settings icon
share icon
ప్రశ్న

తండ్రి, కుమారుడు లేదా పరిశుద్ధాత్మను ప్రార్థించడానికి మనం ఎవరము?

జవాబు


మన అన్ని ప్రార్థనలు త్రియొక్క దేవునికి-తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ వైపుకు పంపబడాలి. ముగ్గురూ ఒకరు కాబట్టి మనం ఒకటి లేదా ముగ్గురిని ప్రార్థించవచ్చని బైబిలు బోధిస్తుంది. కీర్తనకర్తతో మేము తండ్రితో ప్రార్థిస్తాము, " నా రాజా నా దేవా, నా ఆర్తధ్వని ఆలకించుము. నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను." (కీర్తన 5:2). ప్రభువైన యేసుతో, వారు సమానంగా ఉన్నందున మేము తండ్రిని ప్రార్థిస్తాము. త్రిమూర్తులలో ఒకరికి ప్రార్థన అందరికీ ప్రార్థన. స్టీఫెన్, అతను అమరవీరుడైనప్పుడు, “ప్రభువైన యేసు, నా ఆత్మను స్వీకరించండి’’ (అపొస్తలుల కార్యములు 7:59) అని ప్రార్థించాడు. మనం కూడా క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించాలి. పౌలు ఎఫెసి విశ్వాసులను "మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున, ప్రతిదానికీ తండ్రి దేవునికి కృతజ్ఞతలు" ఇవ్వమని ఉపదేశించాడు (ఎఫెసీయులకు 5:20). యేసు తన శిష్యులు ఆయన పేరు మీద అడిగినదంతా-ఆయన చిత్తానికి అర్ధం-మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు (యోహాను 15:16; 16:23). అదేవిధంగా, పరిశుద్ధాత్మను, ఆయన శక్తితో ప్రార్థించమని మనకు చెప్పబడింది. ఎలా లేదా ఏమి అడగాలో మనకు తెలియకపోయినా, ప్రార్థన చేయడానికి ఆత్మ మనకు సహాయపడుతుంది (రోమ 8:26; యూదా 20). ప్రార్థనలో త్రిమూర్తుల పాత్రను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉత్తమమైన మార్గం ఏమిటంటే, మనం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా కుమారుని ద్వారా (లేదా పేరిట) తండ్రిని ప్రార్థిస్తాము. ముగ్గురూ నమ్మిన ప్రార్థనలో చురుకుగా పాల్గొనేవారు.

మనం ఎవరిని ప్రార్థించ కూడదో అది అంతే ముఖ్యం. కొన్ని క్రైస్తవేతర మతాలు తమ అనుచరులను దేవతలు, చనిపోయిన బంధువులు, సాధువులు మరియు ఆత్మల ప్రార్థన చేయమని ప్రోత్సహిస్తాయి. రోమన్ కాథలిక్కులు మేరీ, వివిధ సాధువులను ప్రార్థించమని బోధిస్తారు. ఇటువంటి ప్రార్థనలు లేఖనాత్మకమైనవి కావు మరియు వాస్తవానికి, మన స్వర్గపు తండ్రికి అవమానం. ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం ప్రార్థన యొక్క స్వభావాన్ని మాత్రమే చూడాలి. ప్రార్థనలో అనేక అంశాలు ఉన్నాయి, వాటిలో రెండింటిని మనం చూస్తే-ప్రశంసలు మరియు కృతజ్ఞత-ప్రార్థన దాని ప్రధాన భాగంలో ఆరాధన అని మనం చూడవచ్చు. మేము భగవంతుడిని స్తుతిస్తున్నప్పుడు, ఆయన లక్షణాలను మరియు మన జీవితంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఆయనను ఆరాధిస్తున్నాము. మన కృతజ్ఞత ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు, ఆయన మంచితనం, దయ మరియు ప్రేమపూర్వక దయను మనకు ఆరాధిస్తున్నాము. ఆరాధన మహిమ పొందటానికి అర్హుడైన దేవునికి మహిమ ఇస్తుంది. భగవంతుడు తప్ప మరెవరినైనా ప్రార్థించడంలో సమస్య ఏమిటంటే, ఆయన మహిమను పంచుకోడు. నిజానికి, భగవంతుని తప్ప మరెవరినైనా లేదా దేనినైనా ప్రార్థించడం విగ్రహారాధన. “యెహోవాను నేనే; ఇదే నా నామము మరి ఎవనికిని నా మహిమను నేనిచ్చువాడను కాను నాకు రావలసిన స్తోత్రమును విగ్రహములకు చెందనియ్యను’’ (యెషయా 42:8).

ప్రార్థన ఇతర అంశాలు పశ్చాత్తాపం, ఒప్పుకోలు మరియు విజ్ఞాపన కూడా ఆరాధన. దేవుడు క్షమించే, ప్రేమగల దేవుడు అని తెలుసుకొని మనం పశ్చాత్తాప పడుతున్నాము మరియు సిలువపై తన కుమారుని బలిలో క్షమించే మార్గాన్ని అందించాడు. మన పాపాలను ఒప్పుకుంటాము ఎందుకంటే “మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల, ఆయన నమ్మదగినవాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతినుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును’’ (1 యోహాను 1:9) మరియు దాని కోసం మనం ఆయనను ఆరాధిస్తాము. మన విజ్ఞానపము మరియు మధ్యవర్తిత్వాలతో మనము ఆయన వద్దకు వస్తాము ఎందుకంటే ఆయన మనలను ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మనలను వింటారని మనకు తెలుసు, మరియు వినడానికి, సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండటంలో ఆయన దయ, దయ కోసం ఆయనను ఆరాధిస్తాము. ఇవన్నీ మనం పరిశీలిస్తే, మన త్రిగుణమైన దేవుడు కాకుండా వేరొకరిని ప్రార్థించడం ఉహించలేము ఎందుకంటే ప్రార్థన ఒక ఆరాధన, మరియు ఆరాధన దేవునికి మరియు దేవునికి మాత్రమే కేటాయించబడింది. మనం ఎవరిని ప్రార్థించాలి? సమాధానం దేవుడు. త్రిమూర్తుల వ్యక్తి మన ప్రార్థనలను ప్రసంగించే దానికంటే దేవునికి, మరియు దేవునికి మాత్రమే ప్రార్థించడం చాలా ముఖ్యం.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

తండ్రి, కుమారుడు లేదా పరిశుద్ధాత్మను ప్రార్థించడానికి మనం ఎవరము?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries