. Iyang ibutang ang Iyang mga pangandoy sa atong mga kasingkasing, ug sa konteksto sa pagpangitag kapikas, ug kana nagpasabot nga atong gikalipay ang matang sa kapikas nga Iyang gusto alang nato ug Siya nga nasayod magdugang sa kalipay ngari kanato. Ang Panultihon 3:6 nagsulti kanato, “Sa tanan nimong mga pamaagi ilha Siya, ug Iyang tul-iron ang imong dalan.” Ang pag-ila Kaniya sa pagpangitag kapikas nagpasabot sa pagpailalom sa Iyang soberanong kabubot-on ug moingon Kaniya nga bisan unsa nga Iyang desisyon nga labing maayo maoy imong ganahan.

Human sa pagtugyan sa atong mga kaugalingon sa kabubot-on sa Dios, kinahanglan natong klarohon ang mga kinaiya sa diosnong bana o asawa ug mangita ug tawo nga makasarang sa espirituhanon nga lebel. Mahinungdanon nga makabaton usa ug tin-aw nga pagsabot niini nga mga kasarang ug unya mangita ug tawo nga nihaum sa maong mga kasarang. Ang “mahigugma” sa tawo unya madiskurbrehan nga siya dili sarang sa espirituhanon aron mahimo natong kapikas mao ang pagdapit ug sakit sa kasingkasing ug pagbutang sa atong mga kaugalingon sa hilabihan ka malisod pagkabutang.

Sa dihang masayran na nato unsay gisulti sa Biblia nga angay natong pangitaon, makahimo na kita pagpangita alang sa usa ka kapikas, nasabtan nga ang Dios maoy magdala kaniya sa atong mga kinabuhi ingon ng akita anaa sa proseso sa pagpangita, sumala sa Iyang hingpit nga kabubot-on ug gitakdang panahon. Kon mag-ampo kita, giyahan kita s adios ngadto sa tawo nga Iyang gitaganan alang kanato. Kon mopaabot kita sa Iyang gitakdang panahon, mahatagan kitag tawo nga labing mohaom sa atong nahimutangan, personalidad, ug mga pangandoy. Kinahanglan natong mosalig Kaniya ug sa Iyang gitakdang panahon (Panultihon 3:5), bisan kon ang Iyang gitakdang panahon dili mohaom sa atoa. Usahay ginatawag sa Dios ang mga tawo nga dili maminyo (Unang Corinto 7), apan niana nga mga kahimtang, Iyang klarohon pinaagi sa pagtangtang sa pangandoy nga maminyo. Ang gitakdang panahon sa Dios hingpit, ug inubanan sa pagtoo ug pagkamainantuson, atong madawat ang Iyang mga saad (Hebreo 6:12).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglan ba natong mahimong malihokong mangita alang sa usa ka kapikas, o magpaabot nga dad-on sa Dios ang maong kapikas ngari kanato?
© Copyright Got Questions Ministries