ప్రభు రాత్రి భోజనసంస్కారము, క్రైస్తవ ఐకమత్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటీ?



ప్రశ్న: ప్రభు రాత్రి భోజనసంస్కారము, క్రైస్తవ ఐకమత్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటీ?

జవాబు:
ప్రభు రాత్రి భోజనసంస్కారమును అధ్యయనము చేయుట అనేది, అందులోనున్న, లోతైన అర్థం బట్టి హృదయాన్ని కదిలించే అనుభవంగా వుంది. ఇది పస్కా పండుగ, యేసుప్రభువు మరణమునకు ముందు ఆచారించే పురాతన మహోత్సవము, ఈనాటి దినాలలో ఆచరించే భావగర్భితమైన క్రొత్తసహవాసపు భోజనమువంటిది. క్రైస్తవ ఆరాధనకు ఇది ముఖ్యమైన భాఅగము. ఇది ప్రభువు మరనము ఆయన మహిమగల రెండవరాకడకు ఎదురు చూచుటకు కారణమైంది.

పస్కాపండుగ యూదులమత సంవత్సారాలలో అతి పవిత్రమైన ఉత్సవము. ఇది ఐగుప్తులో అంతిమ తెగులైన ఐగుప్తీయుల తొలిపిల్లలు మరణించుట మరియు వారు ఇశ్రయేలీయుల గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తాన్ని వధించి, తెగులు వారిని నశింపచేయక దాటింపబడ్డారు. ఎందుకంటే గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తము ఇండ్ల ద్వారభంధపై రెండు నిలువ కమ్మీలమీదనుపైన విమోచన రక్తమును చల్లుట వలన అగ్నిచేత కాల్చబడిన ఆ మాంసమును పొంగని రొట్టెలను తిన్నారు. దేవుని అఙ్ఞ ఏంటంటే మీరు యెహోవాకు పండుగగా దాని నాచరింపవలెను. తరతరాలకు నిత్యమైన కట్టడగా దాని నాచరింపవలెను. ఈ కధా నిర్గమకాండము 12లో వివరించబడింది.

ప్రభు రాత్రి భోజనము- పస్కాపండుగ- క్రీస్తు ఆ రొట్టెను పట్టుకొని కృతఙ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన పిమ్మట దాని విరిచి, ఆయన శిష్యులకిచ్చి వారితో చెప్పెను, " పిమ్మట ఆయన యొక రొట్టెను పట్టుకొని కృతఙ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన దాని విరిచి,వారికిచ్చి-ఇది మీకొరకు ఇయ్యబడుచున్న నా శరీరము: నన్ను ఙ్ఞాపకము చేసికొనుటకు దీనిని చేయుడని చెప్పెను. ఆప్రకారమే భోజనమైన తరువాత ఆయన గిన్నెయు పట్టుకొని- ఈ గిన్నె మీకొరకు చిందింపబడుచున్న నా రక్తమువలన నైన క్రొత్తనిబంధన" (లూకా 22:19-21). ఆతర్వాత ఒక పాటనుపాడి ఆపండుగను ముగించెను (మత్తయి 26:30, మరియు ఆరాత్రియందే వారు ఒలీవలకొండకు వెళ్ళెను. అక్కడే ముందుగా సూచింపబడినరీతిగా యేసు యూదా చేత శత్రువులకు అప్పగింపబడ్డాడు. ఆ తరువాత దినమే యేసు సిలువవేయబడినారు.

ప్రభురాత్రిభోజనమును గూర్చిన వ్రాతలు సువార్తలలోనున్నవి (మత్తయి 26:26-29; మార్కు 14:17-25; లూకా 22:7-22; మరియు యోహాను 13:21-30). అపోస్తలుడైన పౌలు ఆప్రభురాత్రి భోజముగురించి 1కొరింథీ 11:23-29 లో రాశాడు. పౌలు సంఘటించిన ఒక వాఙ్ఞ్మూలము సువార్తలలో దొరకలేదు, "కాబట్టి యెవడు అయోగ్యముగా ప్రభువుయొక్క రొట్టెను తినునో, లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో, వాడు ప్రభువుయొక్క శరీరమును గూర్చియు, రక్తమును గూర్చియు అపరాధియగును. కాబట్టి ప్రతీ మనుష్యుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను: ఆలాగు చేసి ఆరొట్టెను తిని, ఆపాత్రలోనిది త్రాగవలెను. ప్రభువు శరీరమని వివేచింపక, తిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షావిధికలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు (1కొరింథీ 11:27-29). మనము ఈవిధంగా అడగవచ్చు. రొట్టె ద్రాక్షారసము పాల్గొనుట అంటే నాకేమవుతుంది అని , "అయోగ్యమైన పద్దతిలో. ఆరీతిగా ప్రశ్నించినట్లయితే ఆ రొట్టెకు ద్రాక్షారసమునకున్నా లోతైన అంతర్థాన్నాన్ని అవమానించినట్లే. మరియు మన రక్షణకు చెల్లించిన అమూల్యమైన విలువను మరచినట్లే. లేక దానికి ఒక మృతులకు జరిగించే తద్దినపు భోజనముగా మరియు సామాన్య ఆచారముగా లేక పాపపు ఒప్పుదల లేమి మనస్సుతో దేవునికిప్రభురాత్రి భోజనము నాచరించటాన్నికి వచ్చినట్లౌతుంది. పౌలు ఇచ్చిన నియమాలు ఙ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, మనము ప్రభురాత్రి రొట్టెను తినుట, ద్రాక్షరసము పానముచేయుటకు ముందు మనలను స్వపరీక్ష చేసుకొనవలెను.

మరొకసారి పౌలు చేర్చిన ప్రతిపాదన సువార్తలలో సంఘటించలేదు, " మీరు ఈ రొట్టెను తిని, ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడెల్ల ప్రభువు వచ్చువరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు" ( 1 కొరింథీయులకు 11:26). ఈ వచనములో జరిగే ఈ పండుగకు సమయనికి సరిహద్దు నివ్వబడింది. - ప్రభువు వచ్చేంతవరకు. ఈ క్జొద్ది సంక్షిప్త రాతలనుండి మనము యేసు ఏ విధంగా ఈ చపలమైన మూలవస్తువులను ఆయన శరీరానికి మరియు రక్తానికి గురుతులుగా తీసుకున్నాడో నేర్చుకొనవచ్చు. మరియు అది తన మరణానికి ఙ్ఞాపకానికి గురుతులుగా మొదలు పెట్టాడు. ఇది రాతి పైన గాని ఇనుముపైనగాని చెక్కబడిన స్మారక చిహ్న స్థంభాలుగా కాకుండా, రొట్టె ద్రాక్షారసములు గురుతులుగ వున్నాయి.

మరియు ఆయన బహిర్గంగా రొట్టె విరచిబడినట్లు తన శరీరము నలుగగొట్టబడెను గాని ఒక ఎముకయైనను విరుగగొట్టబడలేదు, దాని శరీరమంతయు హింసనొందిభాధింప బడినవాడాయెను. గురుతు పట్టలేని నిరుపియాయెను (కీర్తనలు 22:12-17; యెషయా 53:4-7).ద్రాక్షారసము ఆయన రక్తాన్ని అది తన అతి క్రూరముగా అనుభవించబోయే మరణాన్ని సూచిస్తుంది. అతడు ,సంపూర్తిగా దెవునికుఅమారుడు, విమోచకుని గురించి లెక్కలేనన్ని పాతనిబంధన ప్రవక్తలు ప్రవచించినరీతిలో ఆయనే పూర్తిగా నిర్వాహకుడాయాడు (ఆదికాండం 3:15; కీర్తనలు 22; యెషయా 53). ఆయన ఈ రీతిగా " నన్ను ఙ్ఞాపకము చేసికొనుటకై దీనిని చేయుడని" చెప్పినపుడు ఈ పండుగను భవిష్యత్తులో కూడ ఆయన వచ్చేంతవరకు కొనసాగించవలెనని సూచించాడు. ఇది కూడ పస్కా పండుగను సూచిస్తుంది, ఏ గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని వధించి మరియు మరల తిరిగి రానైయున్న వధకు తేబడిన దేవుని గొర్రెపిల్ల కొరకు ఎదురుచూస్తూ, లోకపాపములను తిసివేయడమే ఆ రాత్రి ప్రభుభోజము లో నెరెఏర్చబడింది. క్రీస్తు, పస్కా పశువు గా వచ్చినపుడు క్రొత్త నిబంధన ఒడంబడిక పాతనిబంధనను ఒడంబడికను భర్తీ చేసింది (1 కొరింథీయులకు 5:7), బలియాగమైనాడు (హెబ్రీయులకు 8:8-13). ఇంకా బలి అర్పించాల్సిన పద్దతి అవసరం లేనే లేదు (హెబ్రీయులకు 9:25-28). ప్రభురాత్రి భోజనసంస్కారము / క్రైస్తవ ఐకమత్యము అనేది కేవలము యేసుప్రభువు వారు మనకొరకు చేసినదానిని ఙ్ఞాపకముంచుకొని మరియు ఆయన త్యాగపూరితబలియాగం ద్వారా నుండి మనకు అనుగ్రహించే రక్షణను గూర్చి ఉత్సహించడమే.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ప్రభు రాత్రి భోజనసంస్కారము, క్రైస్తవ ఐకమత్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటీ?