settings icon
share icon
ప్రశ్న

సంఘ ప్రభుత్వం రూపం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


భూమిపై తన సంఘాన్ని ఎలా పొందుపరచలని, నిర్వహించాలని ప్రభువు తన వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. మొదట, క్రీస్తు సంఘాన్నికి అధిపతి, దాని అత్యున్నత అధికారం (ఎఫెసీయులు 1:22; 4:15; కొలొస్సయులు 1:18). రెండవది, స్థానిక సంఘం స్వయంప్రతిపత్తి కలిగి ఉండాలి, ఏదైనా బాహ్య అధికారం లేదా నియంత్రణ నుండి విముక్తి పొందాలి, స్వపరిపాలన హక్కు, వ్యక్తులు లేదా సంస్థల యొక్క ఏదైనా సోపానక్రమం జోక్యం నుండి స్వేచ్ఛ (తీతు 1: 5). మూడవది, సంఘాన్నికి రెండు ప్రధాన కార్యాలయాలు-పెద్దలు, డీకన్లతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక నాయకత్వం నిర్వహిస్తుంది.

మోషే కాలం నుండి ఇశ్రాయేలీయులలో “పెద్దలు” ఒక ప్రముఖ సంస్థ. వారు రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు (2 సమూయేలు 5: 3; 2 సమూయేలు 17: 4, 15), తరువాతి చరిత్రలో రాజుకు సలహా ఇవ్వడం (1 రాజులు 20: 7), మరియు ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించి ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం (నిర్గమకాండము 7:17; 24 : 1, 9; సంఖ్యలు 11:16, 24-25). పాత నిబంధన ప్రారంభ గ్రీకు అనువాదం, సెప్టువాజింట్, ప్రెస్బుటెరోస్ అనే గ్రీకు పదాన్ని “పెద్ద” కోసం ఉపయోగించారు. క్రొత్త నిబంధనలో ఉపయోగించిన అదే గ్రీకు పదం ఇదే “పెద్దవాడు” అని కూడా అనువదించబడింది.

క్రొత్త నిబంధన చర్చి నాయకత్వ పాత్రలో పనిచేసిన పెద్దలకు అనేకసార్లు సూచిస్తుంది (అపొస్తలుల కార్యములు 14:23, 15: 2, 20:17; తీతు 1: 5; యాకోబు 5:14) మరియు స్పష్టంగా ప్రతి చర్చికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి , ఈ పదం సాధారణంగా బహువచనంలో కనిపిస్తుంది. కొన్ని మినహాయింపుల వల్ల ఒక పెద్దవాడు ఒంటరిగా ఉన్న సందర్భాలను మాత్రమే మినహాయింపులు సూచిస్తాయి (1 తిమోతి 5: 1, 19). యెరూషలేము సంఘంలో, పెద్దలు అపొస్తలులతో పాటు నాయకత్వంలో భాగమయ్యారు (అపొస్తలుల కార్యములు 15: 2-16: 4).

పెద్దల స్థానం ఎపిస్కోపోస్ స్థానానికి సమానమని తెలుస్తుంది, దీనిని “పర్యవేక్షకుడు” లేదా “బిషప్” అని అనువదించారు (అపొస్తలుల కార్యములు 11:30; 1 తిమోతి 5:17). “పెద్ద” అనే పదం కార్యాలయ గౌరవాన్ని సూచిస్తుంది, అయితే “బిషప్ / పర్యవేక్షకుడు” అనే పదం దాని అధికారం మరియు విధులను వివరిస్తుంది (1 పేతురు 2:25, 5: 1-4). ఫిలిప్పీయులకు 1: 1 లో, పౌలు బిషప్‌లను, డీకన్‌లను పలకరిస్తాడు, కాని పెద్దల గురించి ప్రస్తావించలేదు, ఎందుకంటే పెద్దలు బిషప్‌ల మాదిరిగానే ఉంటారు. అదేవిధంగా, 1 తిమోతి 3: 2, 8 బిషప్ మరియు డీకన్ల అర్హతలను ఇస్తుంది కాని పెద్దలకు కాదు.తీతు 1: 5-7 కూడా ఈ రెండు పదాలను కట్టిపడేస్తుంది.

డయాకోనోస్ నుండి “డీకన్” స్థానం, అంటే “ధూళి ద్వారా” చర్చికి సేవక నాయకత్వంలో ఒకటి. డీకన్లు పెద్దల నుండి వేరు, పెద్దల మాదిరిగానే అనేక విధాలుగా అర్హతలు కలిగి ఉంటారు (1 తిమోతి 3: 8-13). అపోస్తులుకార్యాలు 6 వ అధ్యాయంలో నమోదు చేయబడినట్లుగా డీకన్లు సంఘాన్నికి అవసరమైన వాటిలో సహాయం చేస్తారు.

