settings icon
share icon
Pangutana

Unsay angay nakong pangitaon sa usa ka asawa?

Tubag


Ang labing mahinungdanong kinaugalingong kalambigitan nga mabatonan sa usa ka tawo, gawas sa iyang espirituhanong kalambigitan sa Dios pinaagi kang GINOONG Hesu Cristo, mao ang iyang kalambigitan sa iyang asawa. Sa proseso sa pagpangitag asawa, ang kinatas-ang prinsipyo mao ang pagpangita ug babaye nga adunay kinaugalingong pagtoo ni Hesu Cristo. Gisultian kita ni Apostol Pablo nga dili “magpahiangay sa usa ka yugo” sa mga dili magtotoo (Ikaduhang Corinto 6:14). Gawas kon ang lalaki ug ang babaye anaa sa bug-os nga kasabotan niini nga labing krusyal nga hilisgotanan, ang usa ka diosnon ug makatagbaw nga kaminyoon dili mahitabo.

Apan, ang pagminyo sa isigka magtotoo wala naggarantiya sa bug-os nga kasinatian sa pagka “pagpahiangay sa usa ka yugo.” Ang katinuoran nga ang babaye usa ka Cristohanon wala nagpasabot nga siya maayong pares alang kanimo sa espirituahon. Aduna ba siyay espirituhanong tumong sama nimo? Aduna ba siyay susamang tinuohan sa doktrina? Aduna ba siyay susamang gugma alang sa Dios? Ang mga kasarang sa potensyal nga asawa mahinungdanon kaayo. Daghan ra kaayong mga lalaki ang naminyo alang sa emosyonal ug pisikal nga atraksyon lamang, ug kana mahimong resipe sa kapakyasan.

Unsa ang pipila ka diosnong mga kasarang nga pangitaon sa usa ka asawa? Ang Kasulatan naghatag kanatog pipila ka mga prinsipyo nga atong magamit aron paggama ug usa ka larawan sa diosnong babaye. Kinahanglan una niyang itugyan ang iyang kaugalingong espirituhanong kalambigitan sa GINOO. Si apostol Pablo nagsulti sa asawa nga kinahanglan niyang mopailalom sa iyang bana ingon ngadto sa GINOO (Efeso 5:22 – 24). Kon ang usa ka babaye wala matugyan ngadto sa GINOO, dili niya makita ang pagpailalom sa iyang bana isip kinahanglanon sa iyang kaugalingong espirituhanong kaayohan. Dili kita makahimo pagtuman sa mga gipangpaabot ni bisan kinsa sa dili pa nato tugotan ang Dios nga pun-on kita sa Iyang kaugalingon. Ang babaye nga anaa ang Dios sa sentro sa iyang kinabuhi usa ka maayong kandidata aron pangasaw-onon.

Mihatag usab si Pablo ug pipila ka mga kinaiyanhong taras sa usa ka babaye sa iyang mga panugon mahitungod sa mga pangulo diha sa iglesya. “Sa samang paagi, ang ilang mga asawa kinahanglan mahimong angayan sa pagtahod, dili tigdaot sa dungog sa uban inay kasarangan ug kasaligan sa tanang butang” (Unang Timoteo 3:11). Sa laing pagkasulti, mao kini ang babaye nga dili hilabihan ka mapahitas-on, sayod kanus-a mosulti ug kon kanus-a magpakahilom, ug makabarog tupad sa iyang bana nga adunay pagsalig. Siya ang babaye kansang pangunang pagtutok anaa sa iyang kalambigitan sa GINOO ug sa iyang kaugalinong espirituhanong pagtubo.

Ang mga kaakohan sa kaminyoon mas dako alang sab ana, kay ang sugo sa Dios nagpahimutang kaniya isip pangulo sa iyang asawa ug sa iyang panimalay. Kini nga kapangulohan gisumban ang kalambigitan tali ni Cristo ug sa iglesya (Efeso 5:25 – 33). Usa kini ka kalambigitan nga natukod sa gugma. Ingon nga gihigugma ni Cristo ang iglesya ug gihatag ang Iyang kaugalingon alang niini, ang bana angay nga higugmaon ang iyang asawa sama sama sa iyang kaugalingon. Busa, ang kinaugalingong espirituhanong kalambigitan sa tawo uban sa GINOO maoy labing kamahinungdanon sa kalamposan sa iyang kaminyoon ug sa iyang panimalay. Andam nga sakripisyo ug kalig-on sa pagpili nga mahimong sulogoon alang sa kausbawan sa iyang kaminyoon maoy mga timailhan sa usa ka hamtong nga espirituhanong tawo nga nagahimaya sa Dios. Mahinungdanon ang maalamong pagpili sa asawa base sa biblikanhong mga kasarang, apan tumbas kamahinungdanon mao ang mapinadayunong espirituhanong pagtubo sa tawo sa iyang kaugalingon ug sa iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi ngadto sa kabubot-on sa Dios. Ang tawo nga nagatinguha nga mahimong matang sa tawo nga maoy gusto sa Dios makahimo usab pagtabang sa iyang asawa nga mahimong matang sa babaye nga gusto sa Dios ug makahimo pagtukod sa kaminyoon ngadto sa kausa sa Dios, ug mao usab ang pangandoy sa iyang asawa.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay angay nakong pangitaon sa usa ka asawa?
© Copyright Got Questions Ministries