வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?


கேள்வி: வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?

பதில்:
வேத்த்தில் அநேக இடத்தில் மதுபானம் அருந்துவதைப் பற்றி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. (ளேவியராகமம் 10:9; எண்ணாகமம் 6:3; உபாகமம் 29:6; நியாயாதிபதிகள் 13:4,7,14; நீதிமொழிகள் 20:1; 31:4; ஏசாயா 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). ஆனால் வேதம் ஒரு கிறிஸ்தவனை மதுபானம், திராட்சரசம், குடி அருந்துவதிலிருந்து தவிர்க்க வேண்டும் என கூறவில்லை. வேதத்தில் மதுபானம் அருந்துவது நல்லது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரசங்கி 9:7, உன் திராட்சரசத்தை மன மகிழ்ச்சியுடன் குடி. சங்கீதம் 104:14,15, மனிதனுடைய இருதயத்தை மகிழ்ச்சியாக்கும் திராட்ச ரசத்தை தேவன் அவனுக்கு தருகிறார். ஆமோஸ் 9:14யில் தங்கள் திராட்சத் தோட்டங்களின் கனிகளைப் புசிப்பார்கள். ஏசாயா 55:1, நீங்கள் திராட்சரசமும், பாலும் கொள்ளுங்கள்.

தேவன் கட்டளையிடுவதாவது- கிறிஸ்தவர்கள் மது அருந்தி வெறி கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் (எபேசியர் 5:1.) வேதம் குடித்தலையும் அதன் விளைவுகலளயும் வெறுக்கிறது (நீதிமொழிகள் 23:29-35.) கிறிஸதவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை எதற்கும் அடிமைப் படுத்தக் கூடாது என எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள் (1 கொரிந்தியர் 6:12-2; பேதுரு 2:19.)

அதிக அளவு மது அருந்தும்பொழுது அதற்கு அடிமைபாக்கப் படுகிறோம். தேவன் சொல்லுகிறது, ஒரு கிறிஸ்தவன் மற்றொரு கிறிஸ்தவனை வருத்தப்படுத்தவும், பாவத்தைத் தூண்டுவதற்கும் விலக வேண்டும் (1 கொரிந்தியர் 8:9-13). எனவே ஒரு கிறிஸ்தவன், ஆண்டவரின் மகிமைக்காக மது அருந்துகிறேன் எனக் கூற இயலாது (1 கொரிந்தியர் 10:31).

இயேசுவும் திராட்சரசம் அருந்தினார் (யோவான் 2:1-11, மத்தேயு 26:29). புதியேற்பாட்டு நாட்களில் தண்ணீர் சுத்தமில்லாதிருந்தது. அது அழுக்கும், பாக்டீரியா இருந்தது மாகக் காணப்பட்டது. ஆதலால் ஜனங்கள் திராட்சப் பழரசத்தை அருந்தினார்கள். 1 திமோத்தேயு 5:23யில் பவுல், திமோத்தேயுவைப்பார்த்து நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றிற்காகவும், திராட்சரசம் அருந்து என கூறினார்.

அந்த காலத்தில் திராட்சரசம் புளிப்பாயிருந்தது இப்போது போல அல்ல. அது திராட்சரசம் தான் என்றும் கூற இயலாது. வேதம் கிறிஸ்தவர்கள் மதுபானம், திராட்சரசம் அருந்துவது பாவமல்ல. மதுபான வெறிக்கும், மதுவுக்கும் அடிமைப்படுவதிலிருந்து ஒரு கிறிஸ்தவன் விலகி இருக்க வேண்டும் (எபேசியர் 5:18, 1 கொரிந்தியர் 6:12).

சிறிதளவில் மதுபானம் அருந்துது தீமையல்ல, அது மதுவுக்கு அடிமையுமாகாது. சில மருத்துவர்கள் சிவந்த திராட்சரசம் உடல் நலத்திற்கும், இருதயத்திற்கும் நல்லது என்கிறார்கள். குறைந்து மதுபானம் அருந்துவது ஒரு கிறிஸ்தவனின் சுதந்திரம். குடித்து, வெறிகொள்ளுவது பாவம். வேதத்தின் பிரகாரம் மதுபானம் அருந்துவதும், அதன் விளைவுகளும், மற்றொருவனுக்கு இடையூறாகவும், குற்றம் செய்ய தூண்டுமானால், ஒரு கிறிஸ்தவன் மது அருந்துவதிலிருந்து முழுவதுமாக விலகி இருப்பது நன்மையானது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
வேதம் மதுபானம் அருந்துவதையோ, திராட்சரசம் அருந்துவதையோ குறித்து என்ன சொல்லுகிறது?