అంత్య దినములను గూర్చి ప్రశ్నలు


కడవరి కాలముల యొక్క ప్రవచన ప్రకారం ఏమి జరుగబోతుంది?

అంత్యకాలముల యొక్క సూచనలు ఏవి?

సంఘము ఎత్తబడుట అనగానేమి?

శ్రమల కాలము అనగా ఏమి? ఈ శ్రమల కాలము ఏడు సంవత్సరములు ఉంటుందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది?

శ్రమల కాలమునకు సంబంధించినంత వరకు ఈ ఎత్తబడుట అనునది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది?

యేసుక్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ అనగానేమి?

వెయ్యేళ్ళ పరిపాలన అనగా ఏమిటి, మరియుదీనిని అక్షరసత్యముగా తీసుకోవాలా లేక అలంకారికంగా తీసుకోవాలా?


అంత్య దినములను గూర్చి ప్రశ్నలు