చర్చికి హాజరు అవుట ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైంది?ప్రశ్న: చర్చికి హాజరు అవుట ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైంది?

జవాబు:
బైబిలు చెప్తుంది మనము తప్పక చర్చికి హాజరుఅవ్వాలి ఎందుకంటే ఇతర విశ్వాసులతో కలిసి దేవునిని ఆరాధించటానికి మరియు ఆత్మీయ ఎదుగుదలకొరకు మనము వాక్యముచే భోధింపబడటానికి (అపోస్తలుల కార్యములు 2:42; హెబ్రీయులకు 10:25). సంఘం అనే ప్రదేశములో విశ్వాసులందరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుటకు అవకాశం కల్పించేది (1 యోహాను 4:12),ఒకరినొకరు ప్రోత్సాహించుటకు (హెబ్రీయులకు 3:13), ఒకరినొకరు "బుద్దిచెప్పుకొనుటలో " (హెబ్రీయులకు 10:24),ఒకరినొకరు సేవించుటలో (గలతీ5:13), ఒకరినొకరు పురికొల్పుకొనుటకు (రోమా 15:14),ఒకరినొకరు గౌరవించుకొనుటలో (రోమా12:10), మరియు ఒకనిపట్ల ఒకడు దయకలిగి కరుణా హృదయులైయుండుడి (ఎఫెసీ 4:32).

ఒక వ్యక్తి తన్ను రక్షించబడుటకు యేసునందు నమ్మికయుంచినట్లయితే, అతడు లేక ఆమే క్రీస్తు శరీరములోని సభ్యుడుగా అవుతారు (1కొరింథీయులకు 12:27). క్రీస్తు శరిరము సరిగ్గా పనిచేయవలెనంటే అందులో అన్ని అవయవాలు సరిగ్గావుండవలెను (1కొరింథీయులకు 12:42). ఆ విధముగానే , ఒక విశ్వాసి ఆత్మీయ పరిపక్వతలో సంపూర్తిగా ఎన్నడూ చేరలేడు ఇతర విశ్వాసుల ప్రోత్సాహము లేకుండా((1కొరింథీయులకు 21:26). ఈ కారణాలు బట్టి, చర్చికి హాజరవ్వటం, పాల్గొనటం, మరియు సహవసించుట అనేవి విశ్వాసుల జీవితాలలో క్రమముగా జరిగే పక్రియలు. ఒక వ్యక్తి విశ్వాసిఅవ్వటానికి ప్రతీ వారము చర్చికి హాజరవ్వటం అనేది ఏ మాత్రం ఉపయోగంలేనిది, అయితే ఒక వ్యక్తి క్రీస్తుకు సంభంధించినట్లయితే దేవుని ఆరాధించడానికి ఆశించాలి, వాక్యం స్వీకరించాలి మరియు తోటి విశ్వాసులతో సహవాసం చేయటం.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


చర్చికి హాజరు అవుట ఎందుకు ప్రాముఖ్యమైంది?