Unsay giingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpanguyab / pagpangulitawo?


Pangutana: Unsay giingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpanguyab / pagpangulitawo?

Tubag:
Bisan kon ang mga pulong nga "pagpangulitawo" ug "pagpanguyab" dili makita sa Kasulatan, gihatagan kita’g pipila ka mga prinsipyo kung diin mahimong tumanon sa mga Kristohanon sa dili pa ang kaminyoon. Una kinahanglan kitang mahimulag gikan sa kalibutanong panglantaw sa pagpangauyab tungod kay ang pamaagi sa Dios supak sa kalibutan (Ikaduhang Pedro 2:20). Samtang ang kalibotanong panglantaw makahimong manguyab kutob sa atong kagustohan, ang mahinungdanong butang mao nga makaplagan ang kinaiya sa usa ka tawo sa dili pa mosulod sa bisan unsang kalambigitan diha kaniya. Angay natong hibaloan kong ang maong tawo natawo pag-usab sa Espiritu ni Kristo (Juan 3: 3-8) ug kon nakig-ambit sa samang pangandoy nga mahisama ni Kristo (Mga Taga-Filipos 2: 5). Ang katapusang tuyo sa pagpanguyab o pagpangulitawo mao ang mahikaplagan ang kapikas sa kinabuhi. Ang Kasulatan nagsulti kanato nga, isip mga Kristohanon, dili angay minyoan ang mga dili magtutuo (Ikaduhang Korinto 6: 14-15) tungod kay kini makapahuyang sa atong kalambigitan kang Kristo ug makompromiso ang atong pamatasan ug patukoranan.

Kung ang usa ka tawo anaa sa seryoso nga relasyon, pagpanguyab man kana o pagpangulitawo, mahinungdanon nga hinumdoman ang paghigugma sa Ginoo labaw sa tanan (Mateo 10:37). Ang pag-ingon o pagtoo nga ang usa ka tawo maoy "tanan" o ang labing mahinungdanong butang sa kinabuhi usa ka pagsimba sa mga dios-dios, kon diin kini usa pud ka sala (Galacia 5:20; Colosas 3: 5). Dili usab nato hugawan ang atong kalawasan pinaagi sa pagpakighilawas sa wala pa ang kasal (Unang Korinto 6: 9, 13; Ikaduhang Timoteo 2:22). Ang makahilawasnong imoralidad usa ka sala dili lamang batok sa Dios kondili batok sa atong kaugalingong kalawasan (Unang Korinto 6:18). Mahinungdanon ang paghigugma ug pagpasidungog sa uban sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon (Roma 12: 9-10), ug kini tinuod alang sa usa ka relasyon sa pagpangulitawo o pagpanguyab. Pagpanguyab man o pagpangulitawo, ang pagsunod niining mga biblikanhong prinsipyo maoy pinakamaayong paagi sa pagbaton og lig-ong sukaranan alang sa kaminyoon. Usa kini sa pinaka mahinungdanong mga pagpili nga atong mahimo, tungod kay sa dihang ang duha ka tawo magminyo, sila mahiusa sa usa’g-usa ug mahimong usa ka lawas sa usa ka kalambigitan diin maoy tuyo sa Diyos nga mahimong molungtad ug dili mabungkag (Genesis 2:24; Mateo 19: 5).

English
Balik sa home page sa Cebuano
Unsay giingon sa Kasulatan mahitungod sa pagpanguyab / pagpangulitawo?

Susiha kung unsaon ...

Gigahin ang eternidad uban sa DiosDawata ang pagpasaylo gikan sa Dios