தேவன் ஏன் நம்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார்?


கேள்வி: தேவன் ஏன் நம்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார்?

பதில்:
ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனுக்கு கீழ்படிய அல்லது கீழ்படியாமல் இருப்பதை தேர்வு செய்ய தேவன் நம்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்க அனுமதிக்கப்;பட்டனர் ஆனால் அவர்களுக்கு நன்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க அனுமதிவழங்கப்படவில்லை. ஆதியாகமம் 2:16-17 ல் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி, நீ தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம். ஆனாலும் நன்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியைப் புசிக்கவேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார். தேவன் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும்; தேர்வு செய்ய அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் அடிப்படையில் தங்களில் திட்டமிடப்பட்ட செயலை செய்யும் ஒரு இயந்திரமாகவே இருந்திருப்பார்கள். தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் சுதந்திரமாக ஜீவிப்பவர்களாக, தீர்மானங்களை எடுக்கும் திறன் உள்ளவர்களாக, நன்மை மற்றும் தீமையை பிரித்து தேர்வு செய்ய திறன்னுள்ளவர்களக இருக்கும் படி படைத்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் சுதந்திரமாய் இருப்பதற்கு அவர்கள் ஒரு தேர்வு செய்ய வேண்டியதிருந்தது.

அந்த மரத்தையோ அல்லது அந்த மரத்தின் கனியையோ குறித்து எந்தவித தீமையும் இல்லை. அந்த கனி தன்னைத்தானே ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் எதேனும் கூடுதலான அறிவை கொடுத்திருக்க சாத்தியமில்லை. அதாவது பழம் விட்டமின் சி மற்றும் நார் சத்துள்ளதாக இருக்கலாம் ஆனால் இது ஆவிக்குரிய ஆகாரச் சத்தல்ல. எனினும் கீழ்படியாமை ஆவிக்குரிய தீமையாகும். இந்த பாவம் ஆதாம் ஏவாளின் தீயகண்களை திறந்தது. முதல் முறையாக அவர்கள் தீயது என்றால் என்ன, அவமானத்தை உணர, தேவனிடமிருந்து ஒளிந்துக்கொள்ள அறிந்துகொண்டார்கள். அவர்களின் கீழ்படியாமையின் பாவத்தினால் தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த உலகத்திலும் சீர்கேட்டை கொண்டுவந்தார். தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் கனியை புசித்து ஆதாமும் ஏவாளும் தீமையை அறிந்தனர் மற்றும் அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகள் என்பதையும் அறிந்தனர் (ஆதியாகமம் 3:6-7).

ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்வது தேவனுக்கு பிரியமில்லை. பாவத்தின் விளைவு என்னவாக இருக்கும் என்பது தேவனுக்கு முன்னரே தெரியும். ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்வார்கள் அதன் மூலம் தீமை, பாடு மற்றும் மரணம் இந்த உலகிற்கு வரும் என்பதும் தேவன் முன்னரே அறிந்திருக்கிறார். பின்பு ஏன், தேவன் சாத்தான் ஆதாமையும் ஏவாளையும் சோதிக்க அனுமதித்தார்? தேவன் சாத்தான் ஆதாமையும் ஏவாளையும் சோதிக்க அனுமதித்ததன் மூலம் அவர்கள் தேர்வு செய்ய கட்டாயப்படுத்தினார். ஆதாமும் ஏவாளும் தங்களின் சுய விருப்பத்தின் படி தேவனுக்கு கீழ்படியாமலிருக்கவும் தடைசெய்யப்பட்ட பழத்தை புசிக்கவும் தேர்வு செய்தனர். அதனுடைய முடிவாக தீமை, பாவம், பாடுகள், வியாதி மற்றும் மரணம், அதுமுதல் இந்த உலகத்தை பாதித்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஆதாம் ஏவாளின் தீர்மானத்தின் முடிவானது எல்லா மனுஷனும் பிறக்கும் போது பாவசுபாவத்தில் பிறக்கவும், பாவம் செய்யும் எண்ணத்தோடு செயல்படவும் செய்கிறது. ஆதாம் ஏவாளின் தீர்மானத்தின் விளைவே இயேசு கிறிஸ்து மறிக்கவும் நமக்கு பதிலாக அவருடைய இரத்தத்தை சிந்தவும் காரணமாயிற்று. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதன் மூலம் நாம் பாவத்தின் விளைவிலிருந்தும் முடிவாக பாவத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். ரோமர் 7:24-25 நிர்பந்தமான மனுஷன் நான்! இந்த மரணசரீரத்தினின்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்? என்கிற அப்போஸ்தலர் பவுலின் வார்த்தையை நாம் எதிரோலித்தாலும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமுன்டாவதாக.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
தேவன் ஏன் நம்மைதீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்தார்?