ప్రార్థనను గూర్చి ప్రశ్నలు


పాపుల ప్రార్థన ఏమిటి?

ప్రార్థన ఎందుకు?

ఒకే విషయం గూర్చి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రార్థించడం అంగీకరించబడుతుoదా లేక ఒకసారే అడగాలా?

నా ప్రార్థనలు దేవునిచే ఎలా సమాధానం ఇవ్వబడును?

యేసు నామములో ప్రార్థించుట అనగా అర్థమేమిటి?

ప్రభు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి మరియు దానిని మనము ప్రార్థించాలా?

ఏకీకృత ప్రార్థన ముఖ్యమైనదా?


ప్రార్థనను గూర్చి ప్రశ్నలు