144,000 మంది ఎవరు?


ప్రశ్న: 144,000 మంది ఎవరు?

జవాబు:
144,000 మంది మొదట ప్రకటన 7: 4 లో ప్రస్తావించబడ్డారు, “అప్పుడు సీలు వేయబడిన వారి సంఖ్యను నేను విన్నాను: ఇశ్రాయేలులోని అన్ని తెగల నుండి 144,000.” ఈ భాగం ప్రతిక్రియ యొక్క ఆరవ ముద్ర (ప్రకటన 6: 12–17) మరియు ఏడవ ముద్ర తెరవడం (ప్రకటన 8: 1) మధ్య ఒక విరామంలో వస్తుంది.

"144,000 ఎవరు?" అనే ప్రశ్నకు ఒకరు ఎలా సమాధానం ఇస్తారు? ప్రకటన పుస్తకానికి ఒకరు ఏ వివరణాత్మక విధానాన్ని తీసుకుంటారు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మేము ఉత్తమంగా భావించే భవిష్యత్తు విధానం 144,000 ను అక్షరాలా వివరిస్తుంది. ముఖ విలువతో తీసుకున్నప్పుడు, ప్రకటన 7: 4 అంతిమ కాలపు కష్టాల సమయంలో నివసిస్తున్న 144,000 మంది వాస్తవ ప్రజల గురించి మాట్లాడుతుంది. 5-8 వచనాల ప్రకారం, 144,000 మంది యూదుల సంఖ్యను పిల్లల ప్రతి తెగ నుండి 12,000 మంది తీసుకున్నారు.

ఈ 144,000 మంది యూదులు “సీల” చేయబడ్డారు, అంటే వారికి దేవుని ప్రత్యేక రక్షణ ఉంది. వారు దైవిక తీర్పుల నుండి మరియు పాకులాడే కోపం నుండి సురక్షితంగా ఉంచబడ్డారు. ప్రతిక్రియ సమయంలో వారు తమ లక్ష్యాన్ని స్వేచ్ఛగా చేయగలరు. ఇజ్రాయెల్ పశ్చాత్తాపపడి దేవుని వైపు తిరిగి వస్తుందని ఇంతకు ముందే ప్రవచించారు (జెకర్యా 12:10; రోమీయులు 11: 25-27), మరియు 144,000 మంది యూదులు ఒక రకమైన “మొదటి ఫలాలు” (ప్రకటన 14: 4) ఇశ్రాయేలు విమోచనం. వారి లక్ష్యం రాకడ అనంతర ప్రపంచాన్ని సువార్త ప్రకటించడం మరియు శ్రమ కాలంలో సువార్తను ప్రకటించడం. వారి పరిచర్య ఫలితంగా, లక్షలాది- “అటు తరువాత నేను చూడగా, ఇదిగో, ప్రతి జనములోనుండియు ప్రతి వంశములోనుండియు ప్రజలలోనుండియు, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోనుండియు వచ్చి, యెవడును లెక్కింపజాలని యొక గొప్ప సమూహము కనబడెను. వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొన్నవారై, ఖర్జూరపుమట్టలు చేతపట్టుకొని సింహాసనము ఎదుటను గొఱ్ఱెపిల్లయెదుటను నిలువబడి” (ప్రకటన 7: 9) - క్రీస్తుపై విశ్వాసం వస్తుంది.

144,000 కు సంబంధించిన చాలా గందరగోళం యెహోవాసాక్షుల తప్పుడు సిద్ధాంతం యొక్క ఫలితం. పరలోకంలో క్రీస్తుతో పరిపాలించి, దేవునితో శాశ్వతత్వం గడుపుతున్న వారి సంఖ్యకు 144,000 పరిమితి అని యెహోవాసాక్షులు పేర్కొన్నారు. 144,000 మందికి యెహోవాసాక్షులు “స్వర్గపు ఆశ” అని పిలుస్తారు. 144,000 మందిలో లేని వారు “భూసంబంధమైన ఆశ” అని పిలిచేదాన్ని ఆనందిస్తారు-క్రీస్తు పరిపాలించిన భూమిపై స్వర్గం మరియు 144,000. క్రీస్తుతో సహస్రాబ్దిలో పాలించే వ్యక్తులు ఉంటారన్నది నిజం. ఈ ప్రజలు సంఘం (యేసుక్రీస్తు విశ్వాసులు, 1 కొరింథీయులు 6: 2), పాత నిబంధన సాధువులు (క్రీస్తు మొదటి రాకముందు మరణించిన విశ్వాసులు, దానియేలు 7:27), మరియు ప్రతిక్రియ సాధువులు (ప్రతిక్రియ సమయంలో క్రీస్తును అంగీకరించేవారు) , ప్రకటన 20: 4). ఇంకా బైబిల్ ఈ వ్యక్తుల సమూహానికి సంఖ్యా పరిమితిని ఇవ్వలేదు. ఇంకా, సహస్రాబ్ది శాశ్వతమైన స్థితికి భిన్నంగా ఉంటుంది, ఇది వెయ్యేళ్ళ కాలం పూర్తవుతుంది. ఆ సమయంలో, దేవుడు మనతో క్రొత్త యెరూషలేములో నివసిస్తాడు. ఆయన మన దేవుడు, మరియు మేము ఆయన ప్రజలు అవుతాము (ప్రకటన 21: 3). క్రీస్తులో మనకు వాగ్దానం చేయబడిన మరియు పరిశుద్ధాత్మ చేత మూసివేయబడిన వారసత్వం (ఎఫెసీయులు 1: 13-14) మనది అవుతుంది, మరియు మేము క్రీస్తుతో సహ వారసులం అవుతాము (రోమన్లు 8:17).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
144,000 మంది ఎవరు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి