అంత్యకాలపు ప్రవచనాలు ప్రకారము ఏం జరుగనైయున్నది?ప్రశ్న: అంత్యకాలపు ప్రవచనాలు ప్రకారము ఏం జరుగనైయున్నది?

జవాబు:
అంత్యకాలము గురించి అనేక విషయాలను బైబిలులో పేర్కోంటుంది. సుమారుగా ప్రతీ పుస్తకము కనీసము ఒక ప్రవచనమైనా అంత్యకాలమును గూర్చి ఉంది. ఈ ప్రవచనాలన్ని తిసుకొని క్రమబద్దీకరించుటం అతికష్టమైనపని. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సమీక్ష అంత్యకాలమున ఏం జరుగుతుందో బైబిలు ప్రకటించిన విషయాలు.

తిరిగి జన్మించిన విశ్వాసులను క్రీస్తు భూమినుండి ఎత్తబడుట అనే ప్రక్రియలో తీసుకెళ్ళును ( 1 థెస్సలోనీకయులకు 4:13-18; 1 కొరింథీయులకు 15:51-54). ఆయన న్యాయసింహాసన ముందు, వారు భూమిమీదనున్నప్పుడు మంచిపనులు మరియు విశ్వాసులగా వుంటూ పరిచర్య చేసినవారికి బహుమానములు పొందుట లేక వారు బహుమనములు పోగొట్టుకొనుట, గాని నిత్య జీవముకాదు, అయితే వారు పరిచర్య మరియు విధేయత సరిగ్గ చూపనందులకు (1 కొరింథీయులకు 3:11-15; 2 కొరింథీయులకు 5:10).

అంత్యక్రీస్తు ( మృగము) పరిపాలనలోనికి వచ్చి మరియు ఏడు సంవత్సారాలు ఇశ్రాయేలీయులతో నిబంధన చేయును ( దానియేలు 9:27). ఈ ఏడు సంవత్సారాల కాలమును "శ్రమలకాలము" అని తెలియబడును. ఈ శ్రమలకాలములో, బహుభీకరమైన యుద్ధములు, కరవులు, తెగుళ్ళు మరియు సామాన్య విపత్తులు జరుగును. దేవుడు పాపముపైన, చెడు మరియు దుష్ఠత్వముపైన తన ఉగ్రతను కురిపించును. ఈ శ్రమలకాలము లో అంత్యకాలమున రాబోయే నాలుగు గుఱ్ఱములపైన మనుష్యులు, మరియు ఏడు ముద్రలు, బూరధ్వని మరియు న్యాయపు పాత్రలు కూడ అగుపడును.

ఏడేండ్ల కాలపు మధ్యలో, అంత్యక్రీస్తు ఇశ్రయేలీయుఅల్తో చేసుకున్న శాంతి కొరకైన నిబంధనను భంగవిముక్తి చేసి మరియు వారికి వ్యతిరేకముగా యుధ్దము చేసెను. అంత్యక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు "తీవ్ర అసహ్యంను మరియు పాడు" చేయును మరియు యెరూషలేము దేవాలయములో ఆరాధించుటకు తన స్వరూపమును చేయును (దానియేలు 9:27; 2 థెస్సలోనీకయులకు 2:3-10), గాని మరల తిరిగి కట్టబడును. రెండవ భాగము శ్రమలకాలమును "మహా శ్రమలకాలముగా" పేర్కొనబడును (ప్రకటన 7:14) మరియు "అది యాకోబు సంతతికి ఆపద తెచ్చు దినము" (యిర్మీయా 30:7).

ఏడేండ్ల శ్రమల చివరికాలంలో, అంత్యక్రీస్తు ఆఖరి యుద్దమును యెరూషలేముపై ప్రకటించును, అర్మగెద్దోను పోరాటము పూర్తిఅగును. యేసుక్రీస్తు తిరిగి వచ్చును, అంత్యక్రీస్తును నాశనము చేయును మరియు అతని యుద్దశూరులను, మరియు మండుచున్న అగ్నిగుండంలో పడద్రోయబడును ( ప్రకటన 19:11-21). క్రీస్తు సాతానును 1000 సంవత్సరాలు అగాధములో బంధించి మరియు అతడు ఈ భూమిమీద రాజ్యమును వెయ్యేండ్లు పరిపాలించును ( ప్రకటన 20:1-6).

వెయ్యేండ్లు పరిపాలన చివరికాలంలో, సాతాను విడిపించ బడతాడు, ఓడిపోతాడు, అగ్ని గంధకముల గుండంలో పడద్రోయబడతాడు (ప్రకటన 20:7-10) నిత్యత్వమువరకు. తర్వాత క్రీస్తు విశ్వాసులందరిని తీర్పుతీర్చును ( ప్రకటన 20: 10-15) ధవళమైన మహా తెల్లని సింహాసనమందు, అందరిని అగ్ని గంధకముల గుండములో పడద్రోయును. అప్పుడు క్రొత్త ఆకాశమును మరియు క్రొత్త భూమిని మరియు నూతనమైన యెరూషలేమను పరిశుధ్దపట్టణమును - విశ్వాసులకొరకు నివసించే స్థలముగా అనుగ్రహించెను. అక్కడ పాపమును, ధుఖమును మరియు మరణమును ఇకనెన్నడూ ఉండదు ( ప్రకటన21-22).


తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి


అంత్యకాలపు ప్రవచనాలు ప్రకారము ఏం జరుగనైయున్నది?