பாவத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


பாவத்தின் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன?

இதுதான் பாவம் என்று நான் எப்படி அறிந்துகொள்ள முடியும்?

பாவிகளின் ஜெபம் என்றால் என்ன? நான் ஜெபிக்கலாமா?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

தேவனுக்கு எல்லா பாவங்களும் சமமாக இருக்கின்றனவா?

ஏழு கொடிய பாவங்கள் யாவை?

ஆபாசப் படங்களைப் பார்ப்பது குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

புகைப்பிடித்தலைக் குறித்த கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? புகைப்பிடித்தல் பாவமா?

வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?

பச்சைகுத்திக்கொள்ளுதல் அலகு/உடம்பு குத்திக்கொள்ளுதல் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சூதாட்டத்தைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? சூதாடுவது பாவமா?

ஓரினச்சேர்க்கையைக் குறித்து வேதாகம்ம் என்ன சொல்லுகிறது? ஓரினச் சேர்க்கை பாவமா?

சுயப்புணர்ச்சி – வேதாகமத்தின்படி இது பாவமா?

பெருந்தீனி பாவமா? அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடுவது பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

மரணத்திற்கேதுவான பாவம் என்றால் என்ன?

பெற்றோரின் பாவங்களுக்காக அவர்களுடைய குழந்தைகள் தண்டிக்கப்படுகிறார்களா?

நாம் அனைவரும் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளிடமிருந்து மரபு வழியில் பாவத்தை பெற்றிருக்கிறோமா?

அசல் பாவம் என்றால் என்ன?

மன்னிக்க முடியாத பாவம் என்றால் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
பாவத்தைக் குறித்த கேள்விகள்