சிருஷ்டிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்


சிருஷ்டிப்புக்கு எதிரான பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி வேதம் என்ன சொல்லுகிறது?

தேவன் மற்றும் அறிவியல் மீது வைக்கும் விசுவாசம் முறன்பாடானதா?

அறிவார்ந்த வடிவமைப்பு கோட்பாடு என்றால் என்ன?

பூமியின் வயது என்ன? பூமி எவ்வளவு பழமையானது?

நோவாவின் பெருவெள்ளம் உலகளாவியளா வெள்ளமா அல்லது உள்ளுரில் மட்டுமா?

தேவன் ஏன் நம்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
சிருஷ்டிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்