புகைபிடிப்பதை குறித்து கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? புகைபிடிப்பது தவறா?


கேள்வி: புகைபிடிப்பதை குறித்து கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? புகைபிடிப்பது தவறா?

பதில்:
புகைபிடிப்பது பாவம் என்று வேதம் நேரடியாக எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால், புகைபிடிப்பது என்ற விஷயத்திற்கு உபயோகிக்க கூடிய அநேக கோட்பாடுகள் வேதத்தில் இருக்கிறது. முதலாவதாக, நமது சரீரங்கள் எவைகளாலும் அடிமைப்படுத்தப்பட கூடாது என்று வேதம் கட்டளை இடுகிறது. "எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது; எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்படமாட்டேன்" (1 கொரிந்தியர் 6:12). புகைபிடிப்பது அடிமைப்படுத்தகூடிய போதை என்பதற்கு சந்தேகமே இல்லை. அதே வேதப்பகுதியில் கீழ்க்காணும் வசனங்களை பார்க்கும்போது, "உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாயிருக்கிறதென்றும், நீங்கள் உங்களுடையவர்களல்லவென்றும் அறியீர்களா?கிரயத்துக்குக் கொள்ளப்பட்டீர்களே; ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள்." (1 கொரிந்தியர் 6:19-20) என்று சொல்லுகிறது. புகைபிடிப்பது நாம் ஆரோக்கியத்திற்கு கெடுதலானது. அது நாம் நுறையீரல்களையும் இருதயத்தையும் பாதிக்கும்.

புகைபிடிப்பது நமக்கு “தகுதியானதா” (1 கொரிந்தியர் 6:12)? புகைபிடிப்பதினால் நாம் உன்மையாக நாம் சரீரத்தினால் தேவனை கனப்படுத்துகிறோமா(1 காரிஂதியந்ஸ் 6:20)? ஒருவர் “தேவ மகிமைக்காக” புகைப்பிடிக்க முதிடியுமா(1 கொரிந்தியர் 10:31)? இந்த கேள்விகளுக்க பலமான “இல்லை” என்பது தான் பதில் என்று நம்புகிறோம். ஆகையால், புகைபிடிப்பது பாவம் என்றும், கிறிஸ்துவை பின் பற்றுகிறவர்கள் புகைப்பிடிப்பதை அப்யாசப்படுத்த கூடாதென்றும் நம்புகிறோம்.

சிலர் இந்த கருத்துக்கு விரோதமாய் விவாதிக்கிறார்கள். அவர்கள் விவாதம் என்னவென்றால் சில ஜனங்கள் ஆரோக்கியமில்லாத உணவுகளை புசிக்கின்றார்கள். இந்த உணவுகளும் அடிமைப்படுத்தும் உணவுகள் மற்றும் உடலுக்கு கெடுதலானது. உதாரணமாக, சிலர் காபிக்கு அடிமைபட்டதால் காலையில் முதலாவது ஒரு கப் காபியை குடிக்காமல் அவர்களுக்கு சரியாக செயலாற்ற முடிவதில்லை. இது உண்மையான ஒன்று, ஆனால் இது புகைப்பிடிதலை நியாயப்படுத்தாது. கிறிஸ்தவர்கள் பெரும் தீனிக்காரர்களாகவும் உடலுக்கு கெடுதலான உணவுகளை சாப்பிடுகிறவர்களாகவும் இருக்க கூடாது என்று நம்புகிறோம். ஆம், கிறிஸ்தவர்கள் அநேகமுறை ஒரு பாவத்தை கண்டிப்பதாலும் மற்ற பாவத்தை மன்னிப்பதாலும் மாய்மாலம் செய்கிறார்கள். என்றாலும், புகைப்பிடிப்பது தேவனை கணப்படுத்தும் செயலாக மாற முடியாது.

அநேக தேவ மனிதர்கள், உதாரணமாக பிரிட்டிஷ் பிரசங்கியாரான C.H. ஸ்பர்ஜன் போன்றவர்கள் (அவர் சிகார் பிடிப்பவராக அறியப்பட்டார்), புகைப்பிடிக்கின்றவர்களாக இருந்தார்கள், ஆகையல் புகைப்பிடிப்பது தவறில்லை என்று சிலர் விவாதிக்கிறார்கள். மீண்டும், இந்த கருத்து சரியில்லை. ஸ்பர்ஜன் புகைப்பிடித்தது தவறு என்று நாம் நம்புகிறோம். அவர் ஒரு நல்ல தேவ மனிதனாகவும் தேவ வார்த்தையை அருமையாய் போதிப்பவராகவும் இருந்தாரா? ஆம், அது உண்மை. அதினால் அவர் செய்த எல்லா கிரியைகளும் அவர் பழக்கங்களும் தேவனை கனப்படுத்துவதாக இருந்தது என்று நாம் சொல்ல முடியுமா? இல்லை.

புகைபிடிப்பது தவறு என்று சொல்லும்போது, புகைபிடிப்பவர்கள் எல்லாரும் இரட்சிக்கப்படாதவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்வதில்லை. இயேசு கிறிஸ்துவின் உண்மையான விசுவாசிகளில் பலர் புகைபிடிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். புகைபிடிப்பது ஒருவரை இரட்சிக்கப்படாதபடி தடை செய்வதில்லை. ஒருவர் மனம்திரும்பி கிறிஸ்தவனாக மாறுவதினாலும் அல்லது ஒரு கிறிஸ்தவர் அவன்/அவள் பாவத்தை தேவனிடம் அறிக்கை செய்வத்தின் மூலமாகவும் மற்ற பாவங்கள் மன்னிக்கபடுவதுபோல இந்த பாவமும் மன்னிக்கப்பட முடியும்(1 யோவான் 1:9). அதே நேரத்தில் புகைபிடிப்பது பாவம் என்றும், அதை விட்டு விட வேண்டும் என்றும், தேவ உதவியால் அதை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம்.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
புகைபிடிப்பதை குறித்து கிறிஸ்தவ கண்ணோட்டம் என்ன? புகைபிடிப்பது தவறா?