settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagpangandam sa akong kaugalingon alang sa kaminyoon?

Tubag


Ang biblikanhong pagpangandam sa kaugalingon alang sa kaminyoon sama ra sa pag-andam alang sa bisan unsang paninguha sa kinabuhi. Adunay prinsipyo nga kinahanglan magdumala sa tanang mga aspeto sa atong mga kinabuhi ingon natawo-pag-usab nga mga magtutuo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan” (Matthew 22:37). Dili kini usa ka walay pugong nga mando. Mao kini ang kinataliwad-ang kabuok sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo. Usa kini ka pagpili sa pagtutok sa Dios ug sa Iyang Pulong sa kinatibuk-an ‘tang kasingkasing aron nga ang atong kalag ug ang atong hunahuna puy-an sa mga butang nga makapahimuot Kaniya.

Ang kalambigitan nga atong nabatonan uban sa Dios pinaagi sa Ginoong Hesu Kristo maoy nagpahimutang sa tanang kalambigitan ngadto sa usa ka panglantaw. Ang kalambigitan sa kaminyoon gibase sa sumbanan ni Kristo ug sa Iyang iglesia (Efeso 5: 22-33). Ang matag aspeto sa atong mga kinabuhi gidumala pinaagi sa atong pasalig ingon nga mga magtotoo sa pagkinabuhi sumala sa mga mando ug mga lagda sa Ginoo. Ang atong pagkamasinulundon sa Dios ug sa Iyang Pulong nagsangkap kanato aron matuman ang atong mga kapusbuhat nga gihatag sa Dios diha sa kaminyoon ug sa kalibutan. Ug ang kapusbuhat sa matag magtotoo nga natawo pag-usab mao ang paghimaya sa Dios sa tanan nga mga butang (Unang Taga-Korinto 10:31).

Aron maandam ang imong kaugalingon alang sa kaminyoon, pagkinabuhi nga takus sa imong pagkatinawag diha kang Kristo Hesus, ug pagpakigsuod sa Dios pinaagi sa Iyang Pulong (Ikaduhang Timoteo 3: 16-17), pagtutok diha sa pagkamasinugtanon sa tanang mga butang. Walay sayon nga laraw aron makakat-on pagkinabuhi diha sa pagkamatinumanon sa Dios. Usa kini ka pagpili nga kinahanglan natong himoon kada adlaw aron isalikway ang kalibutanon nga panglantaw ug sundon ang Dios. Ang pagkinabuhing takus diha ni Kristo mao ang pagpailub sa atong kaugalingon sa pagkamapainubsanon ngadto sa bugtong Paagi, ang bugtong Kamatuoran ug ang bugtong Kinabuhi sa matag adlaw, matag takna nga kapasikaran. Mao kana ang pagpangandam nga gikinahanglan sa matag-magtotoo aron maandam alang sa dakong gasa nga gitawag nato nga kaminyoon.

Ang tawo nga hamtong sa espirituhanon ug nagkinabuhi uban sa Dios mas andam alang sa kaminyoon kay ni bisan kinsa. Nagabungat ang kaminyoon ug pasalig, kainiton, pagpaubos, gugma, ug pagtahud. Kini nga mga taras dayag sa tawo nga adunay suod nga kalambigitan sa Dios. Samtang giandam nimo ang imong kaugalingon alang sa kaminyoon, tutoki nga imong tugotan ang Dios sa paghulma ug pag-umol kanimo ngadto sa lalaki o babaye nga buot Niya alang kanimo (Roma 12: 1-2). Kon imong itugyan ang imong kaugalingon ngadto Kaniya, hatagan ka Niya ug katakos nga maandam sa kaminyoon inig-abot nianang kahibulongang adlaw.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagpangandam sa akong kaugalingon alang sa kaminyoon?
© Copyright Got Questions Ministries