మరణము జరిమానా/మరణదండన గురించి బైబిలు ఏమి రస్తావిస్తుంది?ప్రశ్న: మరణము జరిమానా/మరణదండన గురించి బైబిలు ఏమి రస్తావిస్తుంది?

జవాబు:
పాతనిబంధనలో అనేక విధమైన కారణాలకు మరణపు జరిమానాను ఆఙ్ఞను ఇచ్చింది: నరహత్య (నిర్గమకాండం 21:12),మనుష్యులను దొంగిలించడము (నిర్గమకాండం 21:16), మృగప్రాయత్వము (నిర్గమకాండం 22:19), జారత్వము (లేవీకాండం 20:10),స్వలింగ సంపర్కం (లేవీకాండం 20:13), అబద్ద పవక్తగా నుండడం(ద్వితియోపదేశకాండం 13:5), వ్యభిచారము మరియు మానభంగం (ద్వితియోపదేశకాండం 22:4), మరియు అనేక ఇతరనేరము. ఏదిఏమైనా, దేవుడు తరచుగా మరణపు జరీమానాకు భాధ్యులైయున్నప్పుడూ దయను చూపిస్తున్నాడు. దావీదు జారత్వమును మరియు నరహత్యకు పాల్పడ్డాడు, అయినప్పటికి దేవుడు తన జీవితము తీసేసుకుంటానని అడగలేదు (2 సమూయేలు 11:1-5, 14-17; 2 సమూయేలు 12:13). అంతిమమౌగా, మనము చేసిన ప్రతి పాపమునకు కారణము మరణము ఎందుకంటే పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము(రోమా 6:23). కృతఙ్ఞతగా, దేవుడు గాని ఆయన మనలను ఖండించలేదు గాని మనపట్ల ఆయన ప్రేమను కనుపర్చాడు(రోమా 5:8).

వ్యభిచారములో పట్టబడిన స్త్రీని పరిసయులు యేసు దగ్గరకు తీసికొనివచ్చి మరియు ఆయనను రాళ్ళతో కొట్టవచ్చా అని అడిగారు, అయితే యేసు ఈరీతిగా జవాబిచ్చెను, “మీలో పాపములేనివాడు మొట్తమొదటి ఆమెమీద రాయివేయవచ్చునని అతనితో చెప్పెను” (యోహాను 8:7). దేవుడు మరణదండనను తిరస్కరించాడని సూచించుటకు ఇది ఉపయోగించలేదు. యేసు కేవలము పరిసయ్యుల వేషధారణను బహిర్గతము చేస్తున్నాడని గ్రహించలేదు. పరిసయ్యులు పాతనిబంధన చట్టాన్ని ధిక్కరించినత్లే. యేసు సూక్ష్మంగా పరిసయ్యుల వేషధారణను బహిర్గతము చేస్తున్నాడు. పరిసయ్యులు వారు ఆస్త్రీని నిజంగా రాళ్ళతో క్ట్టడాన్ని గురించి అంతగ శ్రద్ద తీసుకొనలేదు గాని యేసు పాతనిబంధన చట్టాన్ని వ్యతిరేకించినట్లు నిరూపించడానికి పన్నాగము పట్టరు( వ్యభిచారములో పట్టబడిన పురుషుడు ఏడి అని అడుగలేదు?) దేవుడే ఈ మరణము దండనను నియమించాడు: “నరుని రక్తము చిందించు వాని రక్తము నరునివలననే చిందింపబడును; ఏలయనగా దేవుడు తన స్వరూపమందు నరునిచేసెను” (ఆదికాండం 9:6). యేసు మరణము దండనను కొన్న్ని విషయాలలో తనుకూడ సహకరించయుండివుండవచ్చు. యేసు మరణము దండనకు యోగ్యులైయున్నప్పుడు దానికి ప్రతిగా కృపను దృష్టాంతముగా కనపరచెను(యోహాను 8:1-11). అపొస్తలుడైన పౌలు ఎక్కడైతే మరణము దండన నిర్వహించుటకు సరియైనదో ఖచ్చితముగా అక్కడ గవర్నమెంటు వారికి శక్తిని గ్రహించెను(రోమా 13:1-7).

క్రైస్తవుడు మరణము దండనను ఏవిధంగా చూస్తాడు? మొదటిగా, మనము ఙ్ఞప్తిలొకి తెచ్చుకోవాలి తన వాక్యములో ఈ మరణము దండనను నియమించాడు; అందుచేత, మనమింకా అత్యధిక శాతములో మనము దీనిని అహంకారపూరితముగా చేపట్టవచ్చునని అనుకొనవచ్చు. ఏ జీవికైనా దేవుడు ప్రధానమైన స్థాయిలోనున్నాడు; అతడు పూర్ణుడు. ఈ స్థాయి మనకే కాదు అన్వయించుకొనేది మరీ తన్నుకుతానే కూడ. అందుచేత, ఆయన అనతమైన రీతిస్థాయిలో మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు, మరియు ఆయన దయయు అనంతమైన రీతిస్థాయిలో నున్నది. మనము కూడ చూస్తున్నాము ఆయన శాపముకూడ అనతమైన రీతిస్థాయిలో నున్నది మరియు కాకపోతే అది అంతయు పూర్తిమంతముగా సమతులయ్తలోనున్నది.

రెండవది, ఒకరు పొందవలసిన ఈ మరణ దండనను నిర్ణయించడానికి గవర్నమెంటుకు దేవుడే అధికారమిచ్చాడని మనము గుర్తించాల్సివుంది (ఆదికాండము9:6; రోమా 13:1-7). అన్ని విషయములలో ఈ మరణ దండనను నిర్వహించడన్ని దేవుడు వ్యతిరేకిస్తున్నడనేది బైబిలేతరమైనది. క్రైస్తవులు మరణ దండన విషయమై ఎన్నడూ ఆనందించే పనిలోవుండకూడదు గాని అదే సమయములో, క్రైస్తవులు భయంకరమైన నేరస్థులకు గవర్నమెంటు అధికారముతో శిక్షను అమలులో పెట్టెటప్పుడు క్రైస్తవులు వారి అధికారానికి వ్యతిరేకంగా యుద్దమాడి తిరస్కరించకూడదు.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


మరణము జరిమానా/మరణదండన గురించి బైబిలు ఏమి రస్తావిస్తుంది?