అంశపరమైన బైబిల్ ప్రశ్నలు


గర్భస్రావం గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

ఆర్థిక వనరులను నిర్వహించుటను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

మరణ శిక్ష/ఉరిశిక్షను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

యుద్ధమును గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది?

స్వస్థతను గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది? క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తంలో స్వస్థత ఉన్నదా?

విచారమును గూర్చి బైబిల్ యేమని చెప్తుంది? క్రైస్తవుడు ఒత్తిడిని ఏ విధంగా ఎదుర్కొనగలడు?


అంశపరమైన బైబిల్ ప్రశ్నలు