settings icon
share icon
ప్రశ్న

సోమరితనం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


న్యూటన మొట్టమొదటి చలన నియమం ప్రకారం, చలనంలో ఉన్న ఒక వస్తువు చలనంలోనే ఉంటుంది, మరియు విశ్రాంతి వద్ద ఉన్న వస్తువు విశ్రాంతిగా ఉంటుంది. ఈ చట్టం ప్రజలకు వర్తిస్తుంది. కొన్ని సహజంగా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయటానికి నడుపబడుతున్నాయి, మరికొందరు ఉదాసీనతతో ఉంటాయి, జడత్వాన్ని అధిగమించడానికి ప్రేరణ అవసరం. సోమరితనం, కొంతమందికి జీవన విధానం, అది అందరికీ ఒక ప్రలోభం. కానీ బైబిలు స్పష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే ప్రభువు మనిషి కోసం పనిని నియమించాడు, సోమరితనం పాపం. “సోమరీ, చీమలయొద్దకు వెళ్లుము వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకొనుము.”(సామెతలు 6:6).

సోమరితనం గురించి బైబిలు చాలా గొప్పగా చెప్పింది. సామెతలు ముఖ్యంగా సోమరితనం, సోమరితనం ఉన్నవారికి సంబంధించిన జ్ఞానంతో నిండి ఉంటాయి. సోమరితనం పనిని ద్వేషిస్తుందని సామెతలు చెబుతున్నాయి: “సోమరివాని చేతులు పనిచేయనొల్లవు వాని యిచ్ఛ వాని చంపును.” (21:25); అతను నిద్రను ప్రేమిస్తాడు: “ఉతకమీద తలుపు తిరుగును తన పడకమీద సోమరి తిరుగును” (26:14); అతను సాకులు చెబుతాడు: “అలసత్వము,‘ రహదారిలో సింహం ఉంది, వీధుల్లో తిరుగుతున్న భయంకరమైన సింహం ఉంది ’’ (26:13); అతను సమయం మరియు శక్తిని వృధా చేస్తాడు: “తన పనిలో బద్ధకం ఉన్నవాడు గొప్ప వృధా చేసే అతనికి సోదరుడు” (18:9); అతను తెలివైనవాడని నమ్ముతాడు, కానీ అవివేకిని: “తెలివిగా సమాధానం చెప్పే ఏడుగురు మనుష్యుల కంటే సోమరి తన దృష్టిలో తెలివైనది” (26:16).

సోమరితనం కోసం ముగింపును లో కూడా సామెతలు చెబుతుంది: ఒక సోమరి వ్యక్తి సేవకుడు (లేదా రుణగ్రహీత) అవుతాడు: “శ్రద్ధగల చేతులు పాలించబడతాయి, కానీ సోమరితనం బానిస శ్రమతో ముగుస్తుంది” (12:24); అతని భవిష్యత్తు అస్పష్టంగా ఉంది: “అలసత్వము సీజన్లో దున్నుకోదు; కాబట్టి పంట సమయంలో అతను కనిపిస్తాడు కాని ఏమీ కనుగొనడు ”(20:4); అతను పేదరికానికి రావచ్చు: “సోమరి మనిషి యొక్క ఆత్మ కోరుకుంటుంది మరియు ఏమీ లేదు; కానీ శ్రద్ధగల ఆత్మ ధనవంతుడవుతుంది ”(13:4).

ఒక క్రైస్తవుడి జీవితంలో సోమరితనం కోసం స్థలం లేదు. క్రొత్త విశ్వాసి నిజాయితీగా బోధించబడ్డాడు, “…మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీవలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే.౹ 9అది క్రియలవలన కలిగినదికాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు.” (ఎఫెసీయులు 2:8-9). రూపాంతరం చెందిన జీవితం నుండి దేవుడు ఎటువంటి ఫలాలను ఆశించడు అని తప్పుగా విశ్వసిస్తే నమ్మినవాడు పనిలేకుండా పోతాడు. " మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్టింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము. " (ఎఫెసీయులు 2:10). క్రైస్తవులు పనుల ద్వారా రక్షింపబడలేదు, కాని వారు తమ పనుల ద్వారా తమ విశ్వాసాన్ని చూపిస్తారు (యాకోబు 2:18, 26). బద్ధకం దేవుని ఉద్దేశ్యాన్ని ఉల్లంఘిస్తుంది-మంచి పనులు. అయినప్పటికీ, మనకు క్రొత్త స్వభావాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా సోమరితనం యొక్క మాంసం ప్రవృత్తిని అధిగమించడానికి ప్రభువు క్రైస్తవులకు అధికారం ఇస్తాడు (2 కొరింథీయులు 5:17).

మన క్రొత్త స్వభావంలో, మనలను విమోచించిన మన రక్షకుడిపై ఉన్న ప్రేమ నుండి శ్రద్ధ మరియు ఉత్పాదకతకు మేము ప్రేరేపించబడతాము. సోమరితనం, ఇతర పాపాల పట్ల మన పాత ప్రవృత్తి దైవిక జీవితాలను గడపాలనే కోరికతో భర్తీ చేయబడింది: “అపవాదికి చోటియ్యకుడి; దొంగిలువాడు ఇకమీదట దొంగిలక అక్కరగలవానికి పంచిపెట్టుటకు వీలుకలుగు నిమిత్తము తన చేతులతో మంచి పనిచేయుచు కష్టపడవలెను” (ఎఫెసీయులు 4:28). మా శ్రమల ద్వారా మన కుటుంబాలకు అందించాల్సిన అవసరాన్ని మేము దోషిగా భావిస్తున్నాము: “ఎవడైనను స్వకీయులను, విశేషముగా తన యింటివారిని, సంరక్షింపక పోయినయెడల వాడు విశ్వాసత్యాగము చేసినవాడై అవిశ్వాసికన్న చెడ్డవాడైయుండును” (1 తిమోతి 5:8 ); మరియు దేవుని కుటుంబంలోని ఇతరులకు: “నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియును. మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలెననియు–పుచ్చుకొనుటకంటె ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకము చేసి కొనవలెననియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెప్పెను.” (అపొస్తలుల కార్యములు 20:34-35).

క్రైస్తవులుగా, మనం శ్రద్ధతో పట్టుదలతో ఉంటే మన శ్రమలకు మన ప్రభువు ప్రతిఫలం ఇస్తారని మనకు తెలుసు: “మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.౹ 10కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలుచేయుదము.”(గలతీయులు 6:9-10); “ప్రభువువలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని యెరుగుదురు గనుక, మీరేమి చేసినను అది మనుష్యుల నిమిత్తము కాక ప్రభువు నిమిత్తమని మన స్ఫూర్తిగా చేయుడి, మీరు ప్రభువైన క్రీస్తునకు దాసులై యున్నారు ”(కొలొస్సయులు 3:23-24); “మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమునుబట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యా యస్థుడు కాడు.”(హెబ్రీయులు 6:10).

క్రైస్తవులు మత ప్రచారానికి మరియు శిష్యులు దేవుని శక్తితో శ్రమించాలి. అపొస్తలుడైన పౌలు మన ఉదాహరణ: “ప్రతిమనుష్యుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణునిగా చేసి ఆయనయెదుట నిలువబెట్టవలెనని, సమస్తవిధములైన జ్ఞానముతో మేము ప్రతిమనుష్యునికి బుద్ధిచెప్పుచు, ప్రతిమనుష్యునికి బోధించుచు, ఆయనను ప్రకటించుచున్నాము. అందునిమిత్తము నాలో బలముగా, కార్యసిద్ధికలుగజేయు ఆయన క్రియాశక్తిని బట్టి నేను పోరాడుచు ప్రయాసపడుచున్నాను.”(కొలొస్సయులు 1:28-29). పరలోకంలో కూడా, క్రైస్తవులకు దేవుని సేవ కొనసాగుతుంది, అయినప్పటికీ శాపంతో చుట్టుముట్టబడదు (ప్రకటన 22:3). అనారోగ్యం, దుఖం మరియు పాపం నుండి విముక్తి-సోమరితనం కూడా-సాధువులు ప్రభువును శాశ్వతంగా మహిమపరుస్తారు. “కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి. ”(1 కొరింథీయులు 15:58).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

సోమరితనం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries