ధనమును ఏవిధంగా నిర్వహించాలని బైబిలు చెప్తుంది?ప్రశ్న: ధనమును ఏవిధంగా నిర్వహించాలని బైబిలు చెప్తుంది?

జవాబు:
బైబిలు ధనమును నిర్వహించుట గురించి చాల విషయములు చెప్పవలసివుంది. అప్పు తీసుకొనుటను గురించి, బైబిలు సామాన్యముగా బైబిలు వ్యతిరేకముగా సలహాలనిస్తున్నది. చూడండి సామెతలు 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (“ఐశ్వర్యవంతుడు బీదలమీద ప్రభుత్వము చేయును, అప్పిచ్చువాడు అప్పిచ్చువానికి దాసుడు....చేతిలో చెయ్యి వేయు వారితోను అప్పులకు పూటపడువారితోను చేరకుము. చెలించుటకు నీయొద్ద ఏమియు లేకపోగా వాడు నీక్రింద నుండి నీ పరుపు తిసికొనిపోనేలా? ”). అనేకమార్లు , బైబిలు సంపదను కూడబెట్టుకొనుట విషయమై వ్యతిరేకనుగా బైబిలు హెచ్చరిస్తుంది మరియు దానికి బదులు మనము ఆత్మీయ సంపదల కొరకై వెదకాలని ప్రోత్సాహిస్తుంది. సామెతలు 28:20: “నమ్మకమైన వానికి దీవెనలు మెండుగా కలుగును, ధనవంతుడగుటకు ఆతురపడువాడు శిక్షనొందకపోడు.” ఇవి కూడా చూడండి సామెతలు 10:15; 11:4; 18:11; 23:5.

సామెతలు 6:6-11 బద్దకమును గూర్చి తెలివి యత్నంచేసింది మరియు ఆర్థికమైన పతనము అది తప్పించుకోలేని కారణము. సోమరీ కష్టపడి పనిచేసే చీమలయొద్దకు వేళ్ళి ఏవిధంగా తన ఆహారమును సమకూర్చుకుంటుందో తమ నడతను కనిపెట్టమని మనకు చెప్పబడెను.ఈ పాఠ్యభాగము బద్దకముగా నిద్రపోవుటకు వ్యతిరేకిస్తూ మనము లాభకరమైన పనిచేస్తూ ఉండవచ్చని వర్ణిస్తుంది. "సోమరి" అంటే బద్దకముగా మరియు మందుడుగా నుండే వ్యక్తి పనిని చేయకుండా విశ్రాంతిని ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు. అతని అంతము నిశ్చయించిన పేదరికము మరియు ఇష్టము. వర్ణపటము యొఖ్క మరొక కోణము అంతయు ధనమును నపేక్షించుటలో మునిగిపోతాడు, అలాంటి వాడు, ప్రసంగి 5:10 ప్రకారము, అతడు ద్రవ్యముచేత తృప్తిపరచబడడు మరియు వారు ఎడతెగకుండ ఇంకను ద్రవ్యమును మరి యెక్కువగా కావలని అపేక్షిస్తారు. మొదటి తిమోతీ 6:6-11 కూడ సంపదను ఆశించేవారి విషయమై వ్యతిరేకముగా హెచ్చరిస్తుంది.

ధనమును కుప్పగా పోగుచేసికొనవలెనని కోరుకొనుట కంటే, బైబిలుపరమైన మాదిరి ఇచ్చుట గాని పొందుటకాదు. “ఙ్ఞాపకముంచుకోండి-కొంచెముగా విత్తువాడు కొంచెముగా పంటకోయును, సమృధ్ధిగా విత్తువాడు సమృధ్ధిగా పంటకోయును అని ఈ విషయమై చెప్పవచ్చును. సణుగుకొనకయు బలవంతముగా కాకయు ప్రతివాడును తన హృదయములొ నిశ్చయించుకొనిన ప్రకార్రము యియ్యవలెను; దేవుడు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రేమించును” (2 కొరింథీయులకు 9:6-7). మనముకూడ దేవుడు మనకు ఇచ్చిన దానిలో మంచి గృహనిర్వాహకులుగా ఉండవలెనని ప్రోత్సాహించుచున్నాడు. లూకాలో 16:1-13, అపనమ్మకమైన గృహనిర్వాహకుడు గురించి చెప్పుతూ చెడ్డ గృహనిర్వాహకతమునకు వ్యతిరేకముగా హెచ్చరిస్తూ యేసు ఒక ఉపమానము చెప్పెను. ఇ కధలో నిమగ్నమైయున్న నీతి ఏంటంటే “కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయములో నమ్మకముగా ఉండనియెడల సత్య మైన ధనమును ఎవరు మీ వశముచేయును?” (వ. 11). మనము కూడ మన కుటుంబము అవసరతలను తీర్చవలసిన భాధ్యత కలిగినవాయున్నాము, మొదటి తిమోతీ 5:8 లోలాగ, మనకు ఙ్ఞప్తిలోనికి తెస్తుంది: “ఎవడైనను స్వకీయులను విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరక్షింపక పోయినేడల వాడు విశ్వాసత్యగము చేసినవాడై అవిశ్వాసికన్నా చెడ్డవాడై యుండును.”

సారాంశములో బైబ్లు ధనమును నిర్వహించుటను గూర్చి ఏమని భోధిస్తుంది? జవాబు ఈ సూక్ష్మమైనరితిలో ఈ విధంగా ఒక మాటలో చెప్పవచ్చు- తెలివి. మనము మన ధనముతొ తెలివిగా వ్యవహరించాలి. మనము ధనము సంరక్షించుటకు నేర్చుకోవాలి. మనమౌ మన ధనముతొ తెలివిగా వ్యవహరించాలి, గని కూడబెట్టుటకు కాదు. మనము ధనమును ఖర్చుపెట్తాలి, గాని బుద్దితో పదిలముగా మరియు స్వాధీనములో ఉంచుకోవాలి. మనము దేవునికి వెనుకకు తిరిగి ఇవ్వాలి, సంతోషముగా మర్రియు త్యాగపూరితముగా. పేదవారికి సహాయముచేయడానికి మన ధనమును ఉపయోగించాలి, అయితే వివేచనతో మరియు దేవుని ఆత్మ నడిపింపుతో. ధనవంతులుగా నుండటం అనేది తప్పు కాదు, గాని ధనమును ప్రేమించుత తప్పు. పేదగా వుండడం తప్పు కాదు, గాని ధనమును క్షణికమైన ఆణ్దాన్ని ఇచ్చే విషయాలపై ఖర్చుపెట్టడం అది వ్యర్థము. బైబిలు ధనమును తెలివిగా నిర్వహించాలని నిరంతరముగా వర్తమానమునిస్తుంది.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ధనమును ఏవిధంగా నిర్వహించాలని బైబిలు చెప్తుంది?