పోయిమెన్ అనే పదానికి సంబంధించి అర్ధం పాస్టర్” అని అనువదించబడిన మానవ నాయకుడిని సూచిస్తూ “, క్రొత్త నిబంధనలో, ఎఫెసీయులకు 4: 11 లో ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే కనుగొనబడింది: “ఆయనను కొందరు అపొస్తలులుగా, కొందరు ప్రవక్తలుగా ఇచ్చారు. , కొందరు సువార్తికులు, మరికొందరు పాస్టర్ మరియు ఉపాధ్యాయులు. ” చాలా మంది “పాస్టర్” మరియు “టీచర్స్” అనే రెండు పదాలను ఒకే స్థానం, పాస్టర్-టీచర్ అని సూచిస్తారు. ఒక పాస్టర్-ఉపాధ్యాయుడు ఒక నిర్దిష్ట స్థానిక చర్చి యొక్క ఆధ్యాత్మిక గొర్రెల కాపరి అని తెలుస్తోంది.

పై భాగాల నుండి పెద్దల యొక్క బహువచనం ఎప్పుడూ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, కాని ఇది పరిపాలన, ప్రార్థన మొదలైన బహుమతులతో ఇతరులకు బహుమతిగా ఇచ్చేటప్పుడు బోధించే బహుమతులతో దేవుడు బహుమతిగా ఇచ్చే ప్రత్యేక పెద్దలను తిరస్కరించకూడదు (రోమా 12: 3-8; ఎఫెసీయులు 4:11). దేవుడు వారిని ఆ పరిచర్యలలోకి పిలవడాన్ని నిరాకరించడు, అందులో వారు ఆ బహుమతులను ఉపయోగిస్తారు (అపొస్తలుల కార్యములు 13: 1). అందువల్ల, ఒక పెద్దవాడు "పాస్టరు" గా ఉద్భవించగలడు, మరొకరు సందర్శించే సభ్యులలో ఎక్కువమందికి కరుణ బహుమతి ఉన్నందున చేయవచ్చు, మరొకరు సంస్థాగత వివరాలను నిర్వహించే అర్థంలో "పాలించవచ్చు". పాస్టరరు, డీకన్ బోర్డుతో ఏర్పాటు చేయబడిన అనేక చర్చిలు పెద్దల యొక్క బహుళ విధులను నిర్వహిస్తాయి, ఇందులో వారు పరిచర్య భారాన్ని పంచుకుంటారు మరియు కొంత నిర్ణయం తీసుకోవడంలో కలిసి పనిచేస్తారు. స్క్రిప్చర్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి చాలా సమ్మేళనం ఉంది. అందువల్ల, నిర్ణయాలు తీసుకునే “నియంత” నాయకుడు (పెద్దవాడు, లేదా బిషప్ లేదా పాస్టర్ అని పిలుస్తారు) లేఖనాధారమైనది (అపొస్తలుల కార్యములు 1:23, 26; 6: 3, 5; 15:22, 30; 2 కొరింథీయులు 8:19) . కాబట్టి, పెద్దలు లేదా సంఘ నాయకుల పనులకు, బరువు ఇవ్వని సమాజం పాలించే సంఘం.

సారాంశంలో, సంఘాన్నికి సేవలందించే డీకన్ల సమూహంతో పాటు పెద్దల (బిషప్ / పర్యవేక్షకులు) ఉన్న నాయకత్వాన్ని బైబిలు బోధిస్తుంది. పెద్దలలో ఒకరు “మతసంబంధమైన” పాత్రలో పనిచేయడం పెద్దల బహుళత్వానికి విరుద్ధం కాదు. దేవుడు కొందరిని “పాస్టర్ / ఉపాధ్యాయులు” అని పిలుస్తాడు (కొంతమందిని అపొస్తలుల కార్యములు 13 లో మిషనరీలుగా పిలిచినట్లు) మరియు సంఘాన్నికి బహుమతులుగా ఇస్తాడు (ఎఫెసీయులు 4:11). అందువల్ల, ఒక సంఘంలో చాలా మంది పెద్దలు ఉండవచ్చు, కాని పెద్దలందరినీ మతసంబంధమైన పాత్రలో సేవ చేయడానికి పిలవరు. కానీ, పెద్దలలో ఒకరిగా, పాస్టర్ లేదా “బోధించే పెద్ద” కి ఇతర పెద్దలకన్నా నిర్ణయం తీసుకోవడంలో అధికారం లేదు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

సంఘ ప్రభుత్వం రూపం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries