యేసు నామములో ప్రార్థించడం అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: యేసు నామములో ప్రార్థించడం అంటే ఏంటి?

జవాబు:
యేసు నామములో ప్రార్థించడం గురించి యోహాను 14:13-14 చెప్పబడింది,"మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రికుమారునియందు మహిమ పరచబడుటకై దానిని చేతును. నానామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును." కొంతమంది ఈ వచనమును తప్పుగా అన్వయించుకుంటారు , వారు "యేసు నామములో " చివర అనగానే అది వారు దేవునిని ఏమైతే అడిగినారో వారికన్ని ఎల్లప్పుడు పొందుటకు కారణమౌతాదని అనుకుంటారు.ఇది ఖచ్చితముగా "యేసునామము లో" అనేదాన్ని ఒక మంత్ర సూత్రముగా పరిగణిస్తారు. అది నిరంకుశముగా బైబిలుపరమైనది కాదు.

యేసునామములో ప్రార్థనచేయటం అంటే అధికారముతోను మరియు తండ్రియైన దేవునిని మనము ప్రార్థించిన అంశములపైన ఆయనను క్రియజరిగించమని ఎందుకంటే ఆయన కుమారుడైన యేసునామములో మనము ఆయనను సమీపించుతున్నముకాబట్టి. యేసునామములో ప్రార్థించడమంటే దేవుని చిత్తప్రకారము ప్రార్థించటమే, " ఆయననుబట్టి మనకు కలిగిన ధ్యైర్యమేదనగా, ఆయన చిత్తానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననునదియే. మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనమెరిగినయెడల మనమాయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని యెరుగుదుము " (1యోహాను 5:14-15). యేసునామములో ప్రార్థించడమంటే దేవునికి ఘనతయు మరియు యేసుకు మహిమను తెచ్చేది. "

యేసునామములో" అని ప్రార్థనలో చివరిగా చెప్పడం అది మంత్రసూత్రముకాదు. మనము ఏదైతే అడుగుతున్నమో లేక ప్రార్థనలో చెప్పుతున్నామో అది దేవుని మహిమకు లేక ఆయన చిత్తప్రకారము కాకపోతే, " యేసునామములో" అని ప్రార్థించడం అర్థంలేనిది. స్వఛ్ఛముగా " యేసునామములో" ప్రార్థించడం మరియు తనకు మహిమ తెచ్చుటకు ఎంత ప్రాముఖ్యమో, అది చివర ఏదో కొన్ని మాటలు అధికముగా నుచ్చరించుటవలన కాదు. అది ప్రార్థనలో నుచ్చరించే మాటలను బట్టి లక్ష్యముచేయడు, గాని ఆ ప్రార్థన వెనుకున్న ఉద్దేశ్యాన్ని బట్టి మాత్రమే. దేవుని చిత్తములోనున్న వాటిని అనుగ్రహించమని ఒడంబడికతో ప్రార్థించుటయే యేసునామములో ప్రార్థించుటయే దానియొక్క ముఖ్యమైన సారాంశము.


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


యేసు నామములో ప్రార్థించడం అంటే ఏంటి?