ప్రభువు ప్రార్థన అంటే ఏంటి మరియు మనము ఆరీతిగా ప్రార్థించవచ్చా?ప్రశ్న: ప్రభువు ప్రార్థన అంటే ఏంటి మరియు మనము ఆరీతిగా ప్రార్థించవచ్చా?

జవాబు:
ప్రభువు ప్రార్థన అనేది ప్రభువైన యేసు తన శిష్యులకు మత్తయి 6:9-13 మరియు లూకా 11:2-4 లో భోధించిన ప్రార్థన. మత్తయి 6:9-13 చెప్తుంది, " కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుధ్దపరచబడుగాక; నీ రాజ్యము వచ్చుగాక; నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరునుగాక, మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము. మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములను క్షమింఛుము. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్ఠునినుండి మమ్మును తప్పించుము." చాలామంది ఈ ప్రభువు ప్రార్థనను మాటకు మాటగా అప్పగించినట్లు చెప్పవలెనని తప్పుడు అభిప్రాయములోనున్నారు. కొంతమందైతే ఆ పదాలలోనే ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తిఉందననుకొని లేక దేవునినే ప్రేరేపించుద్దేమోఅని ఈ ప్రభువు ప్రార్థనను ఒక మంత్ర సూత్రముగా ఎంచుతారు.

బైబిలు దీనికి విరుద్దముగా భోధిస్తుంది. దేవుడు అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యత నిచ్చేది ప్రార్థించేటప్పుడు వళ్ళించే పదములకన్నా మన హృదయముల స్థితిపై శ్రధ్దగలిగియున్నాడు. "నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీగదిలోనికి వెళ్ళి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును. మరియు మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు అన్య్జనులవలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు; విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు." (మత్తయి 6:6-7). ప్రార్థనలో, మన హృదయాలను దేవుని ముందు కుమ్మరింపవలెను ( ఫిలిప్పీయులకు 4:6-7), కంఠస్థముచేసిన మాటలను దేవునికి ఊరికినే అప్పగించడం కాదు.

ప్రభువు ప్రార్థన అది ఒక ఉదాహరణ, మాదిరి, ఏవిధంగా ప్రార్థనచేయాలని. ప్రార్థనలో ఎటువంటి "అంశాలు/పదార్థాలు" ప్రార్థన చేయటానికుండాలో ఇది సంభోధిస్తుంది. ఇది ఈవిధంగా విభజించబడినది. "పరలోకమందున్న మా తండ్రీ" మన ప్రార్తనలు ఎవరిని సంభోధించవలెనో - అంటే తండ్రిని, అని ఇది భోధిస్తుంది. "నీ నామము పరిశుధ్దపరచబడుగాక" అనేది దేవునిని ఆరాధించాలని, మరియు ఆయన ఏమైయున్నాడో దానిని బట్టి అందుకు స్తుతించాలని చెప్తుంది. "నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరునుగాక" ఇది మనము మనచిత్తప్రకారము కాక, దేవుని చిత్తాన్ని మనజీవితాలలో మరియు లోకములో నెరవేర్చబడుటకు ప్రార్థించవలెనని ఒక ఙ్ఞాపిక. ఆయన చిత్తము జరుగవలెనని ప్రార్థించాలి, మన కోరికల కొరకు కాదు. మనకు ఏదైతే అవసరమో వాటిని అడుగుటకు ప్రోత్సాహించ బడుతున్నాము "మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము." "మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములను క్షమింఛుము" ఇది మనలను మనముచేసిన పాపములను ఒప్పుకోమని మరియు వాటినుండి దేవునివైపు తిరగమని, మరియు దేవుడు మనలను క్షమించిన విధంగా ఇతరులను క్షమించవలెనని ఙ్ఞాపకముచేయుచున్నది. ప్రభువు ప్రార్థలో ముగింపుగా, "మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్ఠునినుండి మమ్మును తప్పించుము" అనేది ఒక విన్నపము పాపముపై విజయము పొందుటకు సహాయముకొరకై మరియు దయ్యపు దాడులనుండి మనకు సంరక్షణ కలిగించమని దేవునికి విన్నపించుటయే.

ఆవిధముగా, మరలా, ప్రభువు ప్రార్థన అనేది మనము కంఠస్థముచేసిన మాటలను దేవునికి ఊరికినే అప్పగించడం కాదు. మనము ఎలాగు ప్రార్థచేయవలెనో అని తెలిసికొనుటకు ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. ప్రభువు ప్రార్థనను కంఠస్థముచేయుటవలన తప్పేమైనా ఉన్నదా? అది కానే కాదు!ప్రభువు ప్రార్థనను మరలా దేవునికే వెనుకకు ప్రార్థించటానికి ఏదైనా తప్పుందా? లేదు, నీహృదయము దానితో మిళితమైనట్లయితే మరియు నీవు వళ్ళించే మాటల అర్థంగ్రహించినట్లయితే అది తప్పుకానేకాదు. ఙ్ఞాపకముంచుకోండి, ప్రార్థనలో, దేవుడు అధికముగా మనము ఆయనతో ఏమైతే సంభాషిస్తామో దానియందు మరియు మనము మన నోటితో ప్రత్యేకమైన మాటలాడుటకంటే హృదయముతో మాట్లాడుటలో ఇష్ఠం కలిగియున్నాడు. ఫిలిప్పీయులకు 4: 6-7 ప్రకటించినరీతిగా," దేనిగూర్చియు చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయములోను ప్రార్థన విఙ్ఞాపనములచేత కృతఙ్ఞాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి. అప్పుడు సమస్త ఙ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తువలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు కావలియుండును."


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


ప్రభువు ప్రార్థన అంటే ఏంటి మరియు మనము ఆరీతిగా ప్రార్థించవచ్చా?