సంఘమును గూర్చి ప్రశ్నలు


సంఘము అంటే ఏమిటి?

సంఘము యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటి?

సంఘ హాజరు ఎందుకు ముఖ్యము?

క్రైస్తవ బాప్తిస్మము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

ప్రభువు భోజనం/క్రైస్తవ సంస్కారము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

వ్యవస్థీకృత మతమును నేను ఎందుకు నమ్మాలి?

విశ్రాంతి దినము ఏ రోజు, శనివారం లేక ఆదివారం? క్రైస్తవులు విశ్రాంతి దినమును ఆచరించాలా?

స్త్రీ కాపరులు/ప్రసంగీకులు? పరిచర్యలో స్త్రీలను గూర్చి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?


సంఘమును గూర్చి ప్రశ్నలు