settings icon
share icon
ప్రశ్న

శక్తివంతమైన ప్రార్థన జీవితానికి కొన్ని అవరోధాలు ఏమిటి?

జవాబు


సమర్థవంతమైన ప్రార్థనకు అత్యంత స్పష్టమైన అడ్డంకి ఏమిటంటే, ప్రార్థన చేస్తున్నవారి హృదయంలో అంగీకరించని పాపాలు ఉండటం. మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి, మన జీవితాల్లో అంగీకరించని పాపంతో ఆయన వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు, మన మధ్య ఒక అవరోధం ఉంది. “మీ దోషములు మీకును మీ దేవునికిని అడ్డముగా వచ్చెను మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరచెను గనుక ఆయన ఆలకింపకున్నాడు’’. (యెషయా 59: 2). తమ పాపాన్ని దాచడానికి ప్రయత్నించేవారికి దేవుడు దూరమయ్యాడని అనుభవము నుండి తెలుసుకొని దావీదు అంగీకరించాడు: “నా హృదయములో నేను పాపమును లక్ష్యము చేసినయెడల ప్రభువు నా మనవి వినకపోవును’’. కీర్తన 66:18).

సమర్థవంతమైన ప్రార్థనకు అవరోధంగా ఉన్న పాపపు అనేక రంగాలను బైబిలు సూచిస్తుంది. మొదట, మనం ఆత్మలో కాకుండా, శరీరం ప్రకారం జీవిస్తున్నప్పుడు, ప్రార్థన చేయాలనే మన కోరిక, దేవునితో సమర్థవంతంగా సంభాషించే మన సామర్థ్యం అడ్డుపడతాయి. మనం మళ్ళీ పుట్టినప్పుడు క్రొత్త స్వభావాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, ఆ క్రొత్త స్వభావం ఇప్పటికీ మన పాత మాంసంలోనే ఉంది, మరియు ఆ పాత “గుడారం”అవినీతి మరియు పాపాత్మకమైనది. "శరీర పనులను చంపడానికి" (రోమీయులుకు 8:13) మరియు దేవునితో సరైన సంబంధంలో ఆత్మ చేత నడిపించబడటానికి మనం శ్రద్ధ వహించకపోతే మాంసం మన చర్యలు, వైఖరులు మరియు ఉద్దేశ్యాల నియంత్రణను పొందగలదు. అప్పుడే మనం ఆయనతో సన్నిహితంగా ప్రార్థన చేయగలము.

శరీరంలో జీవించడం ఒక మార్గం స్వార్థం, సమర్థవంతమైన ప్రార్థనకు మరొక అవరోధం. మన ప్రార్థనలు స్వార్థపూరితంగా ప్రేరేపించబడినప్పుడు, దేవుడు కోరుకున్నదాని కంటే మనకు ఏమి కావాలో అడిగినప్పుడు, మన ఉద్దేశ్యాలు మన ప్రార్థనలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి. "దేవుణ్ణి సంప్రదించడంలో మనకు ఉన్న విశ్వాసం ఇది: ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా మనం ఏదైనా అడిగితే ఆయన మన మాట వింటాడు" (1 యోహాను 5:14). దేవుని చిత్తం ప్రకారం అడగడం అంటే, ఆయన సంకల్పం ఏమిటో మనకు తెలుసా లేదా అనేదానికి లొంగడం. అన్ని విషయాలలో మాదిరిగా, ప్రార్థనలో యేసు మనకు ఉదాహరణగా ఉండాలి. ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన తండ్రి చిత్తంలో ప్రార్థిస్తాడు: “అయినప్పటికీ నా చిత్తం కాదు, కానీ నీ ఇష్టం.” (లూకా 22:42). స్వార్థపూరిత ప్రార్థనలు ఎల్లప్పుడూ మన స్వార్థ కోరికలను తీర్చడానికి ఉద్దేశించినవి, మరియు అలాంటి ప్రార్థనలకు దేవుడు స్పందిస్తాడని మనం ఆశించకూడదు. " మీరడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తము వినియోగించుటకైదురుద్దేశముతో అడుగుదురు గనుక మీకేమియు దొరకుటలేదు.’’ (యాకోబు 4:3).

ఇతరుల పట్ల హృదయ కాఠిన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మనం ఇతరుల అవసరాలకు భిన్నంగా ఉంటే, దేవుడు మన అవసరాలకు భిన్నంగా ఉంటాడని ఆశించవచ్చు. మనము ప్రార్థనలో దేవుని వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు, మన మొదటి ఆందోళన ఆయన చిత్తం. రెండవది ఇతరుల అవసరాలు. మనకంటే ఇతరులను మనం మంచిగా పరిగణించాలి మరియు మన స్వంతదానికంటే పైన మరియు వారి ప్రయోజనాల గురించి ఆందోళన చెందాలి అనే అవగాహన నుండి ఇది పుడుతుంది (ఫిలిప్పీయులు 2:3-4).

సమర్థవంతమైన ప్రార్థనకు ప్రధాన అవరోధం ఇతరుల పట్ల క్షమించరాని ఆత్మ. మనం ఇతరులను క్షమించటానికి నిరాకరించినప్పుడు, మన హృదయాలలో చేదు యొక్క మూలం పెరుగుతుంది మరియు మన ప్రార్థనలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. ఇతరులపై ద్వేషం మరియు చేదును కలిగి ఉంటే, దేవుడు తన ఆశీర్వాదాలను అర్హులైన పాపులపై మనపై పోస్తాడని మనం ఎలా ఆశించవచ్చు? మత్తయి 18:23-35 లోని క్షమించరాని సేవకుడి నీతికథలో ఈ సూత్రం అందంగా వివరించబడింది. ఈ కథ దేవుడు మనలను కొలవలేని (మన పాపం) క్షమించాడని బోధిస్తుంది, మరియు మనం క్షమించబడినట్లుగా ఇతరులను క్షమించాలని ఆయన ఆశిస్తాడు. అలా నిరాకరించడం మన ప్రార్థనలకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.

సమర్థవంతమైన ప్రార్థనకు మరో ప్రధాన అవరోధం అవిశ్వాసం మరియు సందేహం. కొంతమంది సూచించినట్లుగా, మన అభ్యర్ధనలను ఆయన ఇస్తారని మనము నమ్ముతున్నాము కాబట్టి, అతను ఏదో ఒకవిధంగా అలా చేయవలసి ఉంటుంది. సందేహం లేకుండా ప్రార్థించడం అంటే దేవుని పాత్ర, స్వభావం, ఉద్దేశ్యాల యొక్క సురక్షితమైన నమ్మకం మరియు అవగాహనతో ప్రార్థించడం."మరియు విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడం అసాధ్యం, ఎందుకంటే అతని దగ్గరకు వచ్చేవారెవరైనా ఆయన ఉన్నారని నమ్మాలి మరియు ఆయనను హృదయపూర్వకంగా వెతుకుతున్నవారికి ప్రతిఫలమిస్తాడు" (హెబ్రీయులు 11:6). మేము ప్రార్థనలో దేవుని వద్దకు వచ్చినప్పుడు, అతని పాత్ర, ఉద్దేశ్యం మరియు వాగ్దానాలను అనుమానించినప్పుడు, మేము అతనిని భయంకరంగా అవమానిస్తాము. మన విశ్వాసం ఆయన జీవితానికి ఆయన చిత్తానికి, ఉద్దేశ్యానికి అనుగుణంగా ఏదైనా అభ్యర్థనను ఇచ్చే సామర్థ్యంలో ఉండాలి. ఆయన ఉద్దేశించినది ఉత్తమమైన దృశ్యం అనే అవగాహనతో మనం ప్రార్థించాలి." అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను; సందేహించువాడు గాలిచేత రేపబడి యెగిరిపడు సముద్ర తరంగమును పోలియుండును. అట్టి మనుష్యుడు ద్విమనస్కుడై, తన సమస్త మార్గములయందు అస్థిరుడు గనుక ప్రభువువలన తనకేమైనను దొరుకునని తలంచు కొనరాదు. ” (యాకోబు 1:6-7).

చివరగా, ఇంట్లో అసమ్మతి ప్రార్థనకు ఒక ఖచ్చితమైన అడ్డంకి. భగవంతుని కంటే భార్య పట్ల వైఖరి తక్కువగా ఉన్న భర్త ప్రార్థనలకు ఇది అడ్డంకిగా పేతురు ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నాడు. “అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారైయున్నారని యెరిగి, యెక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి, మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగకుండునట్లు, జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి.’’ (1 పేతురు 3:7). కుటుంబ సంబంధాలలో తీవ్రమైన సంఘర్షణ ఉన్నచోట మరియు ఇంటి అధిపతి పేతురు ప్రస్తావించిన వైఖరిని ప్రదర్శించకపోతే, దేవునితో భర్త ప్రార్థన సంభాషణకు ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, భార్యలు తమ ప్రార్థనలకు ఆటంకం కలిగించకపోతే భర్తల అధిపతికి లొంగిపోయే బైబిలు సూత్రాలను పాటించాలి (ఎఫెసీయులు 5:22-24).

అదృష్టవశాత్తూ, ఒప్పుకోలు, పశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రార్థనలలో దేవుని వద్దకు రావడం ద్వారా ఈ ప్రార్థన అవరోధాలన్నింటినీ ఒకేసారి పరిష్కరించవచ్చు. 1 యోహాను 1:9 లో “మన పాపాలను ఒప్పుకుంటే, ఆయన నమ్మకమైనవాడు, న్యాయవంతుడు మరియు మన పాపాలను క్షమించి అన్ని అన్యాయాల నుండి మనలను పరిశుద్ధపరుస్తాడు”అని మనకు హామీ ఇవ్వబడింది. మేము దానిని పూర్తి చేసిన తర్వాత, దేవునితో స్పష్టమైన మరియు బహిరంగ సంభాషణను మేము ఆనందిస్తాము, మరియు మన ప్రార్థనలు వినబడవు మరియు సమాధానం ఇవ్వడమే కాదు, మనకు కూడా లోతైన ఆనందం కలుగుతుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

శక్తివంతమైన ప్రార్థన జీవితానికి కొన్ని అవరోధాలు ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries