నిశ్శబ్ద ప్రార్థన - ఇది బైబిలు విధానం?


ప్రశ్న: నిశ్శబ్ద ప్రార్థన - ఇది బైబిలు విధానం? ఒంటరిగా వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించుట కంటే నిశ్శబ్ద ప్రార్థన శక్తివంతమైనదా?

జవాబు:
హన్నా వినబడని అభ్యర్ధన (1 సమూయేలు 1:10, 13) లో నిశ్శబ్ద ప్రార్థనకు బైబిలు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది, కానీ అది నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థన చేయటానికి నిర్దిష్ట సూచనలు ఇవ్వదు. నిశ్శబ్ద ప్రార్థన బిగ్గరగా ప్రార్థించడం కంటే తక్కువ చెల్లుబాటు కాదని దీని అర్థం కాదు - హన్నా ప్రార్థనకు సమాధానం ఇవ్వబడింది. దేవుడు మన మాటలను వినగలిగినంత తేలికగా మన ఆలోచనలను వినగలడు (కీర్తన 139:23; యిర్మీయా 12:3). యేసు పరిసయ్యుల చెడు ఆలోచనలను తెలుసు (మత్తయి 12:24-26; లూకా 11:17). మన ఆలోచనలను తెలుసుకోవడానికి మన మాటలు వినవలసిన అవసరం లేని దేవుని నుండి మనం చేసే, చెప్పే, ఆలోచించే ఏదీ దాచబడదు. ఆయనకు దర్శకత్వం వహించిన ప్రార్థనలన్నింటికీ ఆయనకు ప్రవేశం ఉంది.

ప్రార్థన గురించి బైబిలు ప్రస్తావించింది (మత్తయి 6:6). మీరు మీరే అయితే బిగ్గరగా లేదా నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించడం మధ్య తేడా ఏమిటి? నిశ్శబ్ద ప్రార్థన మాత్రమే సముచితమైన కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఉదా., మీకు మరియు దేవునికి మధ్య మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం కోసం ప్రార్థించడం, ఉన్నవారి కోసం ప్రార్థించడం మొదలైనవి. నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థించడంలో తప్పు లేదు, మీరు చేయనంత కాలం మీరు ప్రార్థన వినడానికి సిగ్గుపడతారు.

వినపడని ప్రార్థనల చెల్లుబాటును సూచించే ఉత్తమ వాక్యం 1 థెస్సలొనీకయులు 5:17: “నిలకడగా ప్రార్థించండి.” నిరంతరాయంగా ప్రార్థించడం అంటే మనం అన్ని సమయాలలో బిగ్గరగా ప్రార్థిస్తున్నామని కాదు. బదులుగా, మనం దేవుని స్పృహ యొక్క స్థిరమైన స్థితిలో ఉండాలని దీని అర్థం, అక్కడ మేము ప్రతి ఆలోచనను ఆయన వద్దకు బందీగా తీసుకుంటాము (2 కొరింథీయులకు 10:5) మరియు ప్రతి పరిస్థితి, ప్రణాళిక, భయం లేదా ఆందోళనను అతని సింహాసనం ముందు తీసుకువస్తాము. నిరంతర ప్రార్థనలో మన ప్రశంసలు, అర్జి, ప్రార్థన మరియు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం వంటి ఆలోచనలను నిర్దేశిస్తున్నప్పుడు మాట్లాడే, గుసగుసలాడే, అరవడం, పాడిన మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉండే ప్రార్థనలు ఉంటాయి.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
నిశ్శబ్ద ప్రార్థన - ఇది బైబిలు విధానం?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి