settings icon
share icon
ప్రశ్న

నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం అంటే ఏమిటి, ఇది బైబిలు అనుసారం?

జవాబు


నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం ఒక క్రమబద్ధమైన సిద్ధాంతం యొక్క అర్థంలో ‘వేదాంతశాస్త్రం’ కాదు, ఎందుకంటే ఇది గ్రంథాన్ని వివరించడానికి ఒక చట్రం. ఇది సాధారణంగా 'డిస్పెన్సేషనల(మినహాయింపు వేదాంతశాస్త్రం ' లేదా 'డిస్పెన్సేషనలిజం' అని పిలువబడే వాక్యంతో మరొక వివరణాత్మక పనితో విభేదిస్తుంది. డిస్పెన్సేషనలిజం ప్రస్తుతం అమెరికా ఇవాంజెలికలిజంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన లేఖన వివరణ పద్ధతి, మరియు 19 వ శతాబ్దం చివరి సగం నుండి 21 వ శతాబ్దం. అయినప్పటికీ, నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం సంస్కరణ కాలం నుండి ప్రొటెస్టంటిజానికి మెజారిటీ నివేదికగా మిగిలిపోయింది మరియు ఇది మరింత సంస్కరించబడిన లేదా కాల్వినిస్టిక్ ఒప్పించేవారికి అనుకూలంగా ఉన్న వ్యవస్థ.

నిబంధన చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో మనిషిని మరియు సృష్టిని ఎదుర్కోవటానికి దేవుడు ఉపయోగించే ప్రత్యేక మార్గంగా (సాధారణంగా) ఏడు 'డిస్పెన్సేషన్స్(మినహాయింపు ' (ఒక 'డిస్పెన్సేషన్' అని నిర్వచించవచ్చు), నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం చూస్తుంది ఒడంబడిక యొక్క గ్రిడ్ ద్వారా లేఖనాలు. ఒడంబడిక వేదాంతశాస్త్రం రెండు అతివ్యాప్తి ఒడంబడికలను నిర్వచిస్తుంది: పనుల నిబంధన (ప. ని) కృప నిబంధన (కృ.ని). మూడవ నిబంధన కొన్నిసార్లు ప్రస్తావించబడుతుంది; అవి, విముక్తి నిబంధన (వి.ని), ఇది తార్కికంగా ఇతర రెండు నిబంధనలకు ముందు ఉంటుంది. మేము ఈ నిబంధనలను చర్చిస్తాము. గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, గ్రంథంలో వివరించిన వివిధ నిబంధనలన్నీ (ఉదా., నోవహు, అబ్రాహాము, మోషే, దావీదు మరియు క్రొత్త నిబంధనతో చేసిన నిబంధనలు) పనుల నిబంధన లేదా దయ నిబంధన యొక్క పనులు.

విమోచన నిబంధనతో(వి.ని) ప్రారంభమయ్యే నిబంధన వేదాంతశాస్త్రంలో వివరించిన వివిధ నిబంధనలను పరిశీలించడం ప్రారంభిద్దాం, ఇది ఇతర రెండు నిబంధనలకు తార్కికంగా ముందు ఉంటుంది. నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం ప్రకారం, వి.ని అనేది త్రిమూర్తుల ముగ్గురు వ్యక్తులలో ఎన్నుకోబడిన, ప్రాయశ్చిత్తంగా మరియు ఎంపిక చేసిన వ్యక్తుల సమూహాన్ని మోక్షానికి మరియు నిత్యజీవానికి కాపాడటానికి చేసిన ఒడంబడిక. ఒక ప్రసిద్ధ పాస్టర్-వేదాంతవేత్త చెప్పినట్లుగా, విముక్తి ఒడంబడికలో, "తండ్రి తన కుమారునికి వధువును ఎన్నుకుంటాడు." వి.ని ని లేఖనంలో స్పష్టంగా చెప్పనప్పటికీ, మోక్ష ప్రణాళిక యొక్క శాశ్వతమైన స్వభావాన్ని స్క్రిప్చర్ స్పష్టంగా పేర్కొంది (ఎఫెసీయులు 1:3-14; 3:11; 2 థెస్సలొనీకయులు 2:13; 2 తిమోతి 1: 9; యాకోబు 2:5; 1 పేతురు 1:2). అంతేకాక, యేసు తన పనిని తండ్రి చిత్తాన్ని నిర్వర్తించడాన్ని తరచుగా సూచిస్తాడు (యోహాను 5:3, 43; 6:38-40; 17:4-12). ఎన్నుకోబడినవారి మోక్షం సృష్టి యొక్క ప్రారంభం నుండే దేవుని ఉద్దేశ్యం అని సందేహించలేము; వి.ని ఈ శాశ్వతమైన ప్రణాళికను నిబంధన భాషలో లాంఛనప్రాయంగా చేస్తుంది.

విమోచన చారిత్రక కోణం నుండి, రచనల నిబంధన మనం గ్రంథంలో చూసే మొదటి నిబంధన. దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు, అతన్ని ఏదేను వనంలో ఉంచి, అతనికి ఒక సాధారణ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు: “మరియు దేపుడైన యెహోవా–ఈ తోటలోనున్న ప్రతి వృక్ష ఫలములను నీవు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చును;౹ 17అయితే మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాటిని తిను దినమున నిశ్చయముగా చచ్చెదవని నరుని కాజ్ఞాపించెను ”(ఆదికాండము 2:16-17). ఈ ఆదేశంలో సూచించిన నిబంధన భాషను మనం చూడవచ్చు. దేవుడు ఆదామును తోటలో ఉంచుతాడు మరియు దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయుడైనంత కాలం అతనికి మరియు అతని వంశానికి నిత్యజీవము ఇస్తాడు. జీవితం విధేయతకు ప్రతిఫలం మరియు మరణం అవిధేయతకు శిక్ష. ఇది నిబంధన భాష.

కొంతమంది పండితులు రచనల ఒడంబడికలో సుజరైన్-వాస్సల్ నిబంధన అని పిలుస్తారు. ఈ రకమైన నిబంధనలలో, సుజరైన్ (అనగా, రాజు లేదా పాలకుడు) నిబంధనను నిబంధనలను వాస్సల్‌కు (అంటే, విషయం) అందిస్తుంది. సుజరైన్ వాస్సల్ యొక్క నివాళికి బదులుగా ఆశీర్వాదం మరియు రక్షణను అందిస్తుంది. పనుల ఒడంబడిక విషయంలో, దేవుడు (సుజరైన్) మానవాళికి నిత్యజీవము మరియు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు (ఆదాము మానవ జాతికి అధిపతిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు), నిబంధన యొక్క నిబంధనలకు మనిషి విధేయతకు ప్రతిఫలంగా (అనగా, చెట్టు నుండి తినవద్దు). పాత ఒడంబడికను మోషే ద్వారా ఇశ్రాయేలుకు ఇవ్వడంలో ఇలాంటి నిర్మాణాన్ని మనం చూస్తాము. ఇశ్రాయేలు సీనాయి వద్ద దేవునితో ఒడంబడిక చేసింది. దేవుడు వాగ్దాన భూమిని, పునర్నిర్మించిన ‘ఏదేను’ (“పాలు మరియు తేనెతో ప్రవహించే భూమి”), మరియు నిబంధన, నిబంధనలకు ఇశ్రాయేలు విధేయత చూపినందుకు ప్రతి శత్రువుల నుండి అతని ఆశీర్వాదం మరియు రక్షణను ఇస్తాడు. నిబంధన ఉల్లంఘనకు శిక్ష భూమి నుండి బహిష్కరించబడింది (ఇది క్రీస్తుపూర్వం 722 లో ఉత్తర రాజ్యాన్ని మరియు క్రీస్తుపూర్వం 586 లో దక్షిణ రాజ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంది).

పనుల నిబంధనను పాటించడంలో ఆదాము విఫలమైనప్పుడు, దేవుడు మూడవ నిబంధనను స్థాపించాడు, దీనిని దయ నిబంధన అని పిలుస్తారు. కృ.ని లో, యేసు క్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా పాపులకు (సిడబ్ల్యు వరకు జీవించడంలో విఫలమైన వారికి) నిత్యజీవము మరియు మోక్షాన్ని దేవుడు ఉచితంగా ఇస్తాడు. ఆదికాండము 3: 15 లోని “స్త్రీ విత్తనం” గురించి దేవుడు ప్రవచించినప్పుడు పతనం తరువాత కృ.ని కొరకు నిబంధనను మనం చూస్తాము. పనుల ఒడంబడిక షరతులతో కూడుకున్నది మరియు విధేయత కొరకు ఆశీర్వాదం మరియు అవిధేయతకు శపించటం వాగ్దానం చేస్తుంది, కృప నిబంధన షరతులు లేనిది మరియు దేవుని దయ ఆధారంగా ఉచితంగా ఇవ్వబడుతుంది. కృ.ని పురాతన భూ-మంజూరు ఒప్పందాల రూపాన్ని తీసుకుంటుంది, దీనిలో ఒక రాజు గ్రహీతకు భూమిని బహుమతిగా ఇస్తాడు, తీగలను జతచేయలేదు. విశ్వాసం కృప నిబంధన యొక్క పరిస్థితి అని వాదించవచ్చు. దేవుని బేషరతు కృప గ్రహీతలు చివరి వరకు విశ్వాసపాత్రంగా ఉండటానికి బైబిల్లో చాలా ఉపదేశాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి చాలా నిజమైన అర్థంలో, విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం కృప నిబంధన యొక్క పరిస్థితి. కానీ విశ్వాసాన్ని కాపాడటం కూడా దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి అని బైబిలు స్పష్టంగా బోధిస్తుంది (ఎఫెసీయులు 2:8-9).

కృపగల నిబంధన బైబిల్లోని వ్యక్తులతో దేవుడు చేసే వివిధ బేషరతు నిబంధనలలో కనిపిస్తుంది. దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసే నిబంధన (అతని దేవుడిగా ఉండటానికి మరియు అబ్రాహాము మరియు అతని వారసులు అతని ప్రజలుగా ఉండటానికి) కృ.ని యొక్క పొడిగింపు. దావీదు (దావీదు వంశస్థుడు ఎల్లప్పుడూ రాజుగా పరిపాలన చేస్తాడు) కూడా కృ.ని యొక్క పొడిగింపు. చివరగా, క్రొత్త ఒడంబడిక కృ.ని యొక్క చివరి వ్యక్తీకరణ, ఎందుకంటే దేవుడు తన ధర్మశాస్త్రాన్ని మన హృదయాలపై వ్రాస్తాడు మరియు మన పాపాలను పూర్తిగా క్షమించాడు. ఈ వివిధ ప.ని ఒడంబడికలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు స్పష్టంగా కనిపించే ఒక విషయం ఏమిటంటే, వారందరూ యేసుక్రీస్తులో వారి నెరవేర్పును కనుగొంటారు. అన్ని దేశాలను ఆశీర్వదిస్తానని అబ్రాహాముకు ఇచ్చిన వాగ్దానం క్రీస్తులో నెరవేరింది. దేవుని ప్రజలను శాశ్వతంగా పరిపాలించే దావిడ్ రాజు కూడా క్రీస్తులో నెరవేర్చాడు, మరియు క్రొత్త ఒడంబడిక క్రీస్తులో నెరవేరింది. పాత ఒడంబడికలో కూడా ని.కృ. యొక్క సూచనలు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ప.ని త్యాగాలు మరియు ఆచారాలు మన గొప్ప ప్రధాన యాజకుడు (హెబ్రీయులు 8-10) క్రీస్తును రక్షించే పనిని సూచిస్తున్నాయి. యేసు పర్వత ఉపన్యాసంలో తాను ధర్మశాస్త్రాన్ని రద్దు చేయడానికే కాదు, దానిని నెరవేర్చడానికి వచ్చానని చెప్పగలడు (మత్తయి 5:17).

దేవుడు తన ప్రజలను వారి పునరావృత పాపానికి అర్హమైన తీర్పును విడిచిపెట్టినప్పుడు పా.ని లో కృ.ని చర్యలో కూడా మనం చూస్తాము. మోషే నిబంధన (సిడబ్ల్యు యొక్క అనువర్తనం) యొక్క నిబంధనలు ఇశ్రాయేలు తన ఆజ్ఞలకు అవిధేయత చూపినందుకు దేవుని తీర్పును వాగ్దానం చేసినప్పటికీ, దేవుడు తన ఒడంబడిక ప్రజలతో ఓపికగా వ్యవహరిస్తాడు. ఇది సాధారణంగా "దేవుడు అబ్రాహాముతో చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు" (2 రాజులు 13:23; కీర్తన 105; యెషయా 29:22; 41: 8); కృప నిబంధనను నెరవేరుస్తానని దేవుని వాగ్దానం (ఇది నిర్వచనం ప్రకారం ఏకపక్ష ఒడంబడిక) తరచూ పనుల నిబంధనను అమలు చేసే తన హక్కును అధిగమిస్తుంది..

ఇది నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం సంక్షిప్త వివరణ మరియు ఇది నిబంధన దృష్టి ద్వారా గ్రంథాన్ని ఎలా వివరిస్తుంది. నిబంధన వేదాంతశాస్త్రానికి సంబంధించి కొన్నిసార్లు తలెత్తే ప్రశ్న ఏమిటంటే,కృ.ని ని.ప ని భర్తీ చేస్తుందా లేదా అధిగమిస్తుందా అనేది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పాత ఒడంబడిక వాడుకలో లేనందున కృ.ప, వాడుకలో లేదు (హెబ్రీ 8:13)? పాత (మోషే) ఒడంబడిక, ని.ప యొక్క అనువర్తనం ని.ప కాదు. మళ్ళీ, దేవుడు విధేయత కోసం జీవితాన్ని మరియు అవిధేయత కోసం మరణాన్ని వాగ్దానం చేసినప్పుడు కృ.ప వైపు తిరిగి వెళుతుంది. పది ఆజ్ఞలలో మరింత వివరించబడింది, దీనిలో దేవుడు మళ్ళీ విధేయత, మరణం, అవిధేయతకు శిక్ష కోసం జీవితం మరియు ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. పాత ఒడంబడిక పది ఆజ్ఞలలో క్రోడీకరించబడిన నైతిక చట్టం కంటే ఎక్కువ. పాత ఒడంబడికలో దేవుని ఆరాధనకు సంబంధించిన నియమాలు ఉన్నాయి. దైవపరిపాలన మరియు రాచరికం సమయంలో ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని పరిపాలించిన పౌర చట్టం కూడా ఇందులో ఉంది. పా.ని వాగ్దానం చేయబడిన మెస్సీయ అయిన యేసుక్రీస్తు రాకతో, పాత ఒడంబడిక యొక్క అనేక అంశాలు వాడుకలో లేవు, ఎందుకంటే యేసు పాత ఒడంబడిక రకాలను మరియు బొమ్మలను నెరవేర్చాడు (మళ్ళీ హెబ్రీయులు 8-10 చూడండి). పాత ఒడంబడిక "రకాలు మరియు నీడలను" సూచిస్తుంది, అయితే క్రీస్తు "పదార్ధం" ను సూచిస్తుంది (కొలొస్సయులు 2:17). మళ్ళీ, క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు (మత్తయి 5:17). పౌలు చెప్పినట్లుగా, “దేవుడు ఎన్ని వాగ్దానాలు చేసినా, అవి క్రీస్తులో“ అవును ”. అందువల్ల ఆయన ద్వారా ‘ఆమేన్’ మనము దేవుని మహిమతో మాట్లాడుతారు ”(2 కొరింథీయులు 1:20).

ఏదేమైనా, ఇది నైతిక చట్టంలో క్రోడీకరించబడిన రచనల ఒడంబడికను రద్దు చేయదు. దేవుడు తన ప్రజల నుండి పా.ని లో పవిత్రతను కోరాడు (లేవీయకాండము 11:44) మరియు కో.ని లోని తన ప్రజల నుండి పవిత్రతను కోరుతున్నాడు (1 పేతురు 1:16). అందుకని, సిడబ్ల్యు యొక్క నిబంధనలను నెరవేర్చడానికి మేము ఇంకా బాధ్యత వహిస్తున్నాము. శుభవార్త ఏమిటంటే, చివరి ఆదాము మరియు మన ఒడంబడిక అధిపతి అయిన యేసుక్రీస్తు ని.ప డిమాండ్లను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు మరియు దేవుడు ఎన్నుకోబడినవారికి ని.ప ని విస్తరించడానికి పరిపూర్ణ ధర్మమే కారణం. రోమీయులు 5: 12-21 మానవ జాతి యొక్క ఇద్దరు ‘సమాఖ్య’ తలల మధ్య పరిస్థితిని వివరిస్తుంది. కో.నిలో మానవ జాతికి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు మరియు ని.ప ని సమర్థించడంలో విఫలమయ్యాడు, తద్వారా అతన్ని మరియు అతని వంశాన్ని పాపం మరియు మరణంలో ముంచాడు. యేసు క్రీస్తు మనిషి ప్రతినిధిగా నిలబడ్డాడు, అరణ్యంలో అతని ప్రలోభాల నుండి కల్వరి వరకు, మరియు ని.ప ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చాడు. అందుకే పౌలు ఇలా చెప్పగలడు, "ఆదాములో అందరూ చనిపోతారు, క్రీస్తులో కూడా అందరూ సజీవంగా ఉంటారు" (1 కొరింథీయులు 15:22).

ముగింపులో, నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం లేఖనాలను ని.ప లేదా ని.కృ యొక్క వ్యక్తీకరణలుగా చూస్తుంది. విమోచన చరిత్ర యొక్క మొత్తం కథను దేవుడు CG ని దాని ప్రారంభ దశల నుండి (ఆదికాండము 3:15) క్రీస్తులో దాని ఫలప్రదంగా విప్పుతున్నట్లు చూడవచ్చు. ఒడంబడిక వేదాంతశాస్త్రం కాబట్టి, గ్రంథాన్ని చూడటానికి చాలా క్రీస్తు మార్గం, ఎందుకంటే ఇది పా.ని ను క్రీస్తు వాగ్దానం మరియు కో.ని ను క్రీస్తులో నెరవేర్పుగా చూస్తుంది. ఒడంబడిక వేదాంతశాస్త్రం “పున స్థాపన వేదాంతశాస్త్రం” (అంటే సంఘ ఇశ్రాయేలు స్థానంలో ఉంది) అని బోధిస్తుందని కొందరు ఆరోపించారు. ఇది నిజం నుండి మరింత దూరం కాదు. డిస్పెన్సేషనలిజం వలె కాకుండా, నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం ఇశ్రాయేలు, సంఘం మధ్య పదునైన వ్యత్యాసాన్ని చూడలేదు. ఇశ్రాయేలు పా.ని లో దేవుని ప్రజలను ఏర్పాటు చేసింది, సంఘం (ఇది యూదు మరియు అన్యజనులతో రూపొందించబడింది) కో.ని లో దేవుని ప్రజలను కలిగి ఉంది; ఇద్దరూ దేవుని ప్రజలను మాత్రమే చేస్తారు (ఎఫెసీయులు 2:11-20). సంఘం ఇశ్రాయేలు స్థానంలో లేదు; సంఘం ఇశ్రాయేలు, ఇశ్రాయేలు సంఘం (గలతీయులు 6:16). అబ్రాహాము వలె అదే విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలందరూ దేవుని నిబంధన ప్రజలలో భాగం (గలతీయులు 3:25-29).

నిబంధన వేదాంతశాస్త్రానికి సంబంధించి ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పవచ్చు, కాని గుర్తుంచుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం గ్రంథాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక వివరణాత్మక కవచం. మనం చూసినట్లుగా, ఇది లేఖనం చదవడానికి మాత్రమే వివరణాత్మక గ్రిడ్ కాదు. ఒడంబడిక వేదాంతశాస్త్రం మరియు డిస్పెన్సేషనలిజం చాలా తేడాలు కలిగి ఉన్నాయి, మరియు కొన్నిసార్లు కొన్ని ద్వితీయ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించి వ్యతిరేక తీర్మానాలకు దారి తీస్తాయి, కాని రెండూ క్రైస్తవ విశ్వాసం యొక్క ఆవశ్యకతలకు కట్టుబడి ఉంటాయి: మోక్షం దయ ద్వారా మాత్రమే, క్రీస్తుపై మాత్రమే విశ్వాసం ద్వారా, మరియు దేవునికి మాత్రమే మహిమ !

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నిబంధన వేదాంతశాస్త్రం అంటే ఏమిటి, ఇది బైబిలు అనుసారం?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries