Sažetak Novi zavjet


Novi zavjet je podijeljen na pet dijelova: Evanđelja (od Mateja do Ivana), historijska knjiga (Djela apostolska), Pavlove poslanice (od Rimljanima do Filemonu), Opšte poslanice (od Hebrejima do Judi) i proročka knjiga (Otkrivenje). Nastao je u razdoblju od otprilike 45. gne, do oko 95. gne. Novi zavjet je napisan na koine grčkom jeziku (narodnom grčkom jeziku, koji se svakodnevno koristio u prvom vijeku).

Evanđelja nam daju četiri različita, ali ne i kontradiktorna, zapisa rođenja, života, službe, smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Ona prikazuju to da je Isus obećani Mesija Starog zavjeta i polažu osnove za naučavanje ostatka Novog zavjeta. Djela apostolska bilježe djela Isusovih apostola, ljudi koje je On poslao u svijet da proklamuju Evanđelje spasenja. Djela nam govore o početku crkve i njenom rapidnom rastu u prvom vijeku. Pavlove poslanice, koje je napisao apostol Pavle, su pisma pojedinim crkvama – a koje daju zvaničnu kršćansku doktrinu i praktična uputstva koja je slijede. Opšte poslanice upotpunjuju Pavlove, dodatnim naučavanjem i primjenom. Knjiga Otkrivenja prorokuje o događajima koji će se desiti na kraju vremena.

Sažetak Novog zavjeta je silno i korisno proučavanje. Novi zavjet nam govori o Isusovoj smrti na križu za nas – i koji bi trebalo da bude naš odgovor tome. On se fokusira na to da da cjelokupno kršćansko naučavanje, zajedno sa praktičnim rezultatima koji bi trebalo da slijede to naučavanje. Ispod su linkovi koji vode na sažetke različitih knjiga Novog zavjeta. Mi se iskreno nadamo da će vam naš pregled Novog zavjeta biti od koristi u hodu sa Kristom.

English
Evanđelje po Mateju

Evanđelje po Marku

Evanđelje po Luki

Evanđelje po Ivanu

Djela apostolska

Poslanica Rimljanima

Prva poslanica Korinćanima

Druga poslanica Korinćanima

Poslanica Galaćanima

Poslanica Efežanima

Poslanica Filipljanima

Poslanica Kološanima

Prva poslanica Solunjanima

Druga poslanica Solunjanima

Prva poslanica Timoteju

Druga poslanica Timoteju

Poslanica Titu

Poslanica Hebrejima


Vrati se na Biblija pregled
Sažetak Novi zavjet

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga