settings icon
share icon
ప్రశ్న

నేను దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థిస్తున్నానని ఎలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలను?

జవాబు


మానవుని అత్యున్నత లక్ష్యం దేవునికి మహిమను తీసుకురావడమే (1 కొరింథీయులకు 10:31), మరియు ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థన కూడా ఇందులో ఉంది. మొదట, మనం జ్ఞానం కోసం అడగాలి. "మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయెడల అతడు దేవుని అడుగవలెను, అప్పుడది అతనికి అనుగ్ర హింపబడును. ఆయన ఎవనిని గద్దింపక అందరికిని ధారాళముగ దయచేయువాడు." (యాకోబు 1:5). జ్ఞానం కోరేటప్పుడు, దేవుడు దయగలవాడు మరియు మన ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని కూడా మనం విశ్వసించాలి: “అయితే ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన నమ్మాలి, సందేహించకూడదు” (యాకోబు 1:6; మార్కు 11:24 కూడా చూడండి). కాబట్టి, దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థించడం అంటే జ్ఞానం కోరడం (దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం) మరియు విశ్వాసంతో అడగడం (దేవుని చిత్తాన్ని విశ్వసించడం).

దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థన చేయటానికి విశ్వాసికి మార్గనిర్దేశం చేసే ఏడు బైబిలు సూచనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1) ప్రార్థన కోసం బైబిలు ఆజ్ఞాపించిన విషయాల కోసం ప్రార్థించండి. మన శత్రువుల కోసం ప్రార్థించమని చెప్పబడింది (మత్తయి 5:44); దేవుడు మిషనరీలను పంపటానికి (లూకా 10:2); మనము శోధనలోకి ప్రవేశించ కూడదు (మత్తయి 26:41); వాక్య పరిచర్యల కొరకు (కొలొస్సయులు 4:3; 2 థెస్సలొనీకయులు 3:1); ప్రభుత్వ అధికారులకు (1 తిమోతి 2:1-3); బాధ నుండి ఉపశమనం కోసం (యాకోబు 5:13); మరియు తోటి విశ్వాసుల స్వస్థత కొరకు (యాకోబు 5:16). దేవుడు ప్రార్థనను ఎక్కడ ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడో, మనం ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థిస్తున్నామని విశ్వాసంతో ప్రార్థించవచ్చు.

2) గ్రంథంలోని దైవిక పాత్రల ఉదాహరణను అనుసరించండి. పౌలు ఇశ్రాయేలు మోక్షానికి ప్రార్థించాడు (రోమా 10:1). దావీదు పాపం చేసినప్పుడు దయని,క్షమపణ ఇవ్వమని ప్రార్థించాడు (కీర్తన 51:1-2). ప్రారంభ సంఘం సాక్ష్యమివ్వడానికి ధైర్యం కోసం ప్రార్థించింది (అపొస్తలుల కార్యములు 4:29). ఈ ప్రార్థనలు దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండేవి, ఈ రోజు కూడా ఇలాంటి ప్రార్థనలు అలాగే ఉంటాయి. పౌలు, ప్రారంభ సంఘం మాదిరిగా, మనం ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల మోక్షానికి ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. మనకోసం, దావీదు ప్రార్థించినట్లు మనం ప్రార్థించాలి, మన పాపము గురించి ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకొని, దేవునితో మన సంబంధాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని, మన ప్రార్థనలను అడ్డుకునే ముందు దానిని దేవుని ముందు తీసుకురావాలి.

3) సరైన ప్రేరణతో ప్రార్థించండి. స్వార్థపూరిత ఉద్దేశ్యాలు భగవంతునిచే ఆశీర్వదించబడవు. "మీరు అడిగినప్పుడు, మీరు స్వీకరించరు, ఎందుకంటే మీరు తప్పుడు ఉద్దేశ్యాలతో అడుగుతారు, మీ ఆనందాల కోసం మీరు ఖర్చు పెట్టవచ్చు" (యాకోబు 4:3). మనం కూడా ప్రార్థించాలి, కాబట్టి మన ఉన్నతమైన మాటలు వినవచ్చు మరియు ఇతరులు “ఆధ్యాత్మికం’’ గా చూడవచ్చు, కాని ఎక్కువగా ప్రైవేటుగా మరియు రహస్యంగా చూడవచ్చు, తద్వారా మన పరలోకపు తండ్రి ప్రైవేటుగా వింటాడు మరియు మనకు బహిరంగంగా ప్రతిఫలమిస్తాడు (మత్తయి 6:5-6).

4) ఇతరుల పట్ల క్షమించే ఆత్మతో ప్రార్థించండి (మార్కు 11:25). ఇతరులపై చేదు, కోపం, పగ లేదా ద్వేషం యొక్క ఆత్మ మన హృదయాలను దేవునికి పూర్తిగా సమర్పించకుండా ప్రార్థించకుండా నిరోధిస్తుంది. మనకు మరియు మరొక క్రైస్తవునికి మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పుడే దేవునికి నైవేద్యాలు ఇవ్వవద్దని మనకు చెప్పినట్లే (మత్తయి 5:23-24), అదే విధంగా మన సోదరులతో రాజీపడేవరకు మన ప్రార్థనల అర్పణను దేవుడు కోరుకోడు మరియు క్రీస్తులో సోదరీమణులు.

5) కృతజ్ఞతతో ప్రార్థించండి (కొలొస్సయులు 4:2; ఫిలిప్పీయులు 4:6-7). మన కోరికలు లేదా అవసరాలకు మనం ఎంత భారం పడినప్పటికీ, కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి మనం ఎల్లప్పుడూ ఏదైనా కనుగొనవచ్చు. ప్రేమను విమోచించే ఈ ప్రపంచంలో నివసించే గొప్ప బాధితుడు, మరియు అతని ముందు స్వర్గం యొక్క ఆఫర్ ఉన్నవాడు, దేవునికి కృతజ్ఞతతో ఉండటానికి కారణం ఉంది.

6) నిలకడతో ప్రార్థించండి (లూకా 18:1; 1 థెస్సలొనీకయులు 5:17). మనము ప్రార్థనలో నిలకడ పట్టుదలతో ఉండాలి మరియు తక్షణ సమాధానం రానందున నిష్క్రమించకూడదు లేదా నిరాశ చెందకూడదు. దేవుని చిత్తంలో ప్రార్థనలో భాగం, ఆయన సమాధానం “అవును,” “లేదు,” లేదా “వేచి ఉండండి” అని నమ్ముతున్నాము, మేము అతని తీర్పును అంగీకరిస్తాము, ఆయన చిత్తానికి లొంగిపోతాము మరియు ప్రార్థన కొనసాగిస్తాము.

7) ప్రార్థనలో దేవుని ఆత్మపై ఆధారపడండి. ఇది అద్భుతమైన సత్యం: “అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనముచేయుచున్నాడు. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మయొక్క మనస్సు ఏదో యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్తప్రకారము పరిశుద్ధులకొరకు విజ్ఞాపనముచేయుచున్నాడు.” (రోమా 8:26-27). ప్రార్థనలో మాకు ఆత్మ సహాయం ఉంది. మన లోతైన మాంద్యం లేదా దుఖం సమయంలో, మనం “ప్రార్థన చేయలేము” అని మనకు అనిపించినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మనకోసం ప్రార్థిస్తుందని తెలుసుకోవడం మనకు ఓదార్పునిస్తుంది! మనకు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు!

శరీరంలో కాకుండా ఆత్మలో నడవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనకు ఏమి భరోసా ఉంది! అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ తన పరిపూర్ణ సంకల్పం మరియు సమయానికి అనుగుణంగా మన ప్రార్థనలను తండ్రికి సమర్పించడంలో తన పనిని నెరవేరుస్తుందని మనకు నమ్మకం ఉంటుంది, మరియు మన మంచి కోసం ఆయన అన్నిటినీ కలిసి పనిచేస్తున్నాడనే జ్ఞానంలో మనం విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు (రోమా 8:28).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నేను దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా ప్రార్థిస్తున్నానని ఎలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలను?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries