అంతియ దిన నలుగురు గుర్రాలు ఎవరు?


ప్రశ్న: అంతియ దిన నలుగురు గుర్రాలు ఎవరు?

జవాబు:
అంతియ దిన నలుగురు గుర్రాలు ప్రకటన 6 వ అధ్యాయం, 1-8 వచనాలలో వివరించబడింది. నలుగురు గుర్రపు సైనికులు వేర్వేరు సంఘటనల యొక్క సంకేత వర్ణనలు, ఇవి చివరి కాలంలో జరుగుతాయి. అంతియ దిన మొదటి గుర్రం ప్రకటన 6: 2 లో ప్రస్తావించబడింది: “నువ్వు చేస్తున్న పనులూ, నువ్వు పడుతున్న కష్టమూ, నీ ఓర్పూ నాకు తెలుసు. నువ్వు దుర్మార్గులను సహించలేవనీ, అపొస్తలులు కాకుండానే, మేము అపొస్తలులం అని చెప్పుకుంటూ తిరిగే వారిని పరీక్షించి వారు మోసగాళ్ళని పసిగట్టావనీ నాకు తెలుసు. ” ఈ మొదటి గుర్రం అంతి క్రీస్తు సూచిస్తుంది, అతనికి అధికారం ఇవ్వబడుతుంది మరియు అతనిని వ్యతిరేకించే వారందరినీ జయించగలదు. పాకులాడే నిజమైన క్రీస్తును తప్పుడు అనుకరించేవాడు, అతను తెల్ల గుర్రంపై కూడా తిరిగి వస్తాడు (ప్రకటన 19: 11-16).

అంతియ దిన రెండవ గుర్రం ప్రకటన 6: 4 లో కనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఎర్రగా ఉన్న మరో గుర్రం బయల్దేరింది. దాని పైన కూర్చున్న రౌతుకు పెద్ద కత్తి ఇచ్చారు. మనుషులు ఒకరినొకరు హతం చేసుకునేలా భూమి పైన శాంతిని తీసివేయడానికి అతనికి అనుమతి ఉంది. ” రెండవ గుర్రపువాడు భయంకరమైన యుద్ధాన్ని సూచిస్తుంది, అది చివరి కాలంలో బయటపడుతుంది. మూడవ గుర్రపువాడు ప్రకటన 6: 5-6 లో వివరించబడింది, “... ఆ తరువాత గొర్రెపిల్ల మూడవ సీలు తెరిచాడు. అప్పుడు, “ఇలా రా” అని మూడవ ప్రాణి పిలవడం విన్నాను. నేను అప్పుడు ఒక నల్లని గుర్రం చూశాను. దానిమీద కూర్చున్న వ్యక్తి చేతిలో ఒక త్రాసు పట్టుకుని ఉన్నాడు. నాలుగు ప్రాణుల మధ్య నుండి ఒక స్వరం, “రోజు కూలికి ఒక కిలో గోదుమలూ, రోజు కూలికి మూడు కిలోల బార్లీ గింజలు. ఇక నూనెనీ, ద్రాక్షారసాన్నీ పాడు చేయవద్దు” అని పలకడం విన్నాను!’’' అంతియ దిన గుర్రం రెండవ గుర్రపువాడు చేసిన యుద్ధాల ఫలితంగా జరిగే గొప్ప కరువును సూచిస్తుంది.

నాల్గవ గుర్రాన్ని ప్రకటన 6: 8 లో ప్రస్తావించారు, “అప్పుడు బూడిద రంగులో పాలిపోయినట్టు ఉన్న ఒక గుర్రం కనిపించింది. దాని మీద కూర్చున్న వాడి పేరు మరణం. పాతాళం వాడి వెనకే వస్తూ ఉంది. కత్తితో, కరువుతో, వ్యాధులతో, క్రూరమృగాలతో చంపడానికి భూమి మీద నాలుగవ భాగంపై అతనికి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది. ” అపోకలిప్స్ నాల్గవ గుర్రం మరణం, వినాశనానికి ప్రతీక. ఇది మునుపటి గుర్రాల కలయికగా ఉంది. అంతియ దిన నాల్గవ గుర్రపువాడు భయంకరమైన తెగుళ్ళు , వ్యాధులతో పాటు మరింత యుద్ధం మరియు భయంకరమైన కరువులను తెస్తాడు. చాలా ఆశ్చర్యకరమైన, లేదా భయంకరమైన విషయం ఏమిటంటే, అపోకలిప్స్ నలుగురు గుర్రపు సైనికులు శ్రమాదినాల్లో తరువాత వచ్చే దారుణమైన తీర్పుల “ముందు శ్రమలు అనుభవించేవారు” (ప్రకటన అధ్యాయాలు 8–9 మరియు 16).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
అంతియ దిన నలుగురు గుర్రాలు ఎవరు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి