சிருஷ்டிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்


சிருஷ்டிப்புக்கு எதிரான பரிணாம வளர்ச்சியைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

தேவன் மற்றும் அறிவியல் மீது வைக்கும் விசுவாசம் முரண்பாடானதா?

அறிவார்ந்த வடிவமைப்புக் கோட்பாடு என்றால் என்ன?

பூமியின் வயது என்ன? பூமி எவ்வளவு பழமையானது?

நோவாவின் ஜலப்பிரளயம் உலகளாவிய ஜலப்பிரளயமா அல்லது உள்ளுர் ஜலப்பிரளயமா?

நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை தேவன் ஏன் ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார்?

ஆதியாகமம் 1-2 அதிகாரங்களில் இரண்டு வெவ்வேறு சிருஷ்டிப்புக் கணக்குகள் ஏன் உள்ளன?

ஆதியாகமம் 1 ஆம் அதிகாரம் எழுத்தியல் பிரகாரமான 24-மணி நேர நாட்களைக் குறிக்கிறதா?

படைப்புவாதம் விஞ்ஞானப்பூர்வமானதா?

ஆத்திக பரிணாமம் என்றால் என்ன?

மனிதர்கள், வரலாற்றுக்கு முந்தைய மனிதர்கள் மற்றும் ஆதிகாலத்து மனிதர்கள் குறித்து வேதாகமம் என்னக் கூறுகிறது?

இடைவெளி கோட்பாடு என்றால் என்ன? ஆதியாகமம் 1:1 மற்றும் 1:2-க்கு இடையில் ஏதாவது நிகழ்ந்ததா?


முகப்பு பக்கம்
சிருஷ்டிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்