settings icon
share icon
Pangutana

Unsay akong pangitaon sa usa ka bana?

Tubag


Sa dihang ang usa ka Cristohanong babaye mangitag banahonon, kinahanglan niyang mangita ug lalaki nga “tukma sa kasingkasing sa Dios” (Buhat 13:22). Ang labing mahinungdanong kalambigitan nga mabatonan ni bisan kinsa nato mao ang kinaugalingong kalambigitan sa GINOONG Hesu Cristo. Ang kalambigitan mag-unsa sa tanan. Kon ang atong patindong nga kalambigitan sa GINOO maoy angay, nan ang atong pinapatag nga kalambigitan magpabanaag sa maong kamatuod. Busa, ang potensyal nga bana kinahanglan nga mahimong tawo nga adunay pagtutok sa paglakaw nga matinumanon sa Pulong sa Dios ug tawo nga nagtinguha nga mabuhi aron nga ang iyang kinabuhi makapahimaya sa Dios (Unang Corinto 10:31).

Unsa pay laing mga hiyas nga pangitaon? Ang apostol Pablo naghatag kanato ug mga hiyas nga angay natong pangitaon sa usa ka bana diha sa Unang Timoteo capitulo 3. Niini nga berso mao ang mga kasarang alang sa usa ka pangulo diha sa lawas sa iglesya. Apan, kini nga mga kasarang anaa sa mga kinabuhi ni bisan kinsang lalaki nga magkinabuhi nga “tukma sa kasingkasing sa Dios.” Ang mga kasarang mahimong usbon sama sa mosunod: ang usa ka tawo kinahanglan nga mahimong mainantuson ug kontrolado sa iyang pamatasan, wala napuno sa garbo inay lig-on sa pangutok nga kinaiya, makahimo pagdumala sa iyang mga pagbati, mapuanguron sa uban, mapailubong makatudlo, dili palahubog o walay pagpugong nga paggamit sa mga gasa sa Dios, dili mahiligon sa pagkamapintas, dili hilabihang nakatutok sa mga detalye sa kinabuhi inay nakatutok sa Dios, dili dalidaling moinit ang ulo o daling mainsulto nga sa ingon dali lang masilo, ug mapasalamaton unsay gihatag sa Dios, imbes nga masina unsay mga gasa nga nadawat sa uban.

Ang nahisgotang mga kasarang naghulagway sa usa ka tawo nga malihokong nakigbahin sa proseso aron mahimong hamtong nga magtotoo. Mao kini ang matang sa lalaki nga kinahanglang pangitaon sa usa ka babaye alang sa usa ka potensyal nga bana. Oo, pisikal nga pagdani, managsamang mga interes, pareson nga mga kusog ug kahuyang, ug ang pangandoy alang sa mga anak maoy mga butang nga angayang igsapayan. Apan, kining mga butanga, kinahanglang ikaduha lamang sa mga espirituhanong kasarang nga pangitaon sa usa ka babaye sa usa ka lalaki. Ang lalaki nga imong kasaligan, tahoron, ug sundon sa dalan sa pagkadiosnon mas dako ang bili kay sa usa ka tawo ug maayog hitsura, kabantog, kagahom, o salapi.

Sa kataposan, sa “pagpangita” ug bana, kinahanglan nga atong gitugyan ang atong kinabuhi sa kabubot-on sa Dios. Ang matag babaye ganahan makakaplag sa iyang “mabihagong prinsipe,” apan ang kamatuod mao nga lagmit maminyo siyag lalaki nga ingon kadaghan ang mga apan kay niya. Unya, sa grasya sa Dios, igahin nila ang ilang tibuok kinabuhi nag magkuyog sa pagkat-on unsaon mahimong pares ngadto, ug sulogoon sa, matag usda. Kinahanglan natong mosulod sa ikaduhang labing-mahinungadanong kalambigitan sa atong kinabuhi (ang kaminyoon), wala nailalom sa emosyonal nga panganud, apan inubanan sa nagbukang mga mata. Ang atong labing mahinungdanong kalambigitan, uban sa atong GINOO ug Manluluwas, kini ang kinahanglang mahimong gitutokan sa atong mga kinabuhi.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay akong pangitaon sa usa ka bana?
© Copyright Got Questions Ministries