సంఘము ఎత్తబడుట అంటే ఏంటి?ప్రశ్న: సంఘము ఎత్తబడుట అంటే ఏంటి?

జవాబు:
ఎత్తబడుట అనేది బైబిలులో ఎక్కడా కన్పడదు. ఎత్తబడుట అనే అంశం, అది, స్పష్టముగా లేఖనములో భోధించబడినది. సంఘం ఎత్తబడుట అనేది ఒక ప్రక్రియ అందులో దేవుడు విశ్వాసులనందరిని భూమిమీదనుండి తీసివేసి మార్గము సరాళము చేయుటకు తన నీతిరాజ్య పరిపాలనలో శ్రమకాలమందు తన ఉగ్రతను భూమిమీద పోయుటకు వేరుచేసెను. ఎత్తబడుట ప్రాధమికంగా 1 థెస్సలోనీయులకు 4:13-18 మరియు 1 కొరింథీయులకు 15:50-54 లో వివరించబడింది. యేసుప్రభువునందు నిద్రించిన విశ్వాసులను దేవుడు పునరుత్ధానముచేయును, మహిమగల శరీరమునిచ్చును, భూమిమీదనుండి తీసుకెళ్ళును, వారితో పాటు సజీవులుగ వున్న విశ్వాసులను మరియు ఆసమయములో వున్నవారికందరికి మహిమగల శరీరమునిచ్చును. " ఆర్భాటముతోను, ప్రధానదూతశబ్దముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకమునుండి ప్రభువు దిగివచ్చును; క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశమండలమునకు మేఘములమీద కొనిపోబడుదురు. కాగా మనము ఆయన సదాకాలము ప్రభువుతో కూడ వుందుము" ( 1 థెస్సలోనీకయులకు 4:16-17).

ఎత్తబడుట అనేది సృష్ఠిలో ఆకస్మికంగా జరిగేది, మరియు మనము ఆసమయములో మహిమగల శరీరముఅనుగ్రహించబడును. "ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను; మనమంధరము నిద్రించము గాని నిమిషములో, ఒక రెప్ప పాటున, కడబూరమ్రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము. బూర మ్రోగును; అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు; మనము మార్పు పొందుదము" (1 కొరింథీయులకు 15:50-52). ఎత్తబడుట అనే క్రియ మహిమతో కూడినది, మనమందరం ఆశతో వేచుచూచేది. సంపూర్తిగా పాపమునుండి విముక్తి కలుగుతుంది. ఎల్లప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో నుందుము. ఈ ఎత్తబడుట గురుంచి అనేక తర్క వితర్క వాదనలు జరుగుటకు అవకాశమున్నది. గాని ఇది దేవుని ఉద్డేశ్యముకాదు. దానికి గాను, ఈ ఎత్తబడుటకు సంభంధించి, దేవుడు మననుండి కోర్కోనేది " కాబట్టి మీరు ఈ మాటలచేత ఒకనినొకడు ఆదరించుకొనుడి" థెస్సలోనీకయులకు 4:16-17).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


సంఘము ఎత్తబడుట అంటే ఏంటి?