వేదంతమును గూర్చి ప్రశ్నలు


క్రమబద్ద వేదాంత శాస్త్రము అనగానేమి?

క్రైస్తవ దృష్టికోణము అనగానేమి?

పూర్వ ఏర్పాటు అనగానేమి? ఈ పూర్వ ఏర్పాటు పరిశుద్ధ గ్రంధానుసారమైనదేనా?

పూర్వ సహస్రాబ్ది వాదన అనగానేమి?

దైవఘటన సిద్ధాంత వేదాంతము అనగానేమి, మరియు అది పరిశుద్ధగ్రంథానుసారమైనదేనా?

కాల్వినిజం x అర్మినియనిజం” – ఏ ఆలోచన సరియైనది?


వేదంతమును గూర్చి ప్రశ్నలు