యుధ్ధము గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?ప్రశ్న: యుధ్ధము గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?

జవాబు:
నిర్గమకాండం 20:13లో నున్న వచనము చూచి చాలా మంది ప్రజలు బైబిలు చెప్తున్న దానిని తపుగా చదువుతారు “నరహత్య చేయకూడదు,” మరియు తరువాత ఈ ఆఙ్ఞను యుద్దనికి అన్వయించమని కోరింది. ఏదిఏమైనా, హెబ్రీ పదము ఉన్నదిఉన్నట్టుగా తీసుకొనినట్లయితే “బుద్ధిపూర్వకమైన, అసూయతొ మరొక వ్యక్తిని ముందుగా నిశ్చయించి చంపుటయే; హత్య.” దేవుడు తరచుగా ఇశ్రాయేలీయులను ఇతర దేశములతో యుధ్ధానికి వెళ్ళమని ఆఙ్ఞాపించెను (1 సమూయేలు 15:3; యెహోషువా 4:13). అనేక నేరారోపణలకు ప్రాయశ్చిత్తముగా డెవుడు మరనమును ఆఙ్ఞాపించెను (నిర్గమకాండం 21:12, 15; 22:19; లేవీకాండం 20:11). గనుక, అన్ని రకాల పరిస్థితులలో చంపుటనుగుర్చి దేవుడు వ్యతిరేకి కాడు, గాని హత్య విషయములో మాత్రమే. యుధ్ధ్దము ఎనండూ మంచివిషయము కాదు, గాని కొన్ని అవసరమైన సమయములలో మాత్రమే. పాపపు ప్రజలతో ప్రపంచము నిండియున్నది(రోమా 3:10-18), యుధ్దము అనివార్యమైనది. కొన్నిసార్లు అమాయకులైన ప్రజలపైన యుధ్ధమునకు పాపపు ప్రజలు వెళ్లకుండా, హాని చేయకుండా కాపాడుటయే మంచి మార్గము.

పాతనిబంధనలో, దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఆఙ్ఞాపించెను “ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు మిద్యానీయుల మీదికిపోయి ప్రతి దండన చేయుమని” (సంఖ్యాకాండము 31:2). ద్వితియోపదేశకాండము 20:16-17 ప్రకటిస్తుంది, “అయితే నీదేవుడైన యెహోవా స్వాస్థ్యముగా నీకిచ్చుచున్న యీ జనముల పురములలో ఊపిరి గలదేనిని బ్రదుకనియ్యకూడదు...నీదేవుడైన యెహోవా నీకాఙ్ఞాపించిన ప్రకారముగా వారిని నిర్మూలము చేయవలెను.” మరియు, 1 సమూయేలు 15:18 చెప్తున్నాడు, “మరియు యెహోవా నిన్ను సాగనంపి - నీవు పోయి పాపాత్ములైన అమాలేకీయులను నిర్మూలము చేయుము, వారు లయమగువరకు వారితో యుధ్దము చేయమని సెలవియ్యగా.” విశదముగా, దేవుడు యుధ్దమునకు వ్యతిరేకి కాడు. యేసు ఎన్నడూ తండ్రితో సంపూర్తియన ఒప్పందములోనున్నాడు(యోహాను 10:30), గనుక మమను పాతనిబంధనలో కేవలము యుధ్ధమొకటే అది దేవుని చిత్తమని వాదించలేము పాతనిబంధనలో. దెవుడు ఎన్నడూ మారాడు (మలాకీ 3:6; యాకోబు 1:17).

యేసు రెండవరాకడలో హింసాత్మక చర్యలు అధికముగా జరుగును. ప్రకతన 19:11-21 వివరిస్తుంది క్రీస్తుతో అంతిమ యుధ్ధమును గూర్చి, నమ్మకమైనవాడును మరియు సత్యవంతుడును "నీతిని" బట్టి విమర్శచేయుచు యుధ్దము జరిగించున్నాడు (వ. 11). అది రక్తపాతమవుతుంది (వ. 13) మరియు రక్తములో ముంచబడిన. ఎవరైతే ఆయనను వ్యతిరేకిస్తారో వారిని పక్షులన్నియు కడుపారా తినివేయును (వ. 17-18). అతని శత్రువులమీద అతనికి కనికరము లేదు, "గంధకముతో మండుచున్న అగ్ని గుండములో ప్రాణముతోనే వేయబడిరి దేవుడు యుధ్ధమ్ను ఎన్నడూ ప్రోత్సాహించలేదు అనేది తప్పు. యేసు ఒక అహింసావాది కాదు. చెడు మనుష్యులతొ నిండియున్న పరపంచములో, కొన్ని సార్లు మరి గొప్పదైన కీడును తప్పించుకొనుటకు యుధ్ధము అత్యవసరమైనది. ఒకవేళ హిట్లరు రెండవ ప్రపంచయుధ్ధములో ఓడిపోనట్లయితే; ఎన్ని మిలియనుల జనులు చంపబడియుండేవారో? అమెరికను పౌర యుధ్ధము జరౌగకుండ యుండినట్లయితే, ఆఫ్రికనులు- అమెరికనులు ఇంకెంతల్కాలము బానిసలుగా నుండేవారో?

యుధ్ధము బహుభయంకరమైన విషయము. కొన్ని యుధ్ధాలు కేవలము"న్యాయము" కే పరిమితము, గాని కొన్ని యుధ్ధాలు పాపమునకు ప్రతిఫలము (రోమా3:10-18). అదే సమయములో, ప్రసంగి 3:8 ప్రకటిస్తుంది, “ప్రేమించుటకు, ద్వేషించుటకు, యుధ్ధము చేయుటకు సమాధానపడుటకు సమయము కలదు.” పాపముతో, ద్వేషముతో, అమరియు చెడుతో నిండియున్న ప్రపంచములో (రోమా 3:10-18), యుధ్ధము అనివార్యమైనది. క్రైస్తవులు యుధ్ధము చేయాలని కోరుకోకూడదు, గాని వారి పైన అధికారులుగా నూన్న గవర్నమెంటు వారిని వ్యతిరేకించకూడదు (రోమా 13:1-4; 1 పేతురు 2:17). ప్రాముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే యుధ్ధసమయములో మనము చేయగలిగినది మన నాయకులకు తెలివిని ప్రసాదించవలెనని ప్రార్థించవలె, మిలిటరీ వారి క్షేమముకొరకు, ఆ గొడవలమధ్య త్వరితగతియైన పరిష్కారమున కొరకు, మరియు తక్కువ శాతములో పౌరులమధ్య ఇరుపక్షాల వారికి తక్కువ శాతములో హతక్షత సైనికులుండునట్లు ప్రార్థించవలెను (ఫిలిప్పీయులకు 4:6-7).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


యుధ్ధము గురించి బైబిలు ఏమని చెప్తుంది?