బైబిలు స్వస్థతను గూర్చి ఏమని భోధిస్తుంది? క్రీస్తు ఒకేసారి చేసిన ప్రాయశ్చిత్తములో స్వస్థతనున్నదా?ప్రశ్న: బైబిలు స్వస్థతను గూర్చి ఏమని భోధిస్తుంది? క్రీస్తు ఒకేసారి చేసిన ప్రాయశ్చిత్తములో స్వస్థతనున్నదా?

జవాబు:
యెషయా 53:5, దాని తరువాతి దృష్టాంతముగా చెప్పునారు 1 పేతురు 2:24, ఇది స్వస్థతను గురించిన కీలకమైన వచనము, గాని ఇది తరచుగా అనర్థాలకు మరియు తప్పుగా అన్వయించుకుంటున్నారు. “మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచబడెను. మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను. మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది.” "స్వస్థత" అనే పదము తర్జుమాచేసినట్లయితే అది ఆత్మీయమైన లేక శారీరక స్వస్థతయైన అవ్వవచ్చు. ఏదిఏమైనా, యెషయా 53 మరియు 1 పేతురు 2 ఇవి రెండు ఆత్మీయ స్వస్థతను స్పష్టముగా వివరిస్తుంది. “మనము పాపముల విషయమై చనిపోయి, నీతివిషయమై జీవించునట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రానుమీద మోసికొనెను. ఆయన పొందిన గాయములచేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి” (1 పేతురు 2:24). ఈ వచనము పాపము మరియు నీతిమంతము గూర్చి వివరిస్తుంది, బలహీనత మరియు అనారోగ్యతను గురించికాదు. అందుచేత, "స్వస్థపరచబడటం" అనేది ఈ రెండు వచనాలలో క్షమించబడుట మరియు రక్షించబడుట గురించియే తప్ప, శారీరక స్వస్థత విషయముకాదు.

బైబిలు ప్రత్యేకముగా ఎక్కడకూడ ఆత్మీయస్వస్థత లేక శారీరక స్వస్థతను కలుపలేదు. కొన్ని సార్లు ప్రజలు వారు క్రీస్తులో విశ్వాసముంచుటవలన వారు శారీరకముగా స్వస్థతను పొందుకుంటారు, గాని ఇది మాత్రమే ఎల్లప్పుడూ జరిగేదికాదు. కొన్నిసార్లు స్వస్థత పరచుట అనేది ఆయన చిత్తమైయుండాలి, గాని కొన్నిసార్లు అది కాకపోవచ్చు. అపోస్తలుడైన యోహాను మనకు సరియైన ధృక్పధమును ఇస్తున్నాడు: “ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధ్యైర్యమేదనగా, ఆయన చితానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననినదియే” (1 యోహాను 5:14-15). దేవుడు ఇంకను అద్భుతములు చేస్తుఊనే వున్నాడు. దేవుడు ఇంకా ప్రజలను స్వస్థత పరుస్తున్నాడు. బలహీనత, అనారోగ్యము, భాధ, మరియు మరణము ఇవన్నియు ప్రపంచములోని వాస్తవములే. ఒకవేళ దేవుడె తిరిగిరానట్లయితే, ఇప్పుడు జీవించియున్న ప్రతివారు వారు మరణించెదరు, మరియు వారిలో చాలమంది (క్రైస్తవులు సహితము) వారి శారీరక అస్వస్థత ( రోగము, బలహీనత, దెబ్బలు) ఈ కారణాలవలన మరణించెదరు. అన్నిసార్లు శారీరకముగా మనలను ఎల్లప్పుడు స్వస్థత పరచుట అనేది ఆయన చిత్తము కాదు.

అంతిమముగా, మనపూర్తి శారిరక స్వస్థత పరలోకములోనే అని మనము కనిపెట్టాలి. పరలోకములో అక్కడ భాధయు, బలహీనతయు, రోగములు, శ్రమయు లేక మరణమునుండదు (ప్రకటన 21). మనమందరము ఈ ప్రపంచములో నున్నంతకాలము మన శారిరక స్థితి నిమిత్తము అతి తక్కువగా ముందుగా స్వాధీనపరుచుకోబడకూడదు మరియు మరి యెక్కువగా ఆత్మీయ స్థితినిమిత్తము పట్టించుకోవాలి (రోమా 12:1-2). అప్పుడు మనము మన హృదయాలను పరలోకముతట్టు కేంద్రీకరించి అక్కడ మనము ఏమాత్రము ఏటువంటి శారీరక రుగ్మతలతో భాధింపబడ వలసిన వసరములేదని మనము గుర్తెరగాలి. ప్రకటన 21:4 మనము కోరుకొనేది నిజమైన స్వస్థతను వివరిస్తుంది: “ఆయన వారి కన్నుల ప్రతిభాష్ప బిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక వుండదు, ధు:ఖమైనను, యేడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించిపోయెనని సింహాసనములోనుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని.”


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


బైబిలు స్వస్థతను గూర్చి ఏమని భోధిస్తుంది? క్రీస్తు ఒకేసారి చేసిన ప్రాయశ్చిత్తములో స్వస్థతనున్నదా?