பாவத்தைக் குறித்த கேள்விகள்


பாவத்தின் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன?

இது பாவம் என்று நான் எப்படி அறிவது?

பாவிகளின் ஜெபம் என்றால் என்ன? நான் ஜெபிக்கலாமா?

என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் எவ்வாறு நான் பாவத்தை மேற்கொள்வது?

தேவனுக்கு முன் எல்லா பாவங்களும் சமமானதா?

ஏழு கொடிய பாவங்கள் எவைகள்?

ஆபாச படங்களை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ஆபாச படங்களை பார்ப்பது பாவமா?

புகைபிடிப்பதை குறித்து கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? புகைபிடிப்பது தவறா?

வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?

பச்சைகுத்திக்கொள்ளுதல் அலகு/உடம்பு குத்திக்கொள்ளுதல் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

சூதாட்டத்தைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது? சூதாடுவது பாவமா?

ஓரினச்சேர்க்கையைக் குறித்து வேதாகம்ம் என்ன சொல்லுகிறது? ஓரினச் சேர்க்கை பாவமா?

சுயப்புணர்ச்சி – வேதாகமத்தின்படி இது பாவமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
பாவத்தைக் குறித்த கேள்விகள்