క్రీస్తు తిరిగి వెలుగులో మన జీవితాలను ఎలా గడపాలి?


ప్రశ్న: క్రీస్తు తిరిగి వెలుగులో మన జీవితాలను ఎలా గడపాలి?

జవాబు:
యేసుక్రీస్తు తిరిగి రావడం ఆసన్నమైందని మేము నమ్ముతున్నాము, అంటే ఆయన తిరిగి ఏ క్షణంలోనైనా సంభవించవచ్చు. మేము, అపొస్తలుడైన పౌలుతో, “ఆశీర్వదించబడిన ఆశ-మన గొప్ప దేవుడు మరియు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమాన్వితంగా కనిపించడం” కోసం చూస్తున్నాము (తీతు 2:13). ప్రభువు ఈ రోజు తిరిగి రాగలడని తెలుసుకొని, కొందరు వారు ఏమి చేస్తున్నారో ఆపడానికి శోదించబడతారు మరియు ఆయన కోసం "వేచి ఉండండి".

ఏదేమైనా, యేసు ఈ రోజు తిరిగి రాగలడని తెలుసుకోవడం మరియు ఈ రోజు తిరిగి వస్తాడని తెలుసుకోవడం మధ్య పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది. యేసు, “ఆ రోజు లేదా గంట గురించి ఎవరికీ తెలియదు” (మత్తయి 24:36). ఆయన రాబోయే సమయం దేవుడు ఎవరికీ వెల్లడించని విషయం, అందువల్ల, ఆయన మనలను తనను తాను పిలిచేవరకు, మనం ఆయనను సేవించడం కొనసాగించాలి. పది ప్రతిభల గురించి యేసు ఉపమానంలో, బయలుదేరిన రాజు తన సేవకులకు “నేను వచ్చేవరకు ఆక్రమించు” అని నిర్దేశిస్తాడు (లూకా 19:13).

క్రీస్తు తిరిగి రావడం ఎల్లప్పుడూ లేఖనంలో చర్యకు గొప్ప ప్రేరణగా ప్రదర్శించబడుతుంది, చర్య నుండి ఆగిపోవడానికి ఒక కారణం కాదు. 1 కొరింథీయులకు 15:58 లో, పౌలు ఉగ్రత పై తన బోధను ముగించాడు, “మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును.” 1 థెస్సలొనీకయులు 5: 6 లో, ఈ మాటలతో క్రీస్తు రావడం గురించి పౌలు ఒక పాఠాన్ని ముగించాడు: “కావున ఇతరులవలె నిద్రపోక మెలకువగా ఉండి మత్తులముకాక యుందము.” తిరోగమనం మరియు "కోటను పట్టుకోవడం" మనకు యేసు ఉద్దేశ్యం కాదు. బదులుగా, మేము చేయగలిగినప్పుడు పని చేస్తాము. "ఎవరూ పని చేయనప్పుడు రాత్రి వస్తోంది" (యోహాను 9: 4).

అపొస్తలులు తమ జీవితకాలంలో యేసు తిరిగి రాగలరనే ఆలోచనతో జీవించారు మరియు సేవ చేశారు; వారు తమ శ్రమను విరమించుకుని “వేచి ఉంటే”? “ప్రపంచమంతా వెళ్లి సృష్టి అంతటకి సువార్తను ప్రకటించండి” (మార్కు 16:15) అనే క్రీస్తు ఆజ్ఞకు వారు అవిధేయత చూపిస్తారు, సువార్త వ్యాప్తి చెందదు. యేసు ఆసన్నమైన తిరిగి రావడం అంటే వారు దేవుని పనిలో నిమగ్నంగా ఉండాలని అపొస్తలులు అర్థం చేసుకున్నారు. ప్రతిరోజూ తమ చివరిది అన్నట్లుగా వారు జీవితాన్ని పూర్తిస్థాయిలో జీవించారు. మనం కూడా ప్రతిరోజూ బహుమతిగా చూడాలి మరియు భగవంతుని మహిమపరచడానికి దాన్ని ఉపయోగించాలి.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
క్రీస్తు తిరిగి వెలుగులో మన జీవితాలను ఎలా గడపాలి?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి