settings icon
share icon
ప్రశ్న

ప్రార్థన దేవునితో ఎలా సంభాషిస్తుంది?

జవాబు


మనకు దేవుని సంభాషణ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి, మరియు మనకు ఆయనతో, మనం కొన్ని ముఖ్య సూత్రాలతో ప్రారంభించాలి. మొదటిది, దేవుడు మాత్రమే నిజం మాట్లాడుతాడు. ఆయన ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పడు, మరియు ఆయన ఎప్పుడూ మోసగాడు కాదు. యోబు 34:12 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, “దేవుడు తప్పు చేస్తాడని, సర్వశక్తిమంతుడు న్యాయాన్ని వక్రీకరిస్తాడని ఉహించలేము.” రెండవ సూత్రం ఏమిటంటే, బైబిలు దేవుని మాటలు. పాత నిబంధన రచనలను వివరించడానికి క్రొత్త నిబంధనలో “లేఖనల్లలో,” గ్రాఫ్ అనే గ్రీకు పదం 51 సార్లు ఉపయోగించబడింది. పౌలు 2 తిమోతి 3: 16 లో ఈ మాటలు అక్షరాలా “దేవుని చేత ఉపిరి పీల్చుకున్నవి” అని ధృవీకరించాడు. గ్రాఫ్ అనే పదం క్రొత్త నిబంధనకు కూడా వర్తిస్తుంది, ప్రత్యేకంగా పేతురు పౌలు లేఖనాలను 2 పేతురు 3: 16 లో “గ్రంథం”అని పిలిచినప్పుడు, పౌలు (1 తిమోతి 5:18 లో) లూకా 10: 7 లో కనిపించే యేసు మాటలను ఉటంకించినప్పుడు మరియు వాటిని "గ్రంథం" అని పిలుస్తుంది. ఈ విధంగా, క్రొత్త నిబంధన రచన “లేఖనం”అనే ప్రత్యేక వర్గానికి చెందినదని మేము స్థాపించిన తర్వాత, ఆ రచనకు 2 తిమోతి 3:16 ను వర్తింపజేయడంలో మనం సరైనది, మరియు ఆ రచనలో పౌలు ఆపాదించే లక్షణాలు “అందరికీ” గ్రంథం. " ఇది “దేవుడు ఉపిరి’’, మరియు దాని మాటలన్నీ దేవుని మాటలే.

ఈ సమాచారం ప్రార్థన విషయానికి ఎందుకు సంబంధించినది? దేవుడు నిజం మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాడని, బైబిలు దేవుని మాటలేనని ఇప్పుడు మనం స్థాపించాము, దేవునితో సంభాషించటం గురించి ఈ క్రింది రెండు నిర్ణయాలకు మనం తార్కికంగా రావచ్చు. మొదటిది, దేవుడు మనిషిని వింటాడు అని బైబిలు చెబుతున్నందున (కీర్తన 17:6, 77:1; యెషయా 38:5), మానవుడు దేవునితో సరైన సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు, అతను దేవునితో మాట్లాడినప్పుడు, దేవుడు అతని మాట వింటాడు. రెండవది, బైబిలు దేవుని మాటలు కాబట్టి, మానవుడు దేవునితో సరైన సంబంధంలో ఉన్నప్పుడు మరియు అతను బైబిలు చదివినప్పుడు, అతను దేవుని మాట్లాడే మాటను అక్షరాలా వింటున్నాడని నమ్మవచ్చు. భగవంతునికి, మనిషికి మధ్య ఆరోగ్యకరమైన సంభాషణకు అవసరమైన దేవునితో సరైన సంబంధం మూడు విధాలుగా రుజువు అవుతుంది. మొదటిది పాపం నుండి పశ్చాత్తాపం, లేదా పశ్చాత్తాపం. కీర్తన 27:9, ఉదాహరణకు, దేవుడు తన మాట వినాలని, కోపంతో అతని తోసి వేయకు అని దావీదు చేసిన విజ్ఞప్తి. దీని నుండి, దేవుడు తన ముఖాన్ని మనిషి చేసిన పాపానికి దూరం చేస్తాడని, పాపం దేవునికి మరియు మనిషికి మధ్య సంభాషణకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని మనకు తెలుసు. దీనికి మరో ఉదాహరణ యెషయా 59:2 లో ఉంది, అక్కడ యెషయా ప్రజలకు ఇలా చెబుతున్నాడు, “మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డముగా

వచ్చెను మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగు పరచెను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు. ” కాబట్టి, మన జీవితంలో అంగీకరించని పాపం ఉన్నప్పుడు, అది దేవునితో సంభాషణకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

సంభాషణకు కోసం కూడా అవసరం వినయపూర్వకమైన హృదయం. దేవుడు యెషయా 66:2 లో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు, “అవన్నియు నా హస్తకృత్యములు అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయముగలవాడై నా మాట విని వణకుచుండునో వానినే నేను దృష్టించుచున్నాను.” మూడవ విషయం నీతివంతమైన జీవితం. ఇది పాపం నుండి తిరగడానికి అనుకూలమైన వైపు మరియు ప్రార్థనలో ప్రభావంతో ప్రత్యేకంగా గుర్తించబడుతుంది. యాకోబు 5:16, “నీతిమంతుడి ప్రార్థన శక్తివంతమైనది మరియు ప్రభావవంతమైనది.”

భగవంతుడితో మన సంభాషణ స్వరంతో, మన మనస్సులలో లేదా వ్రాసినదిగా ఉండవచ్చు. ఆయన మన మాట వింటారని, మనం ప్రార్థించాల్సిన వాటిని ప్రార్థించడానికి పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయపడుతుందని మనం నమ్మవచ్చు. రోమియులుకు 8:26 ఇలా చెబుతోంది, “అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనముచేయుచున్నాడు. ”

మనకు తిరిగి సంభాషించే దేవుని పద్దతి వరకు, నిర్దిష్ట చర్యలకు లేదా నిర్ణయాలకు మనకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన మనస్సుల్లోకి ఆలోచనలను నేరుగా ఉంచుతాడని విశ్వసించకుండా, ప్రధానంగా మనతో మాట్లాడటానికి దేవుడు వెతకాలి. ఆత్మ వంచనకు మన సామర్థ్యం ఉన్నందున, మన మనస్సుల్లోకి ప్రవేశించే ఏదైనా ఆలోచన దేవుని నుండి వచ్చినది అనే ఆలోచనను అంగీకరించడం మంచిది కాదు. కొన్నిసార్లు, మన జీవితంలోని నిర్దిష్ట సమస్యలకు సంబంధించి, దేవుడు మనతో నేరుగా గ్రంథం ద్వారా మాట్లాడడు, మరియు ఆ సందర్భాలలో అదనపు బైబిలు ద్యోతకం కోసం వెతకడం అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది. ఏదేమైనా, అలాంటి సమయాల్లో, దేవుని నోటిలో పదాలు పెట్టకుండా ఉండటానికి మరియు/లేదా మనల్ని మోసానికి తెరవడానికి-ఆయన ఇప్పటికే మనకు ఇచ్చిన బైబిలు సూత్రాలను సూచించడం ద్వారా సమాధానాలు కనుగొనడం చాలా తెలివైనది.

జ్ఞానం సరైన నిర్ణయాలకు రావాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించడం కూడా మంచిది, ఎందుకంటే అది కోరిన వారికి జ్ఞానం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. “మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం లేకపోతే, అతడు నింద లేకుండా అందరికీ ఉదారంగా ఇచ్చే దేవుణ్ణి అడగనివ్వండి, అది అతనికి ఇవ్వబడుతుంది” (యాకోబు 1:5). ప్రార్థన దేవునితో ఎలా సంభాషిస్తుంది? ప్రార్థన అంటే మన హృదయాల నుండి మన పరలోకపు తండ్రితో మాట్లాడటం, మరియు దానికి బదులుగా, దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా మనతో మాట్లాడటం మరియు ఆయన ఆత్మను నడిపించడం ద్వారా మనకు మార్గనిర్దేశం చేయడం.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ప్రార్థన దేవునితో ఎలా సంభాషిస్తుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries