దేవునిచేత నా ప్రార్థనలకు ఎలాగు జవాబు పొందగలను?ప్రశ్న: దేవునిచేత నా ప్రార్థనలకు ఎలాగు జవాబు పొందగలను?

జవాబు:
చాలమంది నమ్మేదేంటంటే జవాబుపొందిన ప్రార్థన దేవునికే అర్పించిన విన్నపమును దేవుడు అనుగ్రహించుట. ఒకవేళ ప్రార్థన విన్నపమునకు జవాబు అబుగ్రహించకపోతే, దానినిబట్టి అర్థమవుతుంది అది "ప్రత్యుత్తరములేని" ప్రార్థన. ఏదిఏమైనా, ఇది ప్రార్థనను గురించిన తప్పుడు అవగాహన. దేవుడు నామము పైకెత్తబడుటకు ఆయన ప్రతి ప్రార్థనకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చును. కొన్నిసార్లు దేవుడు "లేదు" లేక "కనిపెట్టు" అని జవాబిచ్చును. ఆయన చిత్తప్రకారము మనముప్రార్థించినపుడు ఆయన జవాబు ననుగ్రహించునని వాగ్ధానము చేసెను. " ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధ్యైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము." (1యోహాను 5:14-15).

దేవునిచిత్త ప్రకారము ప్రార్థించుట అంటే ఏంటి? ఆయన చిత్త ప్రకారము ప్రార్థించుట అంటే ఆయననకు మహిమ తెచ్చే విషయాల కొరకు ప్రార్థించటం మరియు /లేక బైబిలు స్పష్ఠముగా ఇది దేవుని చిత్టము అని బయలౌ పరచే దానికొరకు ప్రార్థించాలి. మనము ఆయనకు మహిమ తేనటువంటి విషయాల కొరకు ప్రార్థించినట్లయితే లేక మనజీవితాలకు అది ఆయన చిత్తము కానట్లయితే, దేవుడు మనమేది అడిగిననను ఖచ్చితముగా దాని ననుగ్రహించడును. దేవుని చిత్తమేంటో అని మనకెలాగు తెలుస్తుంది? దేవుడు వాగ్ధానము చేసాడు మనమడిగినట్లయితే ఙ్ఞానము అనుగ్రహిస్తానని. యాకోబు 1:5 ప్రకటిస్తుంది, "మీలో ఎవనికైనను ఙ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నయెడల అతడు దేవునిని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగా దయచేయువాడు." ఒక మంచి స్థలము మనము మొదలుపెట్టుటకు 1 ధెస్సలోనీకయులకు 5:12-24, చాలా విషయాలు అవి దేవుని చిత్తమని మనకు చెప్తున్నది. మనమెంతగా దేవుని వాక్యాన్ని గ్రహిస్తామో అంతగా అర్థవంతమైన రితిలో మనము ఏయే విషయాలకొరకై ప్రార్థించాలో తెలియును (యోహాను 15:7). మనమెంతగా ఏయే విషయాలకొరకై ప్రార్థించాలో తెలిసి ప్రార్థించినట్లయితే వాటికి తరచుగా దేవుడు " అవును" అని మన విన్నపములకు జావాబిచ్చును.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


దేవునిచేత నా ప్రార్థనలకు ఎలాగు జవాబు పొందగలను